Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Emmy's oud en nieuw , druk 1, 56 blz.
Op onderhoudenden toon wordt hier verhaald, hoe een klein meisje, door de influenza verhinderd, met vader en zuster bij grootmoeder "oud in nieuw" te gaan vieren, door middel van de gesprekken met de dienstbode, die bij haar thuis wacht, er toe komt, om op den oudejaarsavond "haar rekening op te maken", en hoe dit voor haar zelf en ook voor andere leden in haar familie tot zegen wordt. Een geheele omkeer heeft in de familie plaats en de volgende Oudejaarsavond is voor Emmy een rijk gezegend onder de prediking van het Woord Gods. De inhoud van dit boekje boeit, doch de Christelijke geest is weer oppervlakkig. De weg des heils, zooals de Schrift ons dien leert, en de Gereformeerde belijdenis dien verklaart, wordt niet helder en duidelijk geteekend. Hoewel wij volstrekt geen vijanden zijn van goede gezangverzen in een Zondagsschoolboekje, treft het ons, dat Betsy hier alleen gezangen citeert. Psalm 130 ware in het kader van dit verhaal goed op zijn plaats geweest, en het aanhalen van dezen of dergelijken psalm had wat meer diepte aan de vertelling kunnen geven. Op pag. 50 wordt de algemeene verzoening voorgestaan. De woorden alle menschen worden daar nog wel cursief afgedrukt. De uitdrukking, dat de Heer in den hemel wel een streep door de rekening onzer schuld wil halen, bladz. 12, achten wij ongepast en zonder nadere toelichting aan bedenking onderhevig. De strekking van dit boekje, waarin tot rekening en verantwoording wordt opgewekt, kunnen wij toejuichen. Alleen vergete men niet, dat dit niet slechts op den Oudejaarsavond, maar ook op de andere dagen, ja elken dag behoort te geschieden. Ofschoon dit boekje zich prettig laat lezen, en hier en daar bij de jonge lezers goede indrukken wekken kan, moeten wij het overeenkomstig den eisch onzer beginselen toch terzijde leggen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Betsy

Emmy's oud en nieuw , druk 2, 54 blz.
Een lief verhaaltje, dat niet zal nalaten op het gemoed en hart van meisjes indruk te maken. Ook dit boekje ademt een recht Christelijken geest en doet sterk uitkomen, dat, waar geluk en ware vrede alleen in de gemeenschap met God gesmaakt kunnen worden door de wetenschap, dat onze zonden ons alle om Christus' wil vergeven zijn. Het is bijzonder geschikt, om kinderen te doen begrijpen, dat ze, hoe braaf ze ook zijn mogen, toch zondaren zijn. Het verhaal schetst ons, hoe een ongeveer 11 jarig meisje haar Oudejaarsavond doorbrengt en is ook hoofdzakelijk voor meisjes van dien leeftijd geschreven. Behoudens eene uitdrukking op bldz. 53, die minder gelukkig gekozen is, (we bedoelen den zin: "Maar haar oogen wilden vooreerst niet naar den zakdoek luisteren") zijn taal en stijl zeer goed. We hebben hier dus een boekje, dat overwaard is, gelezen te worden. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1908