Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. Hoogenbirk

Heb uw naaste lief als uzelf , druk 3, 16 blz.
Een boekje van den heer HOOGENBIRK, dat wij niet kunnen aanbevelen; dat mag wel eene zeldzaamheid heeten. Doch elk auteur heeft onder zijne papieren kinderen wel eens een misteekend beeld. Dit werkje vertelt van eenen jongen, Karel Woutersz, die eenen gulden van zijnen vader heeft gekregen, om naar een beestenspel op eene kermis te gaan. Hij geeft dien echter met nog wat uit zijnen spaarpot er bij aan eenen armen schoolkameraad, opdat deze zijne Zondagsche kleeren zou kunnen lossen uit den lommerd, waarin zijne moeder die wegens armoede verpand heeft. Karel gaat later met den meester naar Amsterdam en ziet de diergaarde. De toon van dit verhaal is, de naam van den auteur is daar borg voor, natuurlijk goed. Maar de inhoud plaatst ons voor enkele onmogelijkheden. De toegangsprijs tot een beestenspel op eene dorps- of kleinsteedsche kermis is veel te hoog gesteld. Een gulden voor eenen schooljongen! Een schoenlapper, die eene rekening te betalen heeft aan eenen leerhandelaar, kan met eenen gulden weinig beginnen. Iets specifiek Christelijks zochten wij in dit verhaal tevergeefs. Een woord van waarschuwing tegen de kermis zou hier zeker op zijne plaats zijn geweest. De bedoeling is goed, n.l. naastenliefde aan te bevelen, doch de middelen zijn niet juist gekozen. Hoe een mensch alleen er toe komen kan, om zijnen naaste lief te hebben, wordt niet aangetoond. Dit boekje kan, noch wat inhoud, noch wat vorm betreft, ons voldoen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.


A.J. Hoogenbirk

Heb uw naaste lief als uzelf , druk 4, 16 blz.
Karel Woutersz, de zoon van een bakker in een Overijsselsch stadje, wordt door zijn vader in de gelegenheid gesteld, in een kermistent wonderlijk gedresseerde dieren te gaan zien. Vóór de dag van 't bezoek aanbreekt, geeft hij den hem geschonken gulden en nog twee kwartjes aan een armen schoolmakker, om een verkocht Zondagsch pak terug te koopen. Het gaat Karel alles zoo ongekunsteld af, dat hij gansch onbewust een heerlijke toelichting geeft van het woord der Schrift: Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Taal en stijl zeer goed. Het boekje, dat een vierden druk beleeft, bevelen we zeer aan voor kinderen van 10-12 jaar. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1917
A.J. Hoogenbirk

Heb uw naaste lief als uzelf , druk 6, 16 blz.
Leeftijd 8-9 jaar. Verhaald wordt van een jongen, Karel geheeten, die een gulden ontvangt van zijn vader, om een circus te bezoeken. Hij besteedt evenwel het geld om kleeren te koopen voor een armen schoolkameraad en schudt daarvoor ook nog zijn spaarpot leeg. Gevolg hiervan is, dat Karel nu niet naar 't circus gaat; maar zijn onderwijzer, (wien alles ter oore is gekomen). neemt hem nu een dag mede naar den Amsterdamschen dierentuin. Aanbevelen kunnen . we dit boekje niet, allerminst als Kerstgeschenk, want we moeten juist onzen kinderen circus-bezoek als zonde voorhouden. Behalve dan het ééne bovengenoemde geval heeft het boekje niets opvoedends; er zit weinig handeling in. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.