Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.C. van der Mast

Gusta Norman, druk 1, 158 blz.
Gusta Norman is de dochter van een welgesteld medicus, die, evenals zijn vrouw, God vreest. Het dochtertje is heel trotsch en wordt daarin gestijfd door een vriendinnetje, tot groote smart van haar moeder. Inzonderheid is zij ondragelijk voor een meisje uit minderen stand; die ook met haar op school in dezelfde klas zit. Gusta beschuldigt haar zelfs van diefstal, als zij door eigen onachtzaamheid iets verloren heeft. Als het uitkomt, dat zij dit meisje ten onrechte heeft verdacht en dit kind op haar sterven ligt, krijgt zij berouw en wordt haar hoogmoed gebroken. Ze leert nu anderen achten, ook al zijn ze arm. Een eenvoudig, goed geschreven verhaal, spannend van afwikkeling; zonder onmogelijkheden in den loop der gebeurtennissen. Het boeit en pakt doorzijn frischheid. De Auteur typeert de meisjes uitstekend en weet haar gesprekken levendig weer te geven, zoodat het boek zich aangenaam laat lezen. We kunnen de strekking niet anders dan toejuichen. De Auteur wil blijkbaar aantoonen, hoe leelijk de hoogmoed is: hoe gevaarlijk het is iemand te vleien, hoe schoon de deugd der oprechtheid is en vooral, hoe de nederigheid gaat voor de eere. Wij vinden het heel goed, dat Gusta Norman berouw krijgt over haar verkeerdheden en beleedigingen; dat zij vergeving vraagt, maar hadden gaarne gezien, dat zij recht schuldbesef voor God had leeren kennen en vergeving leeren zoeken aan den troon der genade, om op grond van Christus' verdienste kwijtschelding te ontvangen. De Heiland wordt wel met een enkel woord in het boekje vermeld, maar van zijn middelaarschap en borggerechtigheid wordt inderdaad te weinig gesproken. Dit boekje is zoowel uit- als innerlijk keurig verzorgd. De teekenaar heeft zich den tekst te weinig ingedacht, als hij den dokter, die met zijn vrouw uitgaat, afbeeldt gekleed in een overjas. En dat in een tijd als, volgens bladz. 37, alles in zomerdos is en de rozen heerlijk bloeien! Een uit paedagogisch oogpunt zeer gewichtig motief wordt in dit verhaal op voortreffelijke wijze uitgewerkt, n.l, dat hoogmoed een leelijke kwaal is, die niet gemakkelijk geneest. De eene zonde baart de andere en verkeerde omgang, zooals met Lien Verhoef, voedt het kwaad. Ook is het berouw van Gusta goed opgevat en juist weergegeven. Door zijn eigenaardige personen-verhoudingen is het boek echter meer voor de kinderen uit den gegoeden stand, dan voor de leerlingen der Zondagsschool geschikt. Voor de eersten kan het onder 's Heeren zegen een gewichtige roeping vervullen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.


A.C. van der Mast

Gusta Norman, druk 2, 190 blz.
De trotsche Gusta is wàt verontwaardigd, dat zij op school komt te zitten naast het eenvoudige Maartje. Maar gelukkig zijn er ook andere karakters in de klas en de schrijfster laat ons kennis maken met een paar leuke bakvischjes, die het kostelijk voor Maartje opnemen en met fijne tact haar inhalen in haar kringetje. Tegenover deze sympathieke meisjes staat Gusta's booze geest : Lien van den apotheker. Een — even fijn geteekend — weerzinwekkend type, die bedektelijk Maartje weet te beschuldigen, als Gusta eens op school haar mooie broche mist. Later wordt de broche wel weer gevonden en blijkt Maartje's onschuld, maar het arme kind gaat diep gebogen onder de verdenking. Ze sterft en fijn wordt ons weer Gusta's berouw geteekend. Het is een uitnemend boekje. Vooral voor wat meer ontwikkelde meisjes boven 12 jaar. Er zijn enkele kleine oneffenheden, maar het geheel is goed van toon, echt-leuk soms, vol gezonden humor. Zeer aan te bevelen. Alleen deze opmerking! Waarom wordt hier zulk een geheel afwijkende tekst gegeven van het gekende: » lk zie een poort wijd openstaan« ? Kunnen we niet aansluiten bij het algemeen bekende en gangbare ? Die afwijkende tekst wekt zoo licht den schijn van vertaalwerk. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918
A.C. van der Mast

Gusta Norman, druk 2, 190 blz.
Bijzonderheden: oorspr. werk, geschikt voor meisjes van 12-15 jaar; omvang: 190 blz.; prijs groote uitgave f 1.80.
Korte inhoud: Maartje Bakker, kind uit den kleinen burgerstand, wordt met 't oog op haar toekomst (ze is gebrekkig) door haar ouders op de Chr. Meisjesschool voor M.U.L.O. gedaan. Ze komt hier in aanraking met meisjes uit ander milieu, waarvan sommige (o.a. Gusta Norman) uit de hoogte op haar neerzien. Den dag na St. Nicolaas raakt Gusta op school een kostbare gouden broche kwijt. Maartje wordt verdacht het speldje te hebben gestolen. Ook Gusta, die haar reeds vaak heeft gekrenkt, laat blijken, dat zjj haar voor schuldig houdt. Maartje krijgt roodvonk en als zij ernstig ziek is komt de broche terecht en blijkt haar onschuld. Gusta's trots wordt dan gebroken en zij vraagt Maartje om vergeving. Maartje sterft kort hierna.
Beoordeeling: 'n Heel goed en boeiend verhaal. Het lijden van Maartje onder de krenkende verdachtmaking en later Gusta's berouw zjjn roerend geteekend. Ook 't Christelijk element, hoewel volstrekt niet opgelegd, is niet vergeten. Aanbevolen. U. J. W. M.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930
A.C. van der Mast

Gusta Norman, druk 3, 198 blz.
G. K. C. 0. 24 t. d. t. f 1.30. (Band 45 ct.). Een eenvoudig, goed geschreven meisjesverhaal spannend van afwikkeling; zonder onmogelijkheden in den loop der gebeurtenissen. Het boeit door zijn frischheid. De Auteur typeert de meisjes uitstekend en weet haar gesprekken levendig weer te geven, zoodat het boek zich aangenaam laat lezen. We kunnen de strekking niet anders dan toejuichen. De Auteur wil blijkbaar aantoonen, hoe leelijk de hoogmoed is, hoe gevaarlijk het is iemand te vleien, hoe schoon de deugd der oprechtheid is en vooral, hoe de nederigheid gaat voor de eere. Wij vinden het heel goed, dat Gusta Norman berouw krijgt over haar verkeerdheden en beleedigingen en dat zij vergeving vraagt; maar we hadden gaarne gezien, dat zij recht schuldbesef voor God had getoond en vergeving leeren zoeken aan den troon der genade, om op grond van Christus verdienste kwijtschelding te ontvangen. De Heiland wordt wel met een enkel woord in het boekje vermeld, maar van zijn middelaarschap wordt inderdaad te weinig gesproken. Het berouw van Gusta is goed opgevat en juist weergegeven. Een uit paedagogisch oogpunt zeer gewichtig motief wordt in dit verhaal op voortreffelijke wijze uitgewerkt, n.l. dat hoogmoed een leelijke kwaal is, die niet gemakkelijk geneest. Door zijn eigenaardige personen-verhoudinger is het boek meer voor de kinderen uit den gegoeden stand, dan voor de leerlingen der Zondagsschool geschikt. Voor de eersten kan het onder 's Heeren zegen een gewichtige roeping vervullen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926

A.C. van der Mast

Gusta Norman, druk 4, 187 blz.
geschikt voor een leeftijd van 11-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Gusta Norman, hoofdpersoon in dit verhaal, is een zeer trotsch meisje. Haar vader was dokter. Op allerlei mogelijke manieren tracht ze kenbaar te maken, dat ze rijker is dan haar vriendinnen. Toen Maartje Bakker, een heel eenvoudig meisje, op school kwam, en juist naast haar een plaats kreeg, kwam haar hoogmoed sterk uit. Zij naast een achterbuurtkind, dat was in haar oog Maartje. Allerlei hatelijkheden en verachtingen moest Maartje ondervinden. Ook kon Gusta het niet uitstaan, dat eenige van haar vriendinnen omgang met Maartje zochten en deze steeds tegenover Gusta verdedigde. Dit werd oorzaak, dat Gusta maar één vriendin overhield. Juist die ééne vriendin was voor haar niet geschikt. Het was een meisje, dat lasterde, deze zorgde er wel voor, dat het trotsche hart van Gusta steeds opnieuw gevoed werd. Met resultaat, dat de toestand voor Maartje bijna onhoudbaar werd. Het hoogtepunt werd bereikt, toen Gusta een gouden broche verloren had. Deze was, naar ze meende, op school zoek geraakt en kwam niet terecht. Maartje werd als de schuldige aangezien. Eindelijk kon ze dat kind eens vernederen. Maartje trok zich dat erg aan, werd ernstig ziek. Inmiddels komt de broche terecht, het zat in de voering van Gusta's jurk. Ontzaglijke oogenblikken kwamen er toen voor Gusta aan. Maartje ging sterven, nooit zou Gusta het nu meer goed kunnen maken en schuld belijden. In haar angst vlucht ze naar Maartjes huis en valt overspannen neer aan Maartjes sterfbed, smeekende om vergeving, welke ze dan ook verkreeg. Algemeene op- of aanmerkingen: Een kostelijk boek, waarin op ernstige en leerzame wijze de vreeselijke zonde van trotschheid beschreven wordt. De godsdienstige strekking evenzeer in orde. We denken b.v. aan de wijze raadgevingen uit de H. Schrift, o.a. van Maartjes vader. In dezen man wordt ons een degelijk christenhuisvader getoond. Het bezoek van Gusta's moeder aan de school, waarin ze zelf de leiding neemt, in verband met de vermiste broche lijkt ons niet juist. De autoriteit van de onderwijzeres wordt daardoor ontnomen. Dit degelijke boekje is waard in groote getale uitgegeven te worden.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
A.C. van der Mast

Gusta Norman, druk 4, 187 blz.
G. K. C. 0. 24 t. d. t. 75 cent. Een eenvoudig, goed geschreven meisjesverhaal spannend van afwikkeling; zonder onmogelijkheden in den loop der gebeurtenissen. Het boeit door zijn frischheid. De Auteur typeert de meisjes uitstekend en weet haar gesprekken levendig weer te geven, zoodat het boek zich aangenaam laat lezen. We kunnen de strekking niet anders dan toejuichen. De Auteur wil blijkbaar aantoonen, hoe leelijk de hoogmoed is, hoe gevaarlijk het is, iemand te vleien, hoe schoon de deugd der oprechtheid is en vooral, hoe de nederigheid gaat voor de eere. Wij vinden het heel goed, dat Gusta Norman berouw krijgt over haar verkeerdheden en beleedigingen en dat zij vergeving vraagt; maar we hadden gaarne gezien, dat zij recht schuldbesef voor God had betoond en vergeving leeren zoeken aan den troon der genade, om op grond van Christus' verdienste kwijtschelding te ontvangen. De Heiland wordt wel met een enkel woord in het boekje vermeld, maar van zijn middelaarschap wordt inderdaad te weinig gesproken. Het berouw van Gusta is goed opgevat en juist weergegeven. Een uit paedagogisch oogpunt zeer gewichtig motief wordt in dit verhaal op voortreffelijke wijze uitgewerkt, n.l. dat hoogmoed een leelijke kwaal is, die niet gemakkelijk geneest. Door zijn eigenaardige personen-verhoudingen is het boek meer voor de kinderen uit den gegoeden stand, dan voor de leerlingen der Zondagsschool geschikt. Voor de eersten kan het onder 's Heeren zegen een gewichtige roeping vervullen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934