Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMaria Laarman

Grietjes bloemen , druk 2, 24 blz.
Geïll. omslag. Een zw. plaatje. 24 blz. 71/2 ct. Een alleraa;digst boekje voor kleine kinderen. Grietje Donker, een 9-jarig meisje, kreeg van haar vader op haar verzoek een klein plekje grond, om dat als tuintje in te richten. Zij was wel een aardig kind, maar slordig en vergeetachtig. Terwijl ze nu haar tuintje lief in orde heeft, vergeet ze, het kippenhok te sluiten, en den volgenden morgen zijn alle kippen de ren uit, en vernielen zoowel Vaders tuin, als dien van Grietje. Groot verdriet bij Grietje natuurlijk, die evenwel goed inziet, dat haar slordigheid oorzaak van alles is, en door vader en moeder hierover vermaand, met Gods hulp haar slordigheid weet af te leeren. Taal en stijl zijn behoorlijk verzorgd. Ten aanzien van spelling en buiging wordt niet eenzelfde regel gevolgd. "Een plant naar zijn aard", "kippen in hun hok", zijn foutieve uitdrukkingen. Het boekje is zeer aantrekkelijk, het gegeven hoogst eenvoudig. De verhaaltrant is niet nederbuigend kinderachtig, maar vlot, gemakkelijk, kinderlijk, boeiend. Een gebrek is, dat de Schrijfster zelf te veel op den voorgrond treedt. Als het gelaat van den schilder ter zijde van het tafereel gezien wordt, verzwakt dit den indruk van zijn studie. De strekking is, hoe men van een ondeugd als slordigheid kan genezen. De uitvoering is zeer net, de prijs laag. Wij bevelen dit boekje van harte aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911

Maria Laarman

Grietjes bloemen , druk 2, 24 blz.
Een lief boekje over een lief meisje, maar met een leelijk gebrek (van 't meisje nl.) : slordigheid. Wel lijkt ons de teekening hiervan wat te sterk, bijv. het staaltje van professorale verstrooidheid op blz. 4 (»aan den eenen voet een pantoffel en aan den anderen een laars«), maar in hoofdzaak kunnen we zeggen: naar 't leven geteekend. De moeder van Grietje Donker (zoo heet het meisje), die dit gebrek erg verdrietig vindt, is »een vrouw, die den Heere Jezus als haar Verlosser en Zaligmaker heeft leeren kennen en bidden geleerd heeft«, en ziet haar gebed voor Grietje op 's Heeren tijd verhoord, waartoe een groote teleurstelling, die 't kind door eigen nalatigheid zichzelf veroorzaakt, als middal moet dienen. Immers daardoor ziet ze voor 't eerst die nalatigheid als »schuld« en voelt er diepgaand berouw over, 't geen ook haar zelve leert bidden om vergeving en genezing. »Niet op eenmaal«, maar »langzamerhand« werd ze nu »van een slordig een net meisje«. Strekking van 't verbaal is dus, te doen zien welk een leelijk gebrek slordigheid is en welke treurige gevolgen dit gebrek hebben kan, maar tevens hoe voor elk gebrek bij God vergeving en genezing is. Het is eenvoudig en kinderlijk gesteld in onberispelijke taal, echt boeiend voor kinderen, met aardige versjes als motto's boven de hoofdstukken. Zeer aan te bevelen voor meisjes van 8 tot 12 jaar. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1911