Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronSalvafama

Een reis met hindernissen , druk 1, 40 blz.
Geïll gekl. omslag, 1 gekl. pl. 4 zw. tusschen den tekst. Prijs 20 ct. In dit verhaal, dat naverteld is uit een oud handschrift, wordt medegedeeld, hoe een Luthersch predikant, Erhardt geheeten, in Nov. 1764 met een opdracht een bergreis maakte naar een plaatsje, 7 uren van zijn afgelegen woonplaats verwijderd. Hij keerde, na de zaken afgedaan te hebben, terug, maar door een plotseling ingetreden sneeuwval werd zijn reis bemoeilijkt; zijn paard werd schichtig, verdween en liet den predikant in den laten avond op onbekend terrein in de sneeuw achter. De verschrikkingen van dien nacht worden geschilderd; het inslapen, het door onbekende oorzaak plotseling ontwaken, het hervatten van den terugtocht en de aankomst in zijn woning, alwaar hij na zorgvuldige behandeling door zijn echtgenoote, al de vermoeienissen der reis weer te boven komt. Het verloren paard wordt na een droom van den predikant op zijne aanwijzing in één der kloven gevonden. 't Gegeven is wel interessant. Doch de verhaaltrant is kroniekmatig. Spannende momenten worden niet levendig genoeg behandeld. Er komen heel uitvoerige plaatsbeschrijvingen in voor. Hier en daar is de stijl wat vreemd; uitdrukkingen als "buiten westen" (bl. 32) en dergelijke, passen in dit verhaal minder goed. Ofschoon volgens het handschrif naverteld, is er soms toch wel aanleiding, hier en daar een vraagteeken te plaatsen, o.a. bij den droom. De strekking blijkt het duidelijkst uit het begin van het handschrift: "Verhaal van de wonderbare uitredding van den dood, welke de predikant van Sontheim, de heer Erhardt, in de Sint-Maartensweek van het jaar 1764 eeuwige aanbidding en roem van God en onzen Levensvorst Jezus Christus ondervonden heeft", en uit het slot: "Geloofd zij de heerlijkheid Gods! Amen!" Om deze goede strekking kan dit boekje worden aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911

Salvafama

Een reis met hindernissen , druk 1, 40 blz.
Dit reisverhaal geeft ons een beschrijving van de moeilijkheden en gevaren die een reis in den winter met zich kan brengen in een bergstreek en nog wel in den tijd, dat er geen spoorwegen bestonden. De dominee, die de reis doet om geld voor zijn zwager te incasseeren, wordt op den terugtocht door sneeuwstormen overvallen, ziet zijn paard op hol gaan, verdwaalt in den neveligen nacht, dreigt dood te vriezen, maar wordt door God op wonderlijke wijze behouden. Zooals de schrijver of schrijfster zelf zegt, is de strekking van 't verhaal: »God zorgt voor alles en laat niets aan zijn lot over.« Taal en stijl zijn voldoende, maar de verdeeling der stof deugt niet. Van de 40 blz. zijn de eerste 23 gewijd aan de inleiding, dan komt tot blz. 33, dus in 10 blz. de eigenlijke geschiedenis, terwijl de rest gewijd is aan het zoeken en vinden van 't vermiste paard. Door een en ander mist 't verhaal de nodige aktie en zal het kinderen weinig boeien. Voor volwassenen is 't vertrouwend gelooven van den dominee en diens kalm berusten in Gods wil beter te begrijpen. Voor kinderen van 10-12 jaar is het niet ongeschikt. Het kan matig aanbevolen worden. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1911