Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Gordeau

Het dorre boompje, druk 1, 27 blz.
Geesken, een oud moedertje op de hei, is het middel in Gods hand, om vrouw Kraller, die zeer lijdt onder haar lot, en haar zoontje Wim, die sukkelt aan zijn beentje, een heerlijken Kerstdag te bereiden. Natuurlijk is het dorre boompje het Kerstboompje. Het speelt in 't verhaal, dat kinderen van 8 à 9 jaar wel kan boeien, een groote rol. De taal is onberispelijk. De verhaaltrant uitnemend. 't Uiterlijk zeer net. De illustraties zijn heel natuurlijk en zeer goed. Om een Kerstboom zullen we geen boekje veroordeelen. Ook nog niet als gezegd wordt, dat de lichtjes symboliek zijn van: "Jezus is het licht der wereld". Maar hier is religieuse vereering van den denneboom. B.v. boomen "ter eere van den lieven Heer"; een boom "om er den Heere mee te verheugen." Dien mag jij wel offeren. (De Kerstboom als offer!) Wat moeten de jonge lezers denken van een persoonlijke verschijning van den Heiland op blz. 19 en 20? 't Is jammer, dat de Kerstboom in deze schoone vertelling zooveel moet doen, om de strekking, dat de Heere het eenvoudige grootelijks zegenen wil, in 't licht te stellen. Eveneens, dat meer op de reinigende dan op de verzoenende kracht van het Kerstevangelie de nadruk wordt gelegd. Dat hindert juist bij een overigens zoo goed-gevoeld en schoon geteekend levenstafereeltje, met pijnlijke gewaarwording. Maar er is in dit boekje toch zooveel goeds, de figuur van Geeske, het zachte en Godvreezende vrouwtje, is zóó meesterlijk geteekend en van den waren Kerstzegen wordt zóó aangrijpend een voorstelling gegeven, dat wij een woord van lof het niet willen onthouden. 't Is zeker een der beste uit de reeks van dezen Uitgever. En toch verdient het om de genoemde bezwaren voor Jachin's Zondagsscholen niet de voorkeur.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.