Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronDirk van der Es

Een avontuur in den polder, druk 1, 52 blz.
Arie en Hans, een paar dorpsjongens, beleven allerlei avonturen in het stille polderland. Ze krijgen het aan den stok met Janus, den knecht van boer Lammers. Ze halen den boer zelf, die op een avond dronken in de sloot geraakt is, op het droge. Ze ontdekken, dat Janus zijn baas besteelt, door diens vischfuiken stiekem te lichten, en mogen meehelpen, om hem door den veldwachter op heeterdaad te laten betrappen. De boer, die een longontsteking opgedaan heeft door het koude bad, is na zijn herstel geheel veranderd. Hij breekt met zijn drinkgewoonte en is vergevensgezind jegens Janus, dien hij na diens voorwaardelijke veroordeeling weer in dienst neemt. Dat vinden de jongens een mooie daad en het doet het laatste restje vijandschap tegen Janus bij hen verdwijnen. Ongetwijfeld zullen de jongens, vooral stadsjongens, van deze avonturenserie genieten. Er zit iets van het wijde en frissche buitenleven in. De illustraties in zwart-en-wit bevallen ons minder; misschien zijn ze naar anderer smaak juist zeer aantrekkelijk. De typografische verzorging blijkt ook hier aan den uitgever toevertrouwd. De compositie is niet zonder gebreken. Verschillende elementen maken niet noodzakelijk deel uit van den opzet. De stijl is herhaaldelijk door allerlei tusschenzinnen gedrongen. Vooral op blz. 1 loopt dat in het oog. En de gesprekken zijn te weinig natuurlijk. Als Hans zegt: "Ik geloof, dat ik ginder bij 't Groote Bosch den knecht van boer Lammers zie" (blz. 9) zal dat wel niet "volgens stenogram" zijn, want Hans zal wel gezegd hebben: "Kijk, daar heb je Janus!" De schrijver heeft dat zelf ook wel gevoeld, want even later antwoordt Arie: "Schiet nou op, jô". (blz. 9). Ons allergrootste bezwaar betreft evenwel den geest van dit boekje: het is bijna neutraal. Van schuldvergeving om Christus' wil hooren we niets. Hoe goed zou de gelegenheid daartoe zijn geweest. Dat is in een Zondagsschoolboekje ontoelaatbaar. Kwaad zullen de jongens er niet uit leeren, vergevensgezindheid is een aangeprezen deugd, maar ondanks dit missen we de vrijmoedigheid, het aan te bevelen, temeer omdat de keuze uit zeer veel andere, die beter zijn, met den dag grooter wordt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

Dirk van der Es

Een avontuur in den polder, druk 1, 52 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Janus, de knecht van boer Lammers, licht met behulp van een eendenkooi de fuiken van z'n baas. De gestroopte buit wordt dan verkocht en de opbrengst verdeeld. Hans en Arie, twee jongens uit het dorp, zien Janus en z'n helper bezig, zonder dat ze zelf worden opgemerkt. Op hun aanwijzing worden de stroopers ingerekend. Janus krijgt een voorwaardelijke straf. Boer Lammers, Hans en Arie hebben medelijden met den knecht. De jongens, die het vroeger nooit met Janus hadden kunnen vinden, vergelden kwaad met goed. Ze trachten door vriendelijkheid hem, die eens hun vijand was, voor zich te winnen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een verhaal, dat de jongens met genoegen zullen lezen. Het geheel kon echter religieus beter verzorgd zijn. De schrijver heeft de karakters niet scherp genoeg geteekend. Vooral de eisch van vergevensgezindheid, die in dit boekje wordt gepredikt, wordt niet voldoende in Christelijken zin gemotiveerd.
Conclusie: Matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
Dirk van der Es

Een avontuur in den polder, druk 1, 52 blz.
Drie jongens beleven een avontuur met een dronken boer, die na een "nat pak" het door hem zoo begeerde vocht vaarwel zegt en voorts met met een diefachtigen knecht van dienzelfden boer, toen deze aan het fuikjes lichten was. Is de spanning in dit boekje niet wat aan den gevaarlijken kant? Snaken van 12 à 13 jaar moet men niet als helpers van de politie laten optreden, vooral niet als het personen betreft, die ze toch al niet bijster goed kunnen zetten. Gezien de zin voor het avontuurlijke, dat in lederen jongen aanwezig is, zullen zij er echter wel van genieten. Voor 12 jaar. Met reserve aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933