Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel van der Vlis

Greetje, druk 1, 75 blz.
G. K. C. 0. 13 t. d. t. 40 cent. Een door speciale qualiteiten uitmuntende omslagteekening van het genre zwart-wit, maar dan in kleuren, geeft aan dit boekje een mooi cachet. Jammer genoeg aequivaleert het materieele met het formeele niet. De titel zegt niets; men moet maar afwachten. Dit is een fout, waaraan niet alleen deze auteur zich schuldig maakt. Greetje is een arm, zwak, schuw meisje, dat door Ko, die uit beter gesitueerden kring komt, wordt geplaagd. Ze krijgt roodvonk. Een vertelling op school over Jezus den Kindervriend brengt Ko tot nadenken. Ze geeft haar zieke kameraadje haar mooien tekst, en wordt vriendelijk jegens Greetje, die hersteld op school terug komt. Er komen in deze vertelling vreemde dingen voor. Tip is al een heel extra-ordinair hondje. Het moet dienst doen om de onvriendelijkheid en norschheid van de schoolkameraden aan de kaak te stellen en te beschamen. Greetje is een mijmerend en afgetrokken kind, dat tegenover een nuffie en juffie als Ko een droevig figuur maakt. Het verhaal doet denken aan een legkaart. 't Is wel goed van taal, vlot van trant, maar 't is in elkaar gezet. Aan de eene zijde is alles leelijk en aan de andere alles even mooi. Ons grootste bezwaar geldt echter de strekking. Een paar citaten kunnen tot bewijs volstaan. De onderwijzeres op school zegt: "De Heere Jezus houdt van iedereen. Dat is zoo heerlijk." (58). "Hebben jullie er wel eens aan gedacht, dat we een beetje op den Heere Jezus moeten lijken? Dat wij probeeren moeten om net zooveel van de menschen te houden, als Hij gedaan heeft?" (59). Al maakt het verband deze uitdrukkingen misschien iets dragelijker - ze kunnen er toch niet door. De wijze, waarop het gebed hier weer voorkomt (blz. 31 en 40) toont het oude euvel van veel kinderboekjes. We hebben tegen deze oppervlakkige terminologie in bovengenoemde aanhalingen zóóveel bezwaar, dat we het boekje in strijd met onze belijdenis achten. We kunnen het daarom onmogelijk aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

Nel van der Vlis

Greetje, druk 1, 75 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 9-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Greetje, 'n armelijk, wat schuw kindje, wordt door de meisjes van haar klas erg geplaagd. De vriendschap met het hondje Tip, dat ze vond, troost haar. Greetje wordt erg ziek en langzamerhand gaan de kinderen begrijpen, hoe wreed ze voor haar waren. Dan komt alles goed. Algemeene op~ of aanmerkingen: Een frisch boekje. De kinderen leven voor ons. De stijl doet hier en daar wat aan van de Hulst denken, maar ze is pittiger, meer concreet. Ongetwijfeld zullen onze meisjes het graag lezen. 't Christelijke is er niet opgelegd, maar toch hadden we de schrijfster hier en daar graag wat positiever gezien.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
Nel van der Vlis

Greetje, druk 2, 75 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Greetje is het dochtertje van een arme weduwe, die als nieuwe leerlinge de school komt bezoeken. Ze heeft veel verdriet van een drietal meisjes, dat haar op alle mogelijke wijze het leven zuur maakt. Vooral Ko van Dongen plaagt haar veel en zet haar vriendinnetjes tot plagen aan. Eens hebben ze Greetje meegelokt naar een boerderij. Ze hebben daar verstoppertje gespeeld en Greetje alleen in de hooiberg achtergelaten. Te begrijpen, dat Greetje het bang had. Gelukkig werd ze door den boer spoedig opgemerkt. Op den weg naar huis ontmoet ze een lief, weggeloopen hondje. Het loopt met haar mede en wordt haar speelkameraad thuis. De eigenaar, die later het hondje komt halen, vindt goed, dat Greetje het behoudt. Later krijgt het meisje roodvonk en wordt in het ziekenhuis verpleegd. De juffrouw in de klas spreekt met medelijden over Greetje. Kootje van Dongen wordt geroerd en ziet in, dat ze verkeerd handelde. Zij pobreert nu, alles goed te maken. De drie meisjes sluiten vriendschap met Greetje, bezoeken haar vaak in het ziekenhuis en verrassen haar dikwijls. Zelfs komen ze haar met den dokter uil het ziekenhuis halen. Algemeene op- of aanmerkingen: We vinden dit een leerzaam boekje. De kinderen zullen het gaarne lezen en er uit leeren, hoe met elkander om te gaan. De vertelling van de juffrouw over den Heere Jezus, Die de kinderen zegent, hadden wij gaarne anders verhaald gezien. Er wordt een algemeene verzoening in gelegd. Overigens bevelen wij het werkje wel aan. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.