Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.C. van der Mast

Ella en Erna, druk 1, 232 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor meisjes van 12-16 jaar; omvang 213 bl.; prijs groote uitgave f2.00 geb.
Korte inhoud: De ouders van Ella Helmers te 's-Gravenhage krijgen een Hongaarsch bleekneusje, Erna genaamd, een beminnelijk meisje van Ella's leeftijd. Ofschoon Ella eerst dol veel van Erna houdt, begint die liefde, als gevolg van haar egoïstisch karakter, te verkouden. Zelfs is een verwijdering van de ouderlooze Erna noodzakelijk wegens 't onaangename huiselijk leven. Moeders ziekte brengt haar kind tot inkeer en berouw, zoodat Ella op Moeders verjaardag geen beter geschenk weet dan den terugkeer van het Hongaartje. Nu neemt Ella met een biddend hart zelf de wapenen op om in Gods kracht telkens weer haar zelfzucht te overwinnen.
Beoordeeling: De bestrijding van den egoïstischen karaktertrek: in de kracht Gods is het thema van dit boeiend meisjesverhaal 't Is heel goed gesteld. Het hoofdstuk "Lastige vragen" is met talent beschreven, 't Is aardig geïllustreerd door Jeanne Faure. Hartelijk aanbevolen. G. Dick.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930
A.C. van der Mast

Ella en Erna, druk 2, 203 blz.
Ella Helmers was een zelfzuchtig en eigenzinnig kind. Toen ze hoorde, dat er bij de familie Verhagen met hun 6 kinderen een Hongaarsch meisje zou komen, drong ze er bij haar ouders op aan, dat ook zij een Hongaartje van haar leeftijd in huis zouden nemen, te meer waar zij niet zoo'n druk gezin hadden. Haar ouders gingen er echter niet dadelijk op in, vooral omdat ze de karaktergebreken van hun dochtertje kenden en vreesden voor onaangenaamheden. Toen echter een der kinderen van de familie Verhagen roodvonk kreeg, nog vóór de aankomst van den kindertrein uit Budapest, bewilligden ze er in, dat het kind bij hen kwam. In de eerste weken was de verstandhouding tusschen Ella en Erna (zoo heette het Hongaarsche meisje) uitnemend. Maar al spoedig veranderde dit: Ella's ijverzucht kwam bij elke gelegenheid uit, zoodat de toestand voor Erna, die een lief karakter had, ondragelijk werd. Een zuster van den heer Helmers, die te Renkum woonde, nam haar nu in huis. Doch weldra kwam voor Ella het keerpunt: waar tot nu toe straf en vermaning zonder vrucht gebleven waren, ontwaakte nu haar geweten en kwam ze tot inkeer. Ze beleed haar zonde en het Hongaarsche pleegkind kreeg in het huis van de familie Helmers en ook in Ella's hart een blijvende plaats. Taal en stijl vallen over 't algemeen te roemen: de conversatietoon van de Haagsche meisjes is natuurlijk weergegeven. Wat den inhoud betreft, zouden we willen uitroepen: "De auteur kan het!" Want de karakterbeelding van de hoofdpersoon is voortreffelijk. We hebben daarvoor veel lof. Maar temeer spijt het ons, dat we één ernstige grief hebben. Afgezien van het feit, dat de bekeering van Erna, die het hoogtepunt van dit boek behoorde te zijn, dit niet is, en dat Erna fabelachtig vlug Hollandsch leert, en dat de ouders van Erna veel te slap zijn in het bestrijden van haar karaktergebreken, meenen we, dat het hoofdstuk van de handwerkles geheel misplaatst is. De wijze, waarop de onderwijzeres in haar gemis aan tact hier tentoongesteld wordt, nog aangedikt door het bespottelijk plaatje (blz. 52) kunnen we niet goedkeuren. Onze meisjes zullen het wel uitgieren van pret, als ze zoo'n onderwijzeres zoo lachwekkend zien uitgebeeld, maar of het opvoedkundig juist gedacht is, de plagerijen in de klas zoo uitvoerig mee te deelen, is een andere vraag. We betreuren, dat de auteur onze aanmerkingen, reeds bij den eersten druk naar voren gebracht, heeft genegeerd. De persoon en het woord van den Heiland hadden meer indruk moeten maken op Ella dan de afbeelding van den Heiland. Het verhaal van Ella's karakterzonde kan ter waarschuwing strekken om van dergelijk kwaad terug te houden, terwijl ook duidelijk uitkomt, dat er alleen vrede gesmaakt kan worden in den weg van ware verootmoediging en belijdenis van zondeschuld. Ofschoon dit boek voor kinderen van de Zondagsschool minder geschikt is, doch meer voor meisjes van 15-18 jaar, blijven we het aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

A.C. van der Mast

Ella en Erna, druk 2, 203 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 14-16 jaar; algemeen strekking.
Korte inhoud: Erna Durigo, een Hongaarsch meisje, komt naar Holland. Haar vader, een hooggeplaatst Hongaarsch militair, is in het begin van den oorlog gesneuveld en haar moeder is kort daarop ook gestorven. Erna bleef alleen achter bij haar Grootmoeder. Daar er bittere ellende en hongersnood dreigen in Budapest, zendt Grootmoeder haar naar het gastvrije Holland. Erna zou bij de familie Verhagen in Den Haag komen, maar daar mevrouw Verhagen ziek wordt, neemt de familie Helmers Erna als pleegkind in huis op. Wat is Ella, het dochtertje van Helmers blij. Doch al spoedig blijkt, dat beide meisjes met elkaar niet overweg kunnen. Ella is een zelfzuchtig, jaloersch, dwingerig kind, dat altijd haar zin wil hebben. Van Erna, met haar zacht, liefdevol karakter houdt iedereen. Ella wordt tegenover Erna onverschillig, bits, hatelijk, zoodat Erna weg gaat naar tante Marie in Renkum. Mevrouw Helmers moet naar het ziekenhuis. Ella's zelfzucht wordt gebroken, zij belijdt schuld en leert in Gods kracht haar zelfzucht bestrijden. Erna keert terug en beide meisjes worden nu echt vriendinnen. De karakters zijn goed geteekend. Van een liefdevol karakter gaat invloed uit. De houding der meisjes tegenover juffrouw Stam wordt vriendelijker. Zelfzucht is een bron van veel verdriet voor ouders en kinderen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een leerzaam boekje. Toch bevredigt het ons niet geheel. Gaarne hadden we iets gelezen over het Kerstfeest. Welk een mooie gelegenheid om de zelfzuchtige Ella te vertellen van den Heere Jezus, Die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. De Godsdienstige opvoeding komt niet tot haar recht. Het Christendom is soms zoo oppervlakkig. Het bruiloftsfeest wordt met gebed begonnen en geeindigd. Voor den vorm? Alle ernst ontbreekt. Tableaux en costuums hebben onze sympathie niet. Het woord "heiligdom" op blz. 71 past ook niet, evenmin de houding van Johan tegenover Erna, op blz. 140.
Conclusie: Aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
A.C. van der Mast

Ella en Erna, druk 2, 203 blz.
Er komen Hongaarsche kinderen, en Erna zou graag zien, dat ook haar ouders er een in huis namen. Vooral vader verzet zich er aanvankelijk tegen, omdat de ervaring geleerd heeft, dat Erna steeds zichzelf voelt en schijnt te meenen, dat alles om haar draaien moet. Om paedagogische redenen is moeder er voor. Ten slotte komt er een: Erna, die een lieve vriendin blijkt te zijn. Dit weesje ziet haar laatste tehuis verdwijnen, als tijdens haar verblijf in Holland ook haar Grootmoeder sterft. 't Loopt weer verkeerd, door Ella's schuld, die dit natuurlijk niet zien wil. Gelukkig komt tenslotte alles na een ziekbed wel weer in het reine. De illustraties kunnen ons niet alle voldoen. Wat de onderwijzeres op blz. 52 lijkt.... ? Een ander beoordeelaar heeft veel lof over de geteekende karakters en acht het een uitnemend meisjesboek. Maar.... waarschuwt tegen gewild mooie uitdrukkingen als: "donder als majestueuze accoorden" of "een breeduitwaaiende, groene palm" (in de kamer nog wel!). Voor meisjes van 13 tot 17 jaar. Eenstemmig oordeel: Warm aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933
A.C. van der Mast

Ella en Erna, druk 3, 203 blz.
G. K. C. 0. 20 t. d. t. 50 cent. Ella Helmers was een zelfzuchtig en eigenzinnig kind. Toen ze hoorde, dat er bij de familie Verhagen met hun 6 kinderen een Hongaarsch meisje zou komen, drong ze er bij haar ouders op aan, dat ook zij een Hongaartje van haar leeftijd in huis zouden nemen, te meer waar zij niet zoo'n druk gezin hadden. Haar ouders gingen er echter niet dadelijk op in, vooral omdat ze de karaktergebreken van hun dochtertje kenden en vreesden voor onaangenaamheden. Toen echter een der kinderen van de familie Verhagen roodvonk kreeg, nog vóór de aankomst van den kindertrein uit Budapest, bewilligden ze er in, dat het kind bij hen kwam. In de eerste weken was de verstandhouding tusschen Ella en Erna (zoo heette het Hongaarsche meisje) uitnemend. Maar al spoedig veranderde dit: Ella's ijverzucht kwam bij elke gelegenheid uit, zoodat de toestand voor Erna, die een lief karakter had, ondragelijk werd. Een zuster van den heer Helmers, die te Renkum woonde, nam haar nu in huis. Doch weldra kwam voor Ella het keerpunt: waar tot nu toe straf en vermaning zonder vrucht gebleven waren, ontwaakte nu haar geweten en kwam ze tot inkeer. Ze beleed haar zonde en het Hongaarsche pleegkind kreeg in het huis van de familie Helmers en ook in Ella's hart een blijvende plaats. Taal en stijl vallen over 't algemeen te roemen: de conversatietoon van de Haagsche meisjes is natuurlijk weergegeven. Wat den inhoud betreft, zouden we willen uitroepen: "De auteur kan het!" Want de karakterbeelding van de hoofdpersoon is voortreffelijk. We hebben daarvoor veel lof. Maar temeer spijt het ons, dat we één ernstige grief hebben. Afgezien van het feit, dat de bekeering van Ella, die het hoogtepunt van dit boek behoorde te zijn, dit niet is, en dat Erna fabelachtig vlug Hollandsch leert, en dat de ouders van Ella veel te slap zijn in het bestrijden van haar karaktergebreken, meenen we, dat het hoofdstuk van de handwerkles geheel misplaatst is. De wijze, waarop de onderwijzeres in haar gemis aan tact hier tentoongesteld wordt, kunnen we niet goedkeuren. Onze meisjes zullen het wel uitgieren van pret, als ze zoo'n onderwijzeres zoo lachwekkend zien uitgebeeld, maar of het opvoedkundig juist gedacht is, de plagerijen in de klas zoo uitvoerig mee te deelen, is een andere vraag. We betreuren, dat de auteur onze aanmerkingen, reeds bij den eersten druk naar voren gebracht, heeft genegeerd. De persoon en het woord van den Heiland hadden meer indruk moeten maken op Ella dan de afbeelding van den Heiland. Het verhaal van Ella's karakterzonde kan ter waarschuwing strekken om van dergelijk kwaad terug te houden, terwijl ook duidelijk uitkomt, dat er alleen vrede gesmaakt kan worden in den weg van ware verootmoediging en belijdenis van zondeschuld. Ofschoon dit boek voor kinderen van de Zondagsschool minder geschikt is, doch meer voor meisjes van 15-16 jaar, blijven we het aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

A.C. van der Mast

Ella en Erna, druk 3, 203 blz.
Voorheen door ons aanbevolen. Zie voor den inhoud den catalogus van den uitgever onder no. 193. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1935
A.C. van der Mast

Ella en Erna, druk 3, 203 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 14-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Erna Durigo, een Hongaarsch meisje, komt naar Holland. Haar vader, een hooggeplaatst Hongaarsch militair, is in het begin van den oorlog gesneuveld en haar moeder is kort daarop ook gestorven. Erna bleef alleen achter bij haar Grootmoeder. Daar er bittere ellende en hongersnood dreigen in Budapest, zendt Grootmoeder haar naar het gastvrije Holland. Erna zou bij de familie Verhagen in Den Haag komen, maar daar mevrouw Verhagen ziek wordt, neemt de familie Helmers Erna als pleegkind in huis op. Wat is Ella, het dochtertje van Helmers, blij. Doch al spoedig blijkt, dat beide meisjes met elkaar niet overweg kunnen. Ella is een zelfzuchtig, jaloersch, dwingerig kind, dat altijd haar zin wil hebben. Van Erna, met haar zacht, liefdevol karakter, houdt iedereen. Ella wordt tegenover Erna onverschillig, bits, hartelijk, zoodat Erna weg gaat naar tante Marie in Renkum. Mevrouw Helmers moet naar het ziekenhuis. Ella's zelfzucht wordt gebroken, zij belijdt haar schuld en leert in Gods kracht haar zelfzucht bestrijden. Erna keert terug en beide meisjes worden nu echte vriendinnen. De karakters zijn goed geteekend. Van een liefdevol karakter gaat invloed uit. De houding der meisjes tegenover juffrouw Stam wordt vriendelijker. Zelfzucht is een bron van veel verdriet voor ouders en kinderen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een leerzaam boekje. Toch bevredigt het ons niet geheel. Gaarne hadden we iets gelezen over het Kerstfeest. Welk een mooie gelegenheid om de zelfzuchtige Ella te vertellen van den Heere Jezus, Die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. De Godsdienstige opvoeding komt niet tot haar recht. Het Christendom is soms zoo oppervlakkig. Het bruiloftsfeest wordt met gebed begonnen en geëindigd. Voor den vorm? Alle ernst ontbreekt. Tableaux en costuums hebben onze sympathie niet. Het woord "heiligdom" op blz. 71 past ook niet, evenmin de houding van Johan tegenover Erna op blz. 140.
Conclusie: Aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.