Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.C. Luitingh

Gods voorzienigheid , druk 3, 16 blz.
Een aardig boekske. Klein, maar rein. Een vrome schipper, door den winter overvallen, heeft op Kerstdag met zijn gezin aan het noodigste gebrek. Zijn gebed voor het met hongerige maag ter ruste gaan, wordt, zonder dat hij 't weet, gehoord door den rijken, maar gierigen boer, voor wiens woning het schip is ingevroren, en beweegt dezen tot barmhartigheid. Het onderscheid tusschen den rijken, ook nog zoo wat godsdienstigen boer, en den armen, waarlijk Godvreezenden schipper, is eene welgepenseelde teekening. De eigengerechtigheid en gierigheid van het naam-Christendom - dit is een gelukkige greep van den auteur - treedt zeer duidelijk aan het licht. De menschen, die in dit verhaal voorkomen, hebben niets overdrevens en de gebeurtenissen vloeien geleidelijk uit elkaar voort, zoodat het geheele verhaal den stempel van waarheid draagt en een indruk achterlaat zonder - en dit is het ware - dat eene les in moraal aan 't einde noodig is. Eenvoudig, doch goed van taal en stijl. De bewerking geeft meer, dan men voor zulk een prijsje verwachten mag. Daarom houden wij eene enkele opmerking, vooral over het plaatje tegenover pag. 1, in de pen. De strekking is door en door gezond. God helpt in den nood en is een Hoorder des gebeds. Het Christelijk element beheerscht het verhaal, zonder het in eenig opzicht schade te doen. Zeer aan te bevelen voor kinderen van 10-12 jaar.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.


J.C. Luitingh

Gods voorzienigheid , druk 3, 16 blz.
Dit boekje doet ons de waarheid van Spreuken 22:2a zien. De rijke boer Krelissen komt in aanraking met den armen schipper Bergstra. De boer heeft geld, maar kent den Heer niet. De schipper is doodarm, maar leeft uit de hand Gods en weet in de grootste smarten zijn hart en leven in de hand van dien God. Het gebed van den schipper, zelfs voor den rijken, ongevoeligen boer, dat deze juist moet hooren, doet de ijskorst van het hart des rijken smelten. Hij wordt een ander en beter mensch. Dit hoekje, zeer goed geschreven, zal door kinderen van 8 tot 10 jaar met graagte gelezen worden. De prijs is f0.071/2. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906
J.C. Luitingh

Gods voorzienigheid , druk 4, 16 blz.
Geïll. omslag, één zwart plaatje. Prijs 71/2 cent. Een vrome schipper heeft allerlei tegenspoed! ziekte in zijn gezin, een vroeg invallenden winter enz. Vaart hij op Zondag door, dan kan hij nog juist de plaats van zijn domicilie bereiken. Dat heeft hij echter nog nooit gedaan, nu doet hij 't ook niet. De vorst sluit hem in en hij komt te liggen vlak voor 't huis van den in eigen oog vromen boer Krelissen. Deze gaat op Kerstfeest getrouwelijk ter kerk, maar blijft zoo koud als hij is. Bergstra hoort dezelfde preek, waarin de liefde Gods in 't zenden van zijn Zoon geschetst wordt als een bemoediging voor Gods arme kinderen en - wordt gesterkt. Maar thuis is het armoe. Geen brood, geen geld. Wel geloof. Krelissen smult aan 't Kerstmaal, is zeer over zichzelf tevreden en smaalt op "die vromen" als Bergstra. 's Avonds gaat hij nog even een luchtje scheppen - en vangt dan enkele zinsneden uit het roerend gebed van Bergstra op, die ook nog voor hem bidt. Dat werkt. Krelissen wordt geroerd en brengt de rest van zijn Kerstmaal naar boord. Later werd Krelissen in waarheid een kind Gods. De vorm van het boekje, dat nu reeds zijn 4en druk beleeft, is netjes, de plaatjes zijn helder, doch de letter is te klein. De stijl is wat stijf en ouderwetsch. De strekking is uitnemend. Het verhaal wijst op de vertroosting, die het gepredikte Woord Gods brengt (Bl. 12); toont, hoe licht de zonde weer het uitgestrooide zaad des Evangelies kan verstikken; doet zien hoe verootmoe-diging noodzakelijk is voor allen, ook voor hen, die den Heere vreezen (Berg.. stra) bl. 13. Het laat pleiten op de belofte Gods. Het erkent de wegen van Gods Voorzienigheid en noemt dat ook uitdrukkelijk. Het herinnert, hoe de zegen Gods, de leiding des Heiligen Geestes den mensch verandert, bl. 16. Door deze motieven kan dit boekje inderdaad tot model strekken voor vele nieuwere kinderlectuur. "Gods voorzienigheid," zoo luidt de titel en deze komt als een bloempje in het zonlicht tot zijn volle recht. In onze dagen van zelf kunnen, wordt maar al te weinig met Gods voorzienig bestuur gerekend. Daarom is het zoo uitnemend dat onze kinderen er nadrukkelijk bij bepaald worden, dat God alle dingen regeert en bestuurt. Wij bevelen dit boekje met kracht aan. Al is het oud, verouderd is het geenszins.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911

J.C. Luitingh

Gods voorzienigheid , druk 6, 16 blz.
Pentekeningen van G. D. Hoogendoorn. G.K.O. 5 t.d.t. Een oude goede bekende, die in nieuwe uitvoering als zesden herzienen druk zich bij ons aankondigt. Eenvoudig op sympathieke manier vertelt het van de wonderbare uitredding op Kerstavond, ondervonden door een armen schipper, (die niets te eten heeft), doordat een rijke boer hem overluid bidden hoort. Het gegeven is niet nieuw; ook niet de methode van uitwerking; toch maakt dit boekje met zijn typische, goed geslaagde illustraties een goeden indruk. Vooral prijzen we, dat het Evangelie tot zijn recht komt. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

J.C. Luitingh

Gods voorzienigheid , druk 6, 16 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Boer Krelissen houdt niet van vrome menschen, vooral niet, als ze daarbij nog arm zijn. Daarom laat hij schipper Bergsma met zijn gezin maar verkommeren. Bergsma ligt met zijn scheepje ingevroren voor de hofstede van Krelissen. Op Kerstdag rijdt Krelissen in al zijn glorie naar de kerk. Bergsma ziet hij natuurlijk niet, die langs den weg loopt te verkleumen. Krelissen gaat 's avonds, na een overvloedigen maaltijd, nog even een luchtje scheppen. Dan hoort hij Bergsma in zijn vooronder, die zijn God al zijn nooden bekend maakt en ook bidt voor Krelissen. Dan bezwijkt de hardvochtige boer. Hij laat van zijn overvloed brengen, zooveel als de schipper met vrouw en kinderen behoeft. God heeft gehoord. Algemeene op- of aanmerkingen, Een prachtboekje.'t Verdient inplaats van zes wel zestig drukken te beleven. 't Is van een aantrekkelijke soberheid en toont den rijkdom dergenen, die God kinderlijk vreezen. De zesde druk : dat zegt reeds genoeg. Conclusie; Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.