Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Hans in 't bosch, druk 1, 53 blz.
Leeftijd 8-10 jaar. Hans, een klein leuk ventje, woont bij Grootmoeder in het bosch. Vier meisjes, die dagelijks door het bosch heen moeten, om naar school te gaan, zijn z'n beste speelvriendinnen. Op zekeren dag is alles stil in 't huisje. Hans is niet te zien, ernstige ziekte heeft hem aangetast. Gelukkig knapt hij weer op en probeeren de meisjes hem op te vroolijken. Leuk is de geschiedenis van de sneeuwpop. Als Hans weer beter is, gaat hij met de meisjes naar school. Een aardig werkje, jammer het woord Heer! Overigens wel aan te bevelen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Hans in 't bosch, druk 1, 53 blz.
G. K. C. 0. 10 t. d. t. Met teekeningen van Jan Lutz. 30 cent. 't Is een benijdenswaardige gave eenige dramatische momenten in het bestaan van eenige kleine kinderen zóó te exploiteeren als het hier geschiedt door v. d. Hulst. Hij vertelt van vier vroolijke meisjes, die op haar weg naar de school allerlei belangwekkende avonturen beleven met den grimmigen boschwachter en met langen Kees; met Miene-Meu en haar Hansje en met den burgemeester, waarbij vooral een sneeuwman een belangrijken factor vormt. Alles heel smakelijk verteld en vooral goed geïllustreerd. Naar onzen smaak is de omslag een meesterstukje; daar is met eenvoudige middelen buitengewoon veel bereikt. Maar onze oude klacht en ons oud bezwaar geldt ook hier weer: de evangeliseerende gedachte ontbreekt volkomen. 't Is als herhaaldelijk eerder het geval was: hoogstens wordt er iets gezegd van het gebed en van Gods zorg. Dit boekje is voor de Christelijke Scholen een goed leesboek, maar voor een Zondagsschool, die misschien maar één enkelen keer door middel van dit verhaal met een kind uit on-christelijke omgeving in aanraking komt, hebben we vertellingen noodig, die zonder overdrijving en zonder den preektoon op kinderlijke manier de kinderen op den Heiland wijzen. En dit ontbreekt hier volslagen. 't Is jammer!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

W.G. van de Hulst

Hans in 't bos, druk 2, 61 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 6-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Kleine Hans woont bij z'n grootmoeder in 't bosch. Drie vriendinnetjes moeten iederen dag op hun weg naar school, die door het bosch ligt, Mienemeu's huisje passeeren. Met hun kleine vriendje Hans staan ze op heel goeden voet. Eiken morgen spelen ze even met hem. Als Hans ernstig ziek wordt, zijn ze erg bedroefd en probeeren hem op allerlei manieren een beetje op te vroolijken. Lange Kees, de tuinmansknecht van den burgemeester, helpt hen daarbij. De booze veldwachter doet juist het tegengestelde. Welk een vreugde als Hans hersteld en voortaan de meisjes naar school vergezellen mag, omdat hij 6 jaar geworden is. Algemeene op- of aanmerkingen: Een keurig verhaaltje, waar de kinderen weer van zullen genieten. De le druk is van Oct. 1932. De 2e verscheen nauwelijks een half jaar later, zooals we dit van de voortreffelijke boekjes van van de Hulst dan ook kunnen verwachten.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Hans in 't bos, druk 2, 61 blz.
Verleden jaar besproken. We herhalen alleen de Warme aanbeveling. Voor 7-jarigen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1936
W.G. van de Hulst

Hans in 't bosch, druk 3, 59 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Co en Mien, Gerrie en Toos gaan iederen dag door 't bosch naar school. Bij het huisje van Miene-Meu spelen ze altijd even met kleine Hans, het kleinzoontje van Miene-Meu. Lange Kees, de tuinmansjongen van den burgemeester, houdt ervan, de meisjes te plagen. Toch is hij hun goede vriend. De booze boschwachter houdt niet van kinderen. Hij denkt maar, dat de meisjes kwaad doen in het bosch en dan zit hij ze wel eens na. Wat een angst hebben ze dan. Wat een verdriet ook als kleine Hans zoo erg ziek wordt. Gelukkig wordt Hans weer beter. Dan mag Hans met de meisjes mee naar school. En de burgemeester geeft den boschwachter een standje. Hij mag de kinderen niet meer bang maken. Ze mogen zelfs door het verboden laantje voortaan. Dan zijn ze heerlijk vroeg op school. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boekje. Het zal onze meisjes wel bevallen. V. d. Hulst laat de kinderen Heer en de groote menschen Heere zeggen. Niet duidelijk.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Hans in 't bos, druk 4, 59 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Co en Mien, Gerrie en Toos gaan iederen dag door 't bosch naar school. Bij het huisje van Miene-Meu spelen ze altijd even met kleine Hans, het kleinzoontje van Miene-Meu. Lange Kees, de tuinmansjongen van den burgemeester, houdt ervan, de meisjes te plagen. Toch is hij hun goede vriend. De booze boschwachter houdt niet van kinderen. Hij denkt maar, dat de meisjes kwaad doen in het bosch en dan zit hij ze wel eens na. Wat een angst hebben ze dan. Wat een verdriet ook als kleine Hans zoo erg ziek wordt. Gelukkig wordt Hans weer beter. Dan mag Hans met de meisjes mee naar school. En de burgemeester geeft den boschwachter een standje. Hij mag de kinderen niet meer bang maken. Ze mogen zelfs door het verboden laantje voortaan. Dan zijn ze heerlijk vroeg op school. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boekje. Het zal onze meisjes wel bevallen. V. d. Hulst laat de kinderen Heer en de groote menschen Heere zeggen. Niet duidelijk. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Hans in 't bos, druk 5, 62 blz.
prijs f 0.70; gebonden; geïll.; meisjesboek; leeftijd 9-11 jaar; Catalogusno. 24. Strekking: Co, Mien, Gerrie en Toos gaan iederen dag door 't bosch naar school. Zij spelen altijd even met kleine Hans bij 't huisje van Mienne-meu. De boschwachter houdt niet van kinderen. Na de ziekte van Hans, als hij mee naar school gaat, mogen zij door 't bosch. Gebruik van Heer.
Conclusie: Hetzelfde bezwaar als al de boekjes van v. d. Hulst. Steeds Heer. Niet duidelijk. Wel een aardig boekje voor meisjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Hans in 't bos, druk 6, 61 blz.
prijs 95 ct; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek; leeftijd 9-10 jaar.
Inhoud: Op weg naar school beleven een viertal meisjes allerlei avonturen. Ze komen ook met Hans in aanraking, voor wie ze een prachtige sneeuwpop maken. Maar de boswachter zit hen dwars. Toch komt alles goed. Gebruik van Heer.
Conclusie: Van de Hulst kan heel mooi voor de jeugd vertellen. Ook zo, dat er wat uit te leren valt. Ook dit is een heel aardig boekje. Maar het godsdienstige element uit dit en andere boekjes van Van de Hulst maakt, dat we het voor onze Kerstfeestuitdeling maar heel matig kunnen aanbevelen. En dat is zo jammer, omdat de kinderen dergelijke boekjes wat het verhaal betreft, zo graag lezen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Hans in 't bos, druk 7, 59 blz.
prijs gecartonneerd f 1,-; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Op weg naar school beleven een viertal meisjes allerlei avonturen. Ze komen ook met Hans in contact, voor wie ze een prachtige sneeuwpop maken. Maar de boswachter zit hen dwars. Toch komt alles goed.
Conclusie: Van de Hulst kan heel mooi vertellen voor de jeugd. Ook zo, dat er voor hen iets uit valt te leren. Maar het godsdienstig element in dit en veel andere boekjes van deze schrijver maakt, dat we het voor de Kerstfeestuitdeling op onze Zondagsscholen niet van harte kunnen aanbevelen. En dit is zo jammer, omdat de kinderen boekjes zo aantrekkelijk geschreven graag lezen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Hans in 't bos, druk 8, 59 blz.
prijs gebonden f 1,-; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Vier meisjes, op weg naar school, komen in het bos in contact met een weesjongetje, dat bij een grootmoeder in huis is, Ze leven heel erg mee wanneer het jongetje ernstig ziek wordt. Gelukkig wordt hij weer beter. De vriendschap tussen de kinderen wordt er door verstevigd. Strekking: Naastenliefde vraagt niet alleen vriendschap, maar geeft ook gebed voor elkaar. Gebruik van Heer.
Conclusie: Het is een vlot geschreven verhaal, dat voor kinderen van begin tot eind boeiend is. Helaas is het godsdienstig element niet het onze. Daarom lijkt het mij als kerstboekje minder geschikt.
Eindoordeel: matig aanbevolen,
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Hans in 't bos, druk 9, 59 blz.
prijs f 1,35 gebonden; meisjeshoek, leeftijd 6-9 jaar.
Inhoud: Vier meisjes gaan dagelijks naar school langs het huisje van Mienemeu, wier kleinzoontje Hans hen elke dag opwacht. Eens lopen ze gehaast door een verboden laantje. Kees, de tuinmansjongen, maakt ze bang voor de boswachter. Hans krijgt diphteritis, de meisjes maken een sneeuwpop vóór het huisje. De boze boswachter stoot de sneeuwman om, houdt de meisjes op. Gelukkig komt de burgemeester ze redden. Hans wordt beter en gaat later mee naar school. Strekking: Een gezellig en soms angstig-spannend kinderverhaal, waaruit het vertrouwen van Mienemeu op God duidelijk spreekt. Gebruik van Heer èn Here.
Conclusie: Een mooi boekje voor jonge meisjes, die leren alle noden, óók van anderen, aan God op te dragen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Hans in het bos, druk 11, 60 blz.
gekartoneerd, geïllustreerd, geschikt voor jongens en meisjes van 7-10 jaar. Prijs f 6,50 (na 31-12-1994 f 8,95).
Inhoud: Drie kleine meisjes, moeten dagelijks een lange wandeling door het bos maken naar school. Ze passeren onderweg het kleine huisje van Miene-meu, waar Hans woont, een wees die bij zijn grootmoeder woont. Ze spelen met hem. Kees, een tuin-mansknecht, maakt vaak grapjes met hen. Maar de boze boswachter is boos op hen. Als Hans ernstig ziek wordt bidden de meisjes om zijn herstel. Hans wordt beter. Ze maken een sneeuwpop voor hem. De boswachter bederft hun pret, maar de burgemeester maakt alles goed.
Beoordeling: Ondanks de historisch geworden omstandigheden een boekje voor alle tijden. Als altijd weet de schrijver van enkele eenvoudige gegevens een spannend verhaal op te bouwen. Wat de godsdienstige strekking betreft: dit is een door en door christelijk boekje, waarin gebed en geloofsvertrouwen bij kinderen en ouderen in het leven geïntegreerd zijn.
Eindoordeel: Zeer aanbevolen. M. C. Romein-Vroegindewey
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1994

Open Boekbeoordeling.