Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Snoep Jr.

Dordt voor den Prins , druk 1, 219 blz.
G. K. C. O. t. d. t. f 1.50 (Banden 45 cent). Herleeft Gerdes in Snoep? Met zeer onzuivere gevoelens lazen wij als jongens sommige van Gerdes' anti-Roomsche verhalen. De wraakzucht flikkerde soms uit onze oogen! Was er wel één Roomsche, die iets menschelijks had over gehouden? Gelukkig is Snoep vrij gebleven van dat groote euvel. Dit boek behelst een episode uit de oude en toch altijd nieuwe historie van onzen worstelstrijd met Spanje, een stukje Dordtsche geschiedenis uit 1572. Hoogst interessant. De schrijver schetst een nachtelijke samenkomst van Calvinistische "ketters", beschrijft de moeilijkheid van de taak der Overheid, die opkomt voor de rechten der burgers en de rust der stad; beschrijft den marteldood van Jan van Kuijk, waardoor de vijandschap tegen Spanje nog aangeblazen werd; vertelt van de redding van den ten doode gedoemden vromen vader De Bruin; doet den invloed gevoelen van de inneming van den Briel op de bevolking van Dordt, laat ons getuige zijn van gruwelijke plannen der Inquisitie en van de verijdeling daarvan; voert ons heen naar den schoonen Junidag, waarop Dordt voor den Prins werd. Het geheele verhaal beweegt zich om enkele personen, die getrouw de voornaamste stroomingen in de bevolking van het begin van den 80-jarigen oorlog vertegenwoordigen: den geloovigen Bruin, den vurigen jeugdigen vrijheidsheld Maarten Fransen met zijn Roomschen doch vrijheid-lievenden Steven Wahon, de edele en besliste Calvinisten Van Blyenburch en Van Beveren, den door zijn eed Van Filips getrouwen burgemeester Van der Mijle. Het is den Schrijver blijkbaar te doen, door de vertelling van de schoone geschiedenis Gods daden te verkondigen. Een boek als dit lijdt licht aan eenigszins onpersoonlijken conventioneelen stijltrant. We vinden het ook hier; soms zijn er wat teveel historische bijzonderheden, althans naar den smaak van de jeugd. Wij noteerden eenige taal- of drukfouten, Dit werk maakt een kloeken, forschen indruk wat het uiterlijk belangt. De omslag is keurig. Dordtenaren zullen er bijzonder van genieten. De auteur is er in de finnesses thuis. Maar van nog meer gewicht is de degelijke voorstudie, die hij blijkbaar maakte. En van 't hoogste gewicht is, dat hier leeft en spreekt een volk, dat bij genade leeft. Stoere, maar geen harde Calvinisten. Zeer hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1927

J. Snoep Jr.

Dordt voor den Prins , druk 1, 219 blz.
Bijzonderheden: oorspronkelijk historisch verhaal voor jongens van 10-16 jaar; omvang 219 blz.; prijs geb. f2.00, geïllustreerd door E.J. Veenendaal.
Korte inhoud: Het verhaal verplaatst ons in Dordrecht in het jaar 1572. We wonen een geheime samenkomst van ketters bij, die ontdekt wordt. Verder volgt de terechtstelling van Jan van Kuyk; we krijgen het verhaal van de inneming van Den Briel, het feit dat Dordt Bossu voor 't hoofd slaat en eindelijk de zijde van den Prins kiest. Tusschen deze historische feiten door is het verhaal gegeven van 'n smidsknecht Maarten Fransen, die nu eens vader De Bruin redt uit de handen van de schoutendienaars en dan weer 'n gesprek afluistert tusschen den ketterjager Jan van Drinkwaard en pater Zwitgen. 't Verhaal eindigt met 'n relaas over de eerste openbare preek in Dordt en het sterven van vader De Bruin.
Beoordeeling: 't Is een boek dat onze jongens zeker graag zullen lezen. Ze houden van verhalen uit den Geuzentijd en 't is goed, dat ze er af en toe een lezen. Dien tijd moeten ze kennen. 't Was wel goed geweest als er naast een "leelijken" pater als Zwitgen ook 'n edele figuur van Roomsche zijde gestaan had. Steven, de vriend van Maarten, is wel Roomsch, doch dat was slechts 'n jongen. Aanbevolen. P. de Zeeuw.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930