Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Hoogeveen

Eelke en zijn vriend, druk 1, 99 blz.
G.K.C.O. 6 t.d.t. 35 cent. Het verhaal van het zoontje eener weduwe, Eelke, die een winkeltje heeft en hard werkt voor haar broodje. Zij vreest God en doet haar uiterste best om haar kind op te voeden in de vrees des Heeren. Eelke krijgt plotseling andere buren, een vader, die handel drijft, er een veeauto op nahoudt, met een bengel van een jongen, die alles durft, van school is weggejaagd en zich inspant, om zijn "kijk" op school en leven Eelke in te gieten. De moeder werkt en bidt om dat te verhinderen. Eelke begint te wankelen; hij bindt ook den strijd aan met den meester; maar deze is een doortastend wijs mensch. Eelke gaat echter door met kloppend geweten; hij bezoekt graag met z'n nieuwe vriendje de paardenmarkt en zit liever op een ondeugenden knol dan op de schoolbanken. Als zijn vrienden hem meenemen willen in de kroeg, wordt het hem evenwel te veel; hij ontsnapt. Doordat de auto, waarmee hij anders teruggereden zou zijn, een ongeluk krijgt, gaan temeer hem de oogen open. Hij wordt uit de strikken van zijn verkeerde kameraads gered. Hoewel de stijl iets soepeler wezen kon, is het verhaal onderhoudend verteld. Het boekje bedoelt te teekenen het gevaar, waaraan elk kind, ook het best opgevoede, in onze cultuurwereld tot in de kleinste dorpen blootstaat. Het wijst den weg, die daarvoor bewaart en de zorg Gods over de kinderen des verbonds. Jammer, dat de zwakke zijde is, dat de zonde zoo weinig als kwaad tegen God wordt gebrandmerkt, zoodat ook het gebed om vergiffenis een te licht accent heeft. Overigens bevelen we "Eelke en zijn Vriend" voor ons Kerstfeest aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

H. Hoogeveen

Eelke en zijn vriend, druk 1, 99 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het boekje vertelt ons over twee jongens: Eelke en Klaas Bos. Eelke, de zoon van een weduwe, opgevoed in een Christelijke omgeving, terwijl Klaas, de zoon van boer Bos, nooit van Gods Woord hoorde, ruw in woorden en daden was. Klaas, de zoon van boer Bos, nam Eelke mee op het verkeerde pad, zeer tegen moeders zin. Klaas zette ook Eelke tegen zijn onderwijzer op en Eelke, meenende een held te zijn, als hij naar Klaas' verkeerde raadgevingen luisterde, ging op 't laatst tegen moeders en meesters raadgevingen in. Doch één ding bleef er. De stem van binnen sprak altijd nog. Op zekere keer, toen Eelke met Klaas en boer Bos naar de stad ging in de vee-auto om paarden te halen, kwam het beslissend oogenblik. Als Klaas en Bos de herberg in gingen, weigerde Eelke en vluchtte alleen terug. Zijn meester komt hem met de fiets achterop en brengt hem bij zijn moeder. En wat een bewarende genade Gods was in dat alles. Dien avond kregen Bos en zijn zoon Klaas een ongeluk met de auto, waardoor beiden in groot levensgevaar kwamen. Gelukkig, de Heere deed ze weer herstellen. Voor Eelke was het een roepstem, die tot hem zei: "Mijd slecht gezelschap!" Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek, goed gschreven en dat voor menigeen een waarschuwend woord bevat.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.