Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHesba Stretton

God zorgt voor de zijnen , druk 3, 40 blz.
De Schrijfster leidt ons in hij een klein gezin: dat van een ouden postbode, zijn vrouw en de eenige, voortdurend hulpbehoevende, halfverlamde dochter. Vooral de Moeder is een aantrekkelijke, vrome vrouw; de dochter maakt ook een zeer aangenamen indruk; zij wordt in waarheid door lijden geheiligd; en de oude vader is een van de stillen, maar ook van de meest volgzamen. Jaren lang heeft dit kleine gezin in een lief huisje gewoond. Nog enkele jaren en Vader krijgt pensioen en dan hopen ze toch nog daar te blijven; zoo zijn zij er aan gehecht. Op een van zijn tochten redt de oude man een kind uit 't water; onder zijn brieven bevindt zich een dringende; daar hangt "leven en dood" aan volgens den afzender. Door 't oponthoud mist de bode den trein, maar om dien eenen brief laat hij zich met een wagentje naar 't volgende station brengen voor den express. Dat lukt - de brief gaat mee, maar de oude heeft er een ziekte mee opgeloopen; na 6 weken eerst weer hersteld, is hij toch de oude van vroeger niet meer. En - hij moet, vóór zijn pensioentijd daar is - ontslag vragen. Ondertusschen is de woning van eigenaar verwisseld. En de familie moet "er uit". Groote smart. Ernstige beproeving. Alle gebeden schijnen onverhoord te blijven. Ze trekken naar de stad. Daar zitten ze in een klein stadswoninkje. Doch ook maar een dag. Er komt een brief van den afzender van bovengenoemden brief, dat hij uit dankbaarheid voor de bijzonder trouwe plichtsbetrachting indertijd, besloot het huisje te laten koopen en het den ouden luitjes als Kerstgeschenk aan te bieden. Een goed kinderboekje. De toon is niet te hoog, ook niet te kinderachtig. Het werkje heeft een echt Christelijke strekking, n.l. dat men in alle omstandigheden, hetzij die aangenaam of onaangenaam zijn, op den Heere moet vertrouwen en niet murmureeren, wanneer de Heere leidt in een weg van kruis en druk, geloovende, dat Hij recht is in al zijn werk en dat Hij wijze en heilrijke bedoelingen heeft, wanneer Zijn hand kastijdt. Ook komt goed uit, dat de Heere de tranen van Zijn kinderen ziet en dat Hij blijdschap na droefheid wil schenken. Charlotte, die een moeilijken weg heeft naar het vleesch, is een voorbeeld van Christelijke onderworpenheid. Zij heeft het ook ondervonden, dat de Heere voor de Zijnen zorgt. Alleen die "scheutige" gever is van een geslacht, dat niet veel vertegenwoordigers telt. Een bekwame hand verraadt dit degelijke en ongekunstelde verhaal, dat wij gaarne aanbevelen, al hadden we liever Heere inplaats van Heer gelezen. De uitvoering van dit werkje is niet anders, dan wij van den Heer Callenbach gewoon zijn.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1907

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Hesba Stretton

God zorgt voor de zijnen , druk 4, 48 blz.
Dicht hij een klein stadje in Engeland woont een kleine familie, vader, moeder en een lamme dochter. De man is postbode en heeft een goed bestaan. Op zekeren dag wordt hem een zeer gewichtige brief ter hand gesteld, maar als hij met zijn postzak op weg naar het station is, hoort hij dat een kind in het water is gevallen. Hij bedenkt zich niet, maar springt in de rivier en redt de kleine. Teruggaan naar huis om droge kleeren aan te trekken, kan hij niet meer. Daarvoor is geen tijd. De trein is zelfs al weg. Nu gaat hij met zijn postkarretje in vliegende vaart naar een volgend station. Daar kan hij een sneltrein pakken, die aansluit op den trein, dien hij gemist heeft. Zijn plicht heeft hij vervuld en bovenal, die gewichtige brief is op weg naar zijn bestemming. Den man kost het echter zijn gezondheid en een moeilijke tijd breekt aan, die nog zwaarder wordt, als zij hun huisje moeten verlaten en in de stad gaan wonen. Maar de man, voor wien Amos, de postbode, het gewichtige document, met veronachtzaming van zijn eigen gezondheid heeft weggebracht, hoort van hun moeite. Op Kerstdag wacht hun dan ook een verrassing. Het huisje, waaruit zij verdreven werden, is door den vreemde aangekocht en wordt nu hun geschonken. Versierd met 8 goede zwarte plaatjes van Isings, royaal van uitvoering. Zeer aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921