Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG.S. van den Berg

Heiten Jan, druk 1, 38 blz.
Bekroond door de Ned. Zondagsschoolvereeniging. G. K. 0. 10 t. d. t. 16 cent. Het is een kunst van een zóó klein gegeven zooveel te maken, zonder één ogenblik te vervelen. De vertelling is prachtig, men leest het niet, maar ziet en hoort het! Heiten-Jan is een scheldnaam voor Jan, die veel van zijn geit houdt, en de g als een h uitspreekt. Hij is een min of meer achterlijke jongen, maar de geit is hem zooveel waard, dat hij er elken avond, vóór het slapen, nog eerst even naar kijkt: zijn slaaphokje is naast dat van de geit! Hij verbeeldt zich in een droomenland heerlijke tochten met die geit te maken! Maar dan wordt zusje ziek. En vader moet de geit verkoopen aan den boer. Dat drukt Jan heel erg. En hij is nijdig op dien boer. Zelfs zou hij de geit willen terug halen! Als het eens heel erg sneeuwt en de geit komt uit den stal den weg oploopen en Jan ontmoet het diertje, dan strijdt hij zijn grooten strijd: zal hij de geit mee naar huis nemen of bij den boer terugbrengen? Ten slotte doet hij het laatste. Hij valt bij zijn geit in slaap. Dan vinden hem de boer en zijn vader. En Jan krijgt de geit terug! Deugd wordt beloond - dat is de klaarblijkelijke strekking. Misschien ook: doe niets, wat je geweten verbiedt. Maar zelfs bij zoo'n achterlijken jongen had de strijd tegen die booze gedachte een heerlijke bekroning. En daarna was zijn hart vol blijdschap. Evangeliseerend karakter zit er niet in. Wel wordt van strijd gesproken, maar van zonde en gebed niet. En zoo geeft het boekje een heel slappen indruk. Het ziet er heel aardig uit, 't is kostelijk verteld en goed bedoeld, maar er zit geen pit in: voor evangeliseerend werk der Zondagsschool is het van weinig waarde. Zelfs de naam van Christus wordt er niet in genoemd. Het voornaamste wordt gemist. Niet aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

G.S. van den Berg

Heiten Jan, druk 1, 38 blz.
Bekroond door de N.Z.V. Een vertelling over een kleinen, dommen jongen met zijn geit. Hij kan de g niet zeggen en om zijn "heit" wordt hij Heiten-Jan genoemd. De geit, waarmee hij 's nachts naar de heerlijkste droomlanden rijdt, moet worden verkocht. Na strijd en overwinning krijgt Heiten-Jan zijn geit terug en de droomtochten worden voortgezet. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1935
G.S. van den Berg

Heiten Jan, druk 1, 38 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Heiten Jan noemen de jongens hem, omdat Jan zijn geitje heit noemt. Het verhaal schijnt uit een omgeving afkomstig, waar de woorden, die met een g aanvangen, door een h vervangen worden. De geit is voor Jan alles. Het is dan ook een lief diertje. Jan's vader is arbeider bij boer Peters, die er warmpjes inzit. Wegens ziekte van zijn zusje Mieneke, waar versterkende middelen voor moeten gekocht worden, wordt het geitje aan Peters verkocht. Nu komt een heel moeilijke tijd voor Jan. Vreemde jongens willen Sikkie uit de stal lokken, maar zij gaat niet. Zoodra de jongens echter weg zijn, gaat Sikkie haar dwaaltocht beginnen. Jan vindt zijn geitje buiten in de sneeuw. Het kost hem heel wat om haar terug te brengen bij den boer. Daar gekomen valt hij in slaap bij Sikkie. Zoo vindt boer Peters hem en z'n vader komt hem zoeken. En nu begrijpen zij de reden van Jan's strijd en gaan zij in den wagen met Sikkie erbij naar huis. Algemeene op- of aanmerkingen: Het is voornamelijk te doen om Jan te teekenen in zijn strijd, dien hij in zijn binnenste voert tusschen de begeerte naar wat hem niet meer toekomt en zijn plicht om het eigendom van boer Peters terug te bezorgen. Wat de verhaaltrant betreft, is het schitterend. Als zoodanig is het de bekroning waart, de schrijver bedoelde te laten zien de fantasie in het kinderleven. Een geit voor een mooie koets, rijdend door de lucht, is als een sprookje. Het heeft groote opvoedkundige waarde. Godsdienstige strekking zit er niet in.
Conclusie: Toch aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
G.S. van den Berg

Heiten Jan, druk 2, 32 blz.
prijs f 0,35; in slappe omslag; geïllustreerd; jongensboek, leeftijd 8-10 jaar. Strekking: Heiten Jan genoemd door de jongens, omdat hij zijn geit Heit noemt. Wegens ziekte van zijn zusje wordt de geit aan boer Peters verkocht. Jan kan er moeilijk van scheiden. Gebruik van Heer.
Conclusie: Voornamelijk wordt de strijd van Heiten Jan getekend. De verhaaltrant is prachtig. Het heeft grote opvoedkundige waarde, maar de godsdienstige strekking is nihil.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.