Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Ergens in de wijde wereld, druk 1, 93 blz.
G.K.C.O. 11 t.d.t. 50 cent. De moeder van Henk was zóó ziek, dat ze naar het ziekenhuis in de stad moest. Vader werkte op een fabriek; een buurvrouw zou zoolang het oog op de kinderen houden en het noodigste huiswerk doen. Ondanks zijn verdriet beloofde Henk aan den dokter, dat hij ter wille van zijn moederzich goed zou houden en goed op zijn broertje en zusje zou passen. Gedurende haar afwezigheid kwam hij in groote moeilijkheid: een boer in de nabijheid bracht geregeld met een schuit appelen naar de stad. De jongens trokken een eindweegs zijn schuit voort en kregen dan appels. Een der jongens was op zekeren avond, toen de boer afwezig was, in de schuit gegaan om appels te stelen en wist behendig het zóó aan te leggen, dat Henk voor den dief werd aangezien. Hij klaagde zijn verdriet uit bij Hem, die alle dingen weet. De buurvrouw bracht den boer van alles op de hoogte zoodat Henk in zijn eer werd hersteld en toen kort daarna zijn moeder uit het ziekenhuis terugkeerde, was er dubbele blijdschap in zijn hart, vooral ook omdat hij ondervond, dat God uit den hoogen hemel over de wijde wereld heen, omzag naar een armen, kleinen jongen. „Ergens in de wijde wereld” - die titel is vreemd. 't Is een verhaal vo1 drukte en spanning, vol onrust. De 21 opschriftjes – waaronder 10 uitroepen — karakteriseeren het drukdoeneige verhaal. Het lijkt op een zak met gekleurde knikkers. Er komen fijne passages in voor, bijv. het gesprek van den dokter met Henk. Ook grove scheldwoorden van vrouw Tiggers: “aap van een jongen", „rakker", „smeerpoets”. Treffend is de liefde van Henk tot zijn moeder en moeders teederheid voor haar jongen. Het tafreeltje op het zolderkamertje is vrij sentimenteel; en 't geheel doet denken aan een blokkendoos, waaruit een plaatje gelegd wordt. Ze sluiten niet te bestaan elkaar. Ge ziet tusschen de blokken de reten. Van der Hulst heeft wel mooiere verhalen geschreven. Steeds wordt “Heer” inplaats van “Heere" gebruikt. Er is wel een Christelijke strekking in dit verhaal, maar 't is alles vol en te lawaaierig. De plaatjes zijn mooy,de omslag is kleurig-frisch, de typografische verzorging uitstekend. Ofschoon er leerzame wenken in dit boekje gegeven worden, en telkens gevoeld wordt, dat een meester in de vertelkunst aan het woord is, geven we verre de voorkeur aan rustiger verhalen. De jongens zijn al druk genoeg. Matig aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931

W.G. van de Hulst

Ergens in de wijde wereld, druk 1, 93 blz.
Leeftijd 10-13 jaar. Een boekje van van de Hulst. Overbodig om daar veel van te zeggen. Zulk werk draagt de beste aanbeveling in zich. 't Is alles echt teer-kinderlijk door-voeld. Dat moeten onze jongens lezen. v.d. Hulst weet altijd de juiste snaar op het klavier der kinderziel aan te slaan. Het is de geschiedenis van een echte jongen, die ervaart, dat Gods oog hem ziet, en dat God helpt op 't gebed, dat voor Moeder werd opgezonden, voor Moeder, die naar 't ziekenhuis moest, maar die toch weer terug mocht komen om met haar jongen God voor genoten weldaden te danken. Warm aanbevolen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Ergens in de wijde wereld, druk 2, 93 blz.
Leeftijd 10-13 jaar. Een boek van v.d. Hulst, weer direct door zijn wijze van vertellen te herkennen. Henk's Moeder ligt ernstig ziek in 't ziekenhuis. Hij treurt om haar en wordt bovendien door een schipper verkeerd beoordeeld, als hij tracht diens schuit voor overvaren te behoeden. Later komt zijn onschuld uit en mag Moeder, van wie hij zoo zielsveel hield, hersteld weer thuiskomen, Keurig beschreven! Een goed boek van 93 blz. voor onze jongens van 10-13 j. Jammer echter, dat v.d. Hulst niet kan nalaten, de Naam des Heeren te verkorten. Dit is dan ook het eenigste, wat op dit boek is aan te merken. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Ergens in de wijde wereld, druk 4, 93 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 11 t.d.t. De moeder van Henk was zóó ziek, dat ze naar het ziekenhuis in de stad moest. Vader werkte op een fabriek: een buurvrouw zou zoolang het oog op de kinderen houden en het noodigste huiswerk doen. Ondanks zijn verdriet beloofde Henk aan den dokter, dat hij ter wille van zijn moeder zich goed zou houden en goed op zijn broertje en zusje zou passen. Gedurende haar afwezigheid kwam hij in groote moeilijkheid: een boer in de nabijheid bracht geregeld met een schuit appelen naar de stad. De jongens trokken een eindweegs zijn schuit voort en kregen dan appels. Een der jongens was op zekeren avond, toen de boer afwezig was, in de schuit gegaan om appels te stelen en wist behendig het zóó aan te leggen, dat Henk voor den dief werd aangezien. Hij klaagde zijn verdriet uit bij Hem, die alle dingen weet. De buurvrouw bracht den boer van alles op de hoogte, zoodat Henk in zijn eer werd hersteld en toen kort daarna zijn moeder uit het ziekenhuis terugkeerde, was er dubbele blijdschap in zijn hart, vooral ook omdat hij ondervond, dat God uit den hoogen hemel over de wijde wereld heen, omzag naar een armen, kleinen jongen. "Ergens in de wijde wereld" - die titel is vreemd. 't Is een verhaal vol drukte en spanning, vol onrust. De 21 opschriften - waaronder 10 uitroepen - karakteriseeren het drukdoenerige verhaal. Het lijkt op een zak met gekleurde knikkers. Er komen fijne passages in voor, bijv. het gesprek van den dokter met Henk. Ook grove scheldwoorden van vrouw Tiggers: "aap van een jongen", "rakker", "smeerpoets". Treffend is de liefde van Henk tot zijn moeder en moeders teederheid voor haar jongen. Het tafreeltje op het zolderkamertje is vrij sentimenteel; en 't geheel doet denken aan een blokkendoos, waaruit een plaatje gelegd wordt. Ze sluiten niet te best aan elkaar. Ge ziet tusschen de blokken de reten. Van de Hulst heeft wel mooiere verhalen geschreven. Steeds wordt "Heer" in plaats van "Heere" gebruikt. Er is wel een Christelijke strekking in dit verhaal, maar 't is alles te druk en te vol en te lawaaierig. De plaatjes zijn mooi, de omslag is kleurig-frisch, de typografische verzorging uitstekend. Ofschoon er leerzame wenken in dit boekje gegeven worden, en telkens gevoeld wordt, dat een meester in de vertelkunst aan het woord is, geven we verre de voorkeur aan rustiger verhalen. De jongens zijn al druk genoeg. Matig aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

W.G. van de Hulst

Ergens in de wijde wereld, druk 4, 93 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Kleine Henk heeft een groot verdriet. Zijn moeder moet naar het ziekenhuis. En de vrouw, die het huishouden waarneemt, is zoo norsch. Henk beleeft allerlei avonturen, maar het vreeselijkste voor hem is, dat ze hem van diefstal beschuldigen. Doch alles komt terecht. Zijn moeder komt thuis. De dief wordt bekend. En Henk weer in eere hersteld. Henk dankt God er voor. Algemeene op- of aanmerkingen; Van der Hulst kan prachtig vertellen. Ook dit boekje is er een bewijs van. Het lief en leed van Henk wordt ons echt kinderlijk uitgebeeld. Eén ding is jammer; godsdienstig element bevat dit boekje niet veel. En juist bij de uitdeeling op Kerstfeest moeten we hier toch alle aandacht bij bepalen. Dit boekje kunnen we echter nog wel aanbevelen. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Ergens in de wijde wereld, druk 5, 75 blz.
G.K.C.B. 11 t.d.t. Henks moeder moet naar het ziekenhuis. Zijn vader is nachtwaker op een fabriek. Vrouw Tiggers, een brommerig vrouwtje, maar toch met een warm hart, doet het huishouden. Henk voelt zich erg eenzaam, nu moeder weg is. Baas Pommer laat zijn schuit met fruit door de jongens voorttrekken en deelt dan royaal appels uit. Als Henk een keer langs de schuit komt, is Huib aan het stelen. Henk wil geen heler zijn, maar als Huib weggaat, blijft hij op de schuit om die weer tegen de wal te leggen. Nu wordt hij voor dief aangezien. Hij krijgt 't moeilijk. Vrouw Tiggers vertelt ten slotte alles aan baas Pommer; moeder komt thuis en Henk dankt God voor Zijn genade en bidt ook voor Huib. Geen Kerstboekje. Wel een prachtig geschenk om op het Kerstfeest te geven aan jongens en meisjes van zo om en bij 10-12 jaar. 't Is alles even mooi: de conceptie en de uitwerking, de illustratie en de uitvoering. Het zou nbg mooier — en beter! — geweest zijn, als de Schrijver had doen uitkomen, op een wijze als waarvan hij het geheim bezit, dat alles wat wij mogen vragen, gebeden mag en moet worden in Jezus' naam en dat wij alleen om verhoring mogen smeken om Jezus' wil. Doch de Heiland wordt hier niet genoemd. Dàt is jammer. Het is zelfs een zeer ernstig te kort, zodat we voor onze evangeliserende Zondagsschool dit verhaal alleen maar onder voorbehoud kunnen be-aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

W.G. van de Hulst

Ergens in de wijde wereld, druk 5, 75 blz.
Prijs f 0,85; gebonden; geïll.; jongens-en meisjesboek, leeftijd 7-12 jaar.
Inhoud: Henk is een teergevoelige jongen, die veel van zijn moeder, die ziek geworden is, houdt. Wanneer zij naar het ziekenhuis moet is hij bedroefd. Hij wordt ten onrechte van appels stelen beschuldigd, maar wanneer zijn moeder weer thuis komt bezorgt hij haar door zijn flink gedrag nog een heerlijke mand eieren. Het gehele gezin is blij en dankbaar en dankt God daarvoor. Strekking: Fijn gevoeld en fijn weergegeven jongensleven wordt in dit boekje behandeld.
Conclusie: Vlot, mooi beschreven jongensboek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Ergens in de wijde wereld, druk 6, 75 blz.
prijs f 1,05; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Henks moeder moet naar 't ziekenhuis, waarover hij erg bedroefd is. Henk wordt beschuldigd van appelroof, een laffe jongen schuift Henk de schuld in de schoenen. De huishoudster zet de zaken recht bij boer Pommer. Deze bezorgt een mand eieren als moeder uit het ziekenhuis terugkeert. Strekking: Verdriet, angst en de vreugde van Henk fijn getekend. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een echt, vlot geschreven boek, waarin de jongen zo raak getypeerd wordt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Ergens in de wijde wereld, druk 7, 75 blz.
prijs f 1,10; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Henks moeder moet naar het ziekenhuis en in die tijd zorgt vrouw Tiggers voor het gezin. Door enkele misverstanden beleeft Henk een moeilijke tijd, maar gelukkig blijkt vrouw Tiggers een hart van goud te hebben, zodat ze voor Henk in de bres springt. Strekking: "Schijn bedriegt" is één van de trekken van dit spannende boekje. Je moet de Heere alles vertellen: Hij kan alles wel maken. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een aardig boekje, dat ons een goed inzicht geeft in jongensharten, zowel ten goede als ten kwade, in de figuren van Henk, resp. Huib. Helaas gebruik van het woordje "Heer.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Ergens in de wijde wereld, druk 7, 75 blz.
Een goed en aardig verhaal, geheel in christelijke geest geschreven, is Ergens in de wijde wereld (7e druk), door W.G. van de Hulst. Henk is een wildebras van negen jaar. Als zijn moeder ziek wordt en zelfs een tijdlang naar het ziekenhuis moet, gebeuren er heel wat nare dingen. Henk heeft echter, hoe jong ook, een groot godsvertrouwen en dat wordt niet beschaamd. Een mooi boekje, dat ook katholieke kinderen goed kan doen. (geb. f 1,10)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst

Ergens in de wijde wereld, druk 8, 75 blz.
11 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 10-14 j., (zie B.B. 1949, 1953, 1957). De achtste rondgang van dit verhaal zal stellig op prijs worden gesteld. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

W.G. van de Hulst

Ergens in de wijde wereld, druk 9, 75 blz.
prijs gebonden f 4,35; jongensboek, leeftijd 8-10 jaar.
Inhoud: Henk heeft het moeilijk, want zijn moeder moet naar het ziekenhuis. Als hij de losgeslagen schuit van baas Pommer weer wil vastmaken wordt hij verdacht van diefstal. Vrouw Tiggus maakt dat alles weer in orde komt. Ook moeder komt onverwacht thuis.
Conclusie: Een meesterstukje van vertelkunst. Godsdienstige strekking zeer goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1977

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Ergens in de wijde wereld, druk 11, 77 blz.
gekartoneerd, geïllustreerd, geschikt voor jongens en meisjes van 10-12 jaar. Prijs f 9,95.
Inhoud: Henks moeder is ziek en moet naar het ziekenhuis. Een oude vrouw zorgt voor het gezin. Henk vindt dat heel erg, maar de dokter helpt hem flink te zijn. Hij redt een vogel uit de greep van een kat. De jongens van het dorp helpen boer Pommer met het vervoer van appels op een schuit. Henk wordt ten onrechte beschuldigd van diefstal van appels. Tenslotte komt alles goed: moeder wordt beter en boer Pommer ziet in dat hij Henk vals beschuldigd heeft.
Beoordeling: Een meesterlijk verhaal van de rasverteller. Pedagogisch sterk en godsdienstig verantwoord. De sfeer is van een voorbije tijd en dat komt tot uiting in verouderde woorden zoals "vrouw" in plaats van "mevrouw", vaders "kiel", "jaagpad", "olielampje" etc. Kinderen zijn dolgelukkig met een appel of een "zwarte bal uit een trommeltje". Heel goed wordt het kinderlijke gebedsleven met God ("de Heer) weergegeven.
Eindoordeel: Aanbevolen. M. C. Romein-Vroegindewey
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1994

Open Boekbeoordeling.