Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Terpstra

Henk's wraak, druk 1, 66 blz.
G.K.C.O. 6 t.d.t. We geven gaarne toe, dat het moeilijk is, nieuwe motieven te vinden. Toch vergeve men het ons, als we de opmerking maken, dat het motief van „Henk's wraak" met het bijpassende „gelukkige ongeluk" wel zeer veel gebruikt is. Henk Venstra, die bij zijn oom en tante in Friesland wordt opgevoed (moeder is overleden), wordt erg gesard door Frans, den hoogmoedigen zoon van den vromen boer Oosterbaan. Hij zint op wraak, hoewel hij weet, dat dit zondig is. In zijn boosheid steekt hij een klein molentje van Frans in brand, veroorzaakt daardoor bijna den ondergang der boerderij, terwijl de vader van zijn vriend Simon door 't kouvatten bij 't blusschen een ernstige ziekte oploopt. Bij een zeiltochtje met zijn vriend en diens vader, slaat door een rukwind 't bootje om en slechts met moeite worden alle drie gered. Henk wordt vrij ernstig ziek; Oosterbaan zoekt hem op, en aan hem belijdt Henk, reeds dagen door gewetenswroeging gekweld, zijn schuld; dan daalt er vrede in zijn hart. De trotsche Frans wordt door zijn vader ernstig op zijn kwaad gewezen; ook hij belijdt schuld en de beide jongens worden vrienden. De druk is helder, de plaatjes zijn niet slecht. Alleen de teekening op pag. 52 hadden we graag gemist. Het bandje is ons wat te onrustig. Het verhaal is vlot geschreven. De toon der gesprekken is natuurlijk. De bedoeling van dit verhaal is te waarschuwen tegen wraakzucht. Wraak is verkeerd en bevredigt allerminst. Veilig kan slechts hij zich voelen, wiens geweten niet door een onbeleden zonde wordt bezwaard. De figuur van boer Oosterbaan is heel mooi en zal op de jonge lezers ongetwijfeld indruk maken. Wat hij zegt na Henk's schuldbelijdenis, is niet preekerig, maar zeer ad rem. We achten dit verhaal voor onze Zondagsscholen bruikbaar.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

J. Terpstra

Henk's wraak, druk 1, 66 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Henk Venstra en Frans Oosterbaan waren elkaar niet welgezind. Henk Venstra, halve wees, daar zijn moeder gestorven was, werd opgevoed bij oom en tante op het Friesche boerendorp. Daar woonde ook Frans Oosterbaan, zoontje van een rijken boer. Deze jongen liet zich nog al voorstaan op zijn rijkdom, hoewel zijn vader het hem steeds anders voorhield en hem aanspoorde tot nederigheid en eenvoud. Frans echter luisterde hier niet naar en Henk Venstra leed veel onder de vernederende woorden en daden van Frans. Frans ontzag zich zelfs niet om Henk te doen gevoelen, dat hij door de familie onderhouden werd. Dat deed Henk op wraak zinnen. En -- helaas, op zekeren avond vond hij hiertoe gelegenheid. Een klein molentje van Frans stak hij in brand. Rust gaf Henk dit echter niet. De Heere werkte op wonderlijke wijze om èn Henk èn Frans tot belijdenis te brengen. Na een zeiltocht op het meer met van der Leest, waardoor van der Leest en Henk ernstig ziek werden, kwam het tot schuldbelijdenis. Henk belijdt tegenover Oosterbaan zijn schuld en ook Frans wordt door vader op het slechte zijner houding gewezen. Beiden belijden hun schuld en worden vrienden. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boekje met een ernstige les. Al is het niet zooals wij het wenschen, toch meenen wij, dat lezing ervan zijn nut kan hebben. Nieuwe spelling.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.