Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Verhorst

Grootmoeders versje , druk 2, 16 blz.
Eene arme weduwe, die met een aangenomen klein kind eene schamele hut bewoont, wordt door den goddeloozen eigenaar van haar huisje bedreigd, op straat gezet te zullen worden, indien ze niet spoedig de achterstallige huur voldoet. In deze droeve omstandigheden wordt zij bemoedigd door het kind, dat haar herinnert aan haar lievelingsversje: "Maar de Heer zal uitkomst geven." Haar vertrouwen wordt bekroond. Op wonderlijke wijze ziet zij zich in staat gesteld, haren dreigenden en spottenden huisheer te betalen. Meer nog : God vernieuwt zijn hart en brengt hem tot bekeering, zoodat hij voortaan in plaats van Grootmoeders verdrukker haar weldoener is. Voor kinderen een bevattelijk en boeiend verhaal. De schrijver weet over het algemeen den rechten toon te treffen. Taal en stijl zijn goed. Grootmoeders versje geeft de strekking aan. Wie leeft in het vertrouwen, dat in bange dagen de uitkomst van den God zijns levens komen zal, vindt zich niet teleurgesteld. Treffend stelt dit verhaal in het licht den rijkdom van Gods arme kinderen tegenover de armoede van goddelooze rijkaards. De plotselinge omzetting van den hardvochtigen huisheer is sterk "verhaaltjesachtig". Ook de aanleiding daartoe komt ons wat gezocht voor. Overigens een lief boekje. De uitvoering is goed. Duidelijke letter. Het plaatje is niet onaardig. Wij willen het boekje onzen kinderen gaarne in handen geven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.


A. Verhorst

Grootmoeders versje , druk 3, 16 blz.
De arme, maar godvruchtige vrouw Donkers, door ziekte in grooten nood geraakt, wordt door den hardvochtigen molenaar, haar huisbaas, om achterstallige huur, met uitzetten uit haar woning gedreigd. Maar uit geloof zegt ze betaling toe voor 't eind der week, en ze sterkt zich door het "Maar de Heer zal uitkomst geven." Uit vijandschap verbiedt de molenaar zelfs den omgang tusschen zijn dochtertje en Grietje, vrouw Donkers' kleinkind. Maar dat dochtertje zal hem voor de indrukken, die ze door den omgang met Grietje ontvangen heeft, in de conscientie prikkelen. En als een ernstige krankheid 't zwakke kind aangrijpt, wordt zijn hart gebroken en wordt hij tot God bekeerd. En 't geloof van vrouw Donkers wordt niet beschaamd. De leiding Gods in bewaring van hen, die Hem vreezen, komt in 't boekje treffend uit. Die plotselinge bekeering van baas Gijssen, den hardvochtigen en spottenden huisbaas, is wel niet onmogelijk, maar te beknopt geteekend (blz. 12). Hier moet de natuurlijke ontwikkelingsgang meer tot zijn recht komen. Zeer natuurlijk daarentegen is het vertrouwen van grootmoeder. Stijl goed, zeer geschikt voor kinderen, vooral meisjes van 7-10 jaar. Het boekje kan aanbevolen worden. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1908
A. Verhorst

Grootmoeders versje , druk 5, 16 blz.
Zie Boekbeoordeeling van Jachin 1904 bij verschijnen van druk 2.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.