Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Verhagen Jr.

Hendrik Voes , druk 6, 24 blz.
Een bladzijde uit de geschiedenis der kerkhervorming. In het Augustijner klooster te Antwerpen bevinden zich eenige vrienden vaan Luther, die plotseling door de inquisitie worden gevangen genomen en naar het slot van Vilvoorden gevoerd. Sommigen deinzen voor den marteldood terug. Van de drie getrouwen, die niet bezweken voor de verzoeking (door bedreiging of belofte) om terug te keeren, treedt vooral Voes op den voorgrond. De beschrijving van hunne getuigenissen in de gevangenis en op den brandstapel is treffend. Het is een goede gedachte van de firma Callenbach geweest, om een nieuwen druk (nu den vijfden) van dit boekje te bezorgen. Jan Verhagen hooren we gaarne aan kinderen vertellen. Wat hij zegt is leerzaam; vooral wanneer hij tafereelen schetst uit de kerkgeschiedenis; en als hij het doet op eene wijze als in "Hendrik Voes" dan kunnen kinderen van 8 tot 10 jaar hem begrijpen en zullen anderen hem ook gaarne lezen. Twee plaatjes, 24 bladz., prijs f 0.10.Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906