Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.J. Hoekendijk

Een bezoek aan Indramajoe, druk 1, 16 blz.
Zendeling Hoekendijk ontvangt een bezoek van een Zendingsvriend. Dezen verhaalt hij, hoe de Nederl. Zendingsvereeniging er toe kwam, te Indramajoe eenen Zendingspost te vestigen, geeft hem een kijkje in kerk en school, ook in betrekking tot beider geschiedenis en bezoekt vervolgens een groot deel van de leden der gemeente met hem. Het eerste gedeelte is zeer boeiend door de kennismaking met Ang Boeng Swi, die tot de ontdekking kwam, dat de wereld met al hare begeerlijkheden niet kon voldoen aan de diep gevoelde behoeften van zijn hart; die eindelijk in het bezit geraakte van een Javaansch Nieuw Testament en alzoo kennis der waarheid en vrede voor zijn hart vond. Hij ging nu met anderen over het woord des evangelies spreken en zoo werd deze eenvoudige man het middel, dat te Indramajoe eene gemeente vergaderd werd. In de tweede helft van dit verhaal zijn de kennismakingen te talrijk en te vluchtig, om eenig spoor na te laten. De overstelping met het vele verzwakt den indruk. Een paar foutjes troffen wij aan, bijv.: tegen wien hij zijn verlangen uitsprak, in plaats van aan wien, veilig in plaats van veil. De strekking is, hoe de Heere soms van eenvoudige middelen zich bedient, om eene plaats of een land in de zegeningen des Evangelies te doen deelen. Benevens het plaatje naast het titelblad, 't welk eene groote heidensche familie voorstelt, wordt het boekje nog door 4 illustraties tusschen den tekst opgeluisterd. Hoewel het niet het beste is der 4 nummers, waarmede de serie der Korenhalmen vermeerderd is, kan dit boekje niettemin zonder bezwaren worden aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.