Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAdelpha

De zoon der Alpen, druk 2, 181 blz.
Zwart geïll. en gecart. omslag en 3 zwarte plaatjes. 65 cent. Een kloek historisch verhaal, verdeeld in 10 hoofdstukken, waarin ons het dagboek wordt gegeven, van Barbara Glother, tijdgenoote van Ulrich Zwingli. Barbara is in het Roomsche bijgeloof opgevoed. Als meisje van 16 jaar vertoeft ze geruimen tijd ten huize van de ouders van Zwingli, toen nog pastoor van Glarus. Een van diens broeders, André, vat liefde voor haar op en ziet zijn liefde beantwoord. Later gaat hij voor geneesheer studeeren en verlooft zich met Barbara. Door persoonlijke aanraking met Zwingli, door gesprekken met André en door onderzoek leert zij Christus kennen en rust vinden door de vergeving harer zouden in zijn bloed. Langzamerhand gaat het licht voor haar op. Doch op het hoogtepunt van haar geluk worden haar toekomstdroomen eensklaps wreed verstoord. André wordt door de pest weggerukt. Daarop maakt zij een hevigen strijd door. Zwaar wordt haar geloof beproefd. Maar na bange wor-steling vindt ze rust. Later, als zij op rijperen leeftijd gekomen is en haar levens-weg overziet, leert zij verstaan, hoe zulke diepe wegen voor haar noodig waren, om haar nader tot God te brengen en mag ze zelfs den Heere danken voor zijn trouwe zorg, aan haar besteed Wij lazen dit boek met veel genot. Er komen vele treffende bladzijden in voor, inzonderheid waar Barbara haar bangen strijd schetst. Toch hebben wij ook bezwaren. Allereerst tegen den titel : "De Zoon der Alpen." Daaraan beantwoordt de inhoud niet geheel. Zwingli's persoon en werk komen niet in helder licht te staan. De hoofdpersoon is niet zoozeer Zwingli, maar Barbara. Wij hooren meer van de familie van Zwingli dan van den Her-vormer zelf. Er is te veel beschouwing en te weinig handeling in dit boek. Het maakt niet den indruk van een wel ineengesloten geheel te zijn. De Schrijfster had zich in haar taak meer kunnen beperken, om haar krachtiger te intenseeren. Nu wordt te veel blok op blok gestapeld tot schade voor het innerlijk verband. De uittreksels uit het dagboek maken het voor jeugdige lezers niet zoo ge- makkelijk, den draad goed vast te houden, als een aaneengeschakeld verhaal zou hebben gedaan. Dat zal echter geen overwegend bezwaar zijn, dewijl de inhoud nogal boeiend is. Druk en uitvoering zijn goed. De illustratie op den omslag, waar de Zoon der Alpen op den kansel staat, is wel aardig, doch kon iets fijner wezen. In verband met den zeer lagen prijs mag men echter niet meer verlangen, temeer daar het boek nog door drie plaatjes is versierd. Anders zouden wij zeggen, dat schoone boek had iets keuriger aangekleed kunnen worden. De taal en de stijl zijn zuiver. Op blz. 56 stieten wij echter op de uitdruk-king : "den een of anderen langlokkenden berg" ; op blz. 139 staat "mij met" voor "met mij," waarschijnlijk een drukfout. De bijzondere verdienste van dit boek is, dat wij de Hervorming er in zien ontstaan en voortgang maken, Het geeft een helderen blik op het staatkundig en godsdienstig leven in Zwitserland in den aanvang der zestiende eeuw. Toch zal dit alleen duidelijk wezen voor hen, die niet geheel en al onbekend zijn met de Zwitsersche hervorming. Daarom is dit boek meer voor oudere leerlingen, die hiervan reeds het een en ander weten. Het verrijkt de kennis van personen en toestanden, maakt inzonderheid meer bekend met den Zwitserschen hervormer Zwingli en doet verder loven de wijsheid en de liefde Gods, ook in de wegen des lijdens. Het slot van het werk zet den stempel op den inhoud: "Hem zij de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eere, en de kracht, en de sterkte in alle eeuwigheid. Amen." Zulk een boek prijzen wij gaarne met warmte aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911

Adelpha

Een verhaal uit de dagen van Zwingli, druk 3, 182 blz.
Oude titel: De zoon der Alpen. Jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10 jaar en ouder; Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: In dit boek wordt het Dagboek van Barbara weergegeven. Medegedeeld wordt, dat het historisch is. De geschiedenis speelt in de dagen van Ulrich Zwingli, den Hervormer van Zwitserland. Aan de hand van dit dagboek worden wij op de hoogte gebracht van Zwingli's leven, zijn arbeid en familie. De schrijver brengt allerlei bijzonderheden uit die dagen naar voren. Hij verplaatst ons in Bazel, Zurich en Einsiedeln. De karakters van verscheiden personen worden beschreven. Wij maken kennis met het herdersleven in de Alpen en met het godsdienstige leven dier dagen. We hooren van den strijd, gevoerd door den Paus met Frankrijks koning. Ook wordt beschreven de verloving van Barbara met Zwingli's broeder André. André echter sterft. Zijn tweelingbroeder Wolfgang neemt dienst in het pauselijke leger en sterft zonder merkbare verandering. Zwingli valt in den strijd tusschen de Protestantsche en Roomsche kantons gevoerd. Algemeene op- of aanmerkingen: Het boek is wel belangrijk voor oudere lezers, die meer van Zwingli' dagen en zijn werk willen weten. Hier is meer gegeven dan door een gewoon leerboek voor Kerkgeschiedenis. Bezwaar is eensdeels de dagboek vorm. Wegens de liefdesgeschiedenis voor Zondagsschoolboek echter ongeschikt, al wordt er niets stuitends in gezegd. Het is bestemd voor leiders en leidsters van een Zondagsschool of voor onderwijzers. Goddank, en de verkorte Godsnaam is stuitend.
Conclusie: minder geschikt, ongeschikt voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
Adelpha

Een verhaal uit de dagen van Zwingli, druk 3, 182 blz.
Nieuwe Titeluitgave. (Vroeger: (De Zoon der Alpen). G. K. C. 0. 3 z. p. 60 cent. Een kloek historisch verhaal, verdeeld in 10 hoofdstukken, waarin ons het dagboek wordt gegeven van Barbara Glother, tijdgenoote van Ulrich Zwingli. Barbara is in het Roomsche bijgeloof opgevoed. Als meisje van 16 jaar vertoeft ze geruimen tijd ten huize van de ouders van Zwingli, toen nog pastoor van Glarus. Een van diens broeders, André, vat liefde voor haar op en ziet zijn liefde beantwoord. André wordt door de pest weggerukt. Daarop maakt zij een hevigen strijd door. Zwaar wordt haar geloof beproefd. Maar na bange worsteling vindt ze rust. Later, als zij op rijperen leeftijd gekomen is en haar levensweg overziet, leert zij verstaan, hoe zulke diepe wegen voor haar noodig waren, om haar nader tot God te brengen en mag ze zelfs den Heere danken voor zijn trouwe zorg, aan haar besteed. Wij lazen dit boek met veel genot. Er komen vele treffende bladzijden in voor, inzonderheid waar Barbara haar bangen strijd schetst. Toch hebben wij ook bezwaren. Er is te veel beschouwing en te weinig handeling in dit boek. Het maakt niet den indruk van een wel aaneengesloten geheel te zijn. Dat zal echter geen overwegend bezwaar zijn, omdat de inhoud boeiend is. Druk en uitvoering zijn goed. De taal en de stijl zijn zuiver. De bijzondere verdienste van dit boek is, dat wij de Hervorming er in zien ontstaan en voortgang maken. Het verrijkt de kennis van personen en toestanden, maakt inzonderheid meer bekend met den Zwitserschen hervormer Zwingli en doet verder loven de wijsheid en de liefde Gods, ook in de wegen van het lijden. Het slot van het werk zet den stempel op den inhoud: "Hem zij de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eere, en de kracht, en de sterkte in alle eeuwigheid. Amen." Zulk een boek prijzen wij gaarne met warmte aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935