Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWilha. Riem Vis

Grootmoeders ring, druk 2, 32 blz.
Grootmoeder is te logeeren. 's Morgens vóór de oude vrouw nog wakker is, ziet kleine Annie grootmoeders ring op tafel liggen. Ze bekijkt hem, laat hem vallen en kan hem niet terugvinden. Annie durft er niets van zeggen. Tevens verdwijnt onder even geheimzinnige omstandigheden een briefje van 10 gulden. Het dienstmeisje wordt nu van beide dingen verdacht. Later wordt de ring uit een muizengaatje te voorschijn gehaald en blijkt, dat het muntbiljet, dat door den wind van de schrijftafel gewaaid was, door muizen is weggesleept. 't Dienstmeisje wordt in eere en in haar dienst hersteld. Taal en stijl zijn goed, ofschoon, hier en daar voor kinderen te hoog. De compositie van het verhaal daarentegen laat veel te wenschen over. Het geheel is veel te onwaarschijnlijk. Het is psychologisch niet te verklaren, dat een huismoeder, die in haar huis, veel last van muizen heeft, volstrekt niet op de gedachte komt, dat er muizengaatjes zijn en dat daarin wel eens iets kan verdwijnen. Evenzoo onverklaarbaar is het, dat grootmoe zich door de kleine Annie met een kluitje in 't riet laat sturen (pag. 15 en 16). Vreemd is, dat moeders schrijftafel staat in de kamer, waar grootmoeder slaapt. Vreemd ook, het verlies van drie katjes binnen de drie weken. Vreemd al evenzeer, dat het dienstmeisje zich laat wegsturen, zonder iets te doen om haar onschuld aan 't licht te brengen, hoewel zij bidt of aan den dag moge komen, dat zij onschuldig is. De strekking wordt door de Schrijfster op de laatste bladzijde aldus aangeduid: "Ik (Annie's moeder) althans hoop er voor bewaard te blijven, ooit weer iemand te beschuldigen op een los vermoeden, en Annie zal zich zeker in 't vervolg wel wachten, zonder toestemming iets aan te raken, wat het hare niet is." Daar is niet veel tegen in te brengen. Maar daarvoor was niet noodig, zooveel over de leidingen Gods te spreken en zooveel teksten aan te halen, als in dit boekje geschiedt. De Schrijfster gebruikt steeds "Heer" voor "Heere". Wel een leerzaam verhaaltje in zooverre het den lezers op het hart bindt, hoezeer het verzwijgen van de waarheid voor anderen hoogst onaangename gevolgen kan hebben. Doch het Evangelie der verzoening wordt er in gemist. Matig aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Wilha. Riem Vis

Grootmoeders ring, druk 3, 32 blz.
Een verhaal, om gelezen te worden door kinderen van 10-12 jaar. Een dienstmeisje wordt, ten onrechte, verdacht van diefstal. Later blijkt, dat ze volkomen onschuldig is. Evenwel, het verhaal kan ons maar matig voldoen, Wèl wordt men getroffen door het sterk geloof van het dienstmeisje en haar moeder, maar de wijze, waarop de onschuld aan het licht komt, schijnt ons zeer gezocht. De geheele stijl voldoet niet, benevens het gebruik van het woordje "Heer" in plaats van "Heere". Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.