Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGilles

Flip Rutly en zijn vriend, druk 1, 80 blz.
met 3 gekl. plaatjes en geïll. omslag, gecartonneerd. Prijs 40 cts. De geschiedenis van twee boerenjongens, eerst goede vrienden, maar die door een misverstand van elkaar verwijderd worden, kort vóór een beraamde gezamelijke Kerstfeestviering. In den loop van 't volgende jaar komt de zaak weer in orde en heeft de feestviering plaats. Het verhaal speelt in den Gelderschen achterhoek en munt uit voor zoover we er over oordeelen kunnen, door lokale kleur. In den aanvang krijgt men den indruk, een vertaling voor zich te hebben. De vreemde namen zijn daarvan oorzaak, De jongen heet Rutly en woont in 't dorpje Barchand. Dit zijn geen Hollandsche namen. Taal en stijl zijn eenvoudig, doch laten overigens veel te wenschen over. De correctie is onnauwkeurig geweest. Wij vonden verscheidene fouten, bv. "gekruigden" voor "gekruisigden", "jon" voor "jou", "lachenn" voor "lachen", "vroolijkjeid" voor vroolijkheid". Dan vonden we scheldwoorden, als "luie straatlummel", "straatslenteraar," "dagdief," die we ten zeerste afkeuren, en voorts ook banale schilderingen (als b.v. blz. 41) en onwaarschijnlijkheden. De Schrijver schijnt een beginner te zijn, die, schoon zeker op den goeden weg, toch nog veel zal moeten leeren. Het Christelijk element is maar vaag, als b.v. op blz. 79, waar over de beteekenis van 't Kerstfeest en ook over dien "goeden Jezus"' gesproken wordt, die "alles deed voor ons om 't Eeuwige leven voor ons mogelijk te maken." Het hier geteekende Christelijke leven gaat te veel buiten den Christus om. Zonde en genade, hoofdzaken van het Evangelie, hadden veel beter moeten uitkomen. Foutief is 't zeggen van Flip's vriend, blz. 35 "niet langer treuren, als zij die geen hope meer hebben" Dit woord der Heilige Schrift ziet niet op de hoop, die wij voor een afgestorvene hebben. Een tendenz heeft het verhaal niet, maar twee dingen komen duidelijk uit: vergevensgezindheid is noodzakelijk en zijn ouders te eeren is Christenplicht. Prijselijk is, dat het niet over buitengewone dingen gaat, maar aantoont, hoe in 't dagelijksch leven moet uitkomen, dat wij God dienen en zijn geboden volbrengen door genade. De plaatjes zijn in één woord prachtig en de uitvoering is goed. Maar de ernstige gebreken zijn oorzaak, dat wij het boekje slechts matig kunnen aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911

Gilles

Flip Rutly en zijn vriend, druk 1, 80 blz.
We hebben dit boekje, dat met zijn linnen rug, stevigen, mooi geillustreerden omslag en drie lieve plaatjes een aangenamen indruk maakt, nauwkeurig gelezen en herlezen. Er wordt in verhaald van twee jonge mannen, Flip en Ary, die reeds vele jaren trouwe vrienden zijn. Jammer, dat opeens de vriendschap wordt verstoord. Ary meent reden te hebben, om op Flip erg boos te zijn. Hij vergist zich, maar tot een oplossing komt het vooreerst niet. De verwijdering wordt al grooter. Beiden lijden er onder. Gelukkig komt er s eindelijk voor Flip een gelegenheid om te toonen, dat hij Ary nog altijd lief heeft; hij redt hem het leven. Nu is 't ijs gebroken en worden de harten weer tot elkaar gebracht. Het verhaal laat zich wel prettig lezen, maar het bevredigt ons toch in meer dan een opzicht niet. Het komt ons voor, dat we hier 't werk hebben van een beginner, die zijn taak wat al te gemakkelijk heeft opgevat. Heel aardig weet Gilles te praten, maar als auteur moet hij zich nog bekwamen. Er is in zijn werk nog al te veel, dat om correctie vraagt. De teekening der karakters laat te wenschen over. Af en toe stuit de lezer op onge- motiveerde handelingen. Sommige bladzijden konden gevoegelijk weggelaten worden zonder schade voor 't geheel. Ook in de details is de schrijver niet heel nauwkeurig. Het zou al te veel plaatsruimte vorderen, een en ander nader aan te wijzen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1911