Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Het bloemenmeisje , druk 2, 24 blz.
Flora en Hansje, twee ouderlooze kinderen, zijn bij grootmoeder thuis. Deze is arm, maar zorgt uitnemend voor het tweetal. Doch grootmoeder wordt ziek en er komt gebrek. Flora gaat in haren eenvoud naar het bosch, maakt ruikertjes en biedt deze te koop aan, maar niemand wil ze hebben. Door eenen tuinman geholpen, bekomt zij minder alledaagsche bloemen, en nu gaat haar kleine handel beter. Met het geld, dat zij op deze wijze verdient, verzorgt zij hare grootmoeder. Voor het raam van eenen boekwinkel ziet zij eene plaat, die de kruisiging van Christus op Golgotha voorstelt. Een knaap legt haar die uit. Nu zij verneemt, dat de Heere Jezus is gestorven, is zij geheel mistroostig zoodat zij met haar broertje niet meer bidt, gelijk ze steeds gewoon was te doen. Mevrouw Halle, eene vriendelijke dame, met wie zij in aanraking komt, neemt haar op de Zondagsschool en nu hoort zij, dat Christus niet alleen gestorven, maar ook opgestaan is. Door de liefderijke bemoeiingen van Mevrouw Halle worden tijdelijke en geestelijke zegeningen het deel dier kleine familie. Later doet Flora belijdenis van haar geloof. Tot gedachtenis aan deze gelegenheid krijgt zij een kerkboek met eene passende opdracht daarin. 't Is eene goede vertelling. De gesprekken tusschen Flora en Hansje zijn recht kinderlijk. De schrijfster teekent de tafereeltjes zóó levendig, dat wij van lezers aanschouwers worden. In eenen aantrekkelijken vorm wordt voorgesteld, hoe een kind tot de kennis der waarheid kan komen. Doch hier moeten ons enkele aanmerkingen uit de pen. De gedurige herhaling van "Lieve Heer", "Onze lieve Heer", en zelfs "Heertje" is eene zoetsappige liefelijkheid, die o. i. tekort doet aan den eerbied voor de hooge majesteit Gods. Op zulk eene wijze over den Heere tot de kinderen te spreken, moet stellig worden ontraden. Ook het gemis van een diepgaand schuldgevoel, gewerkt door den Heiligen Geest, is eene schaduwzijde van dit lieve boekje. Dat de schrijfster bij eene uitdrukking als deze: "En zoo leerde onze Flora meer en meer den lieven Zaligmaker kennen, door middel van zijn Woord en van het onderwijs", (pag. 23) ganschelijk niet gewaagt van de toepassende werking des Heiligen Geestes, in het hart des zondaars, begrijpen wij niet. Overigens heeft dit boekje de groote verdienste, dat de hoofdmotieven genomen zijn uit de eigen sfeer van het kind. Daardoor beveelt het zich sterk aan. Wat de uitvoering betreft, veroorloven wij ons de vraag, of die kleine letter in zoo compressen druk van het kinderoog niet te veel inspanning eischt. De prijs, 10 cent, voor een boekje van 24 bladz. met geïll. omslag en 1 plaatje, is uiterst gering.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.