Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.L.F. de Liefde

Er op of er onder, druk 1, 60 blz.
Dit is een keurig boekje. Het bevat een verhaal, waarin een knaap, Coen geheeten, de held is. Deze knaap was van de school geplaatst op eene fabriek en kwam aldaar al heel spoedig in slecht gezelschap. Gelukkig was de eerste tocht, dien hij meemaakte om appels te gaan stelen, het middel in 's Heeren hand om hem te redden en voor verdere afdwalingen te bewaren. Hij had zijn vertrouwen en zijn kracht bij God leeren zoeken en daardoor werd hij ook een trouw zoon van eene godvruchtige moeder. Mej. De Liefde vertelt bijzonder goed. Zij is een èchte kinderschrijfster. Van het begin tot het einde boeit zij haar lezers. Aantrekkelijk weet zij de verschillende toestanden weer te geven. Onmogelijkheden of onnatuurlijke bijzonderheden komen niet in het verhaal voor. Wel is hier en daar de phantasie aan 't woord, doch dit schaadt aan de waarschijnlijkheid en den gang van zaken niet. De illustraties zijn goed. Flinke letter. Heldere druk. De strekking van het verhaal is zeer belangrijk. De Schrijfster heeft voor oogen gehad het gevaar, dat den kinderen te wachten staat, wanneer zij, na het verlaten der schoolbanken, in betrekking komen op fabrieken, enz. Hoe gemakkelijk worden ze dan vaak medegevoerd op verkeerde wegen. En vooral wordt er dan door slechte makkers gewerkt op het eergevoel van hunne slachtoffers. - Het komt er dan op aan, om terstond flink partij te kiezen en niet te aarzelen, de stem van het geweten meer gehoor te geven, dan de lokstem der verleiding. In die uren van beproeving is het meer dan ooit: Er op of er onder. De wijze, waarop dit thema wordt besproken, is voortreffelijk. Een boek, dat zulk een belangrijk motief behandelt, kan vooral tegenwoordig tot grooten zegen zijn. Ons hoofdbezwaar is echter, dat de kern van het Evangelie te weinig uitkomt. En juist deze Schrijfster zou dat zoo uitnemend kunnen doen, zonder preekerig te worden. Dit boekje draagt in de reeks van dezen Uitgever den eerepalm weg. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.


J.L.F. de Liefde

Er op of er onder, druk 2, 60 blz.
G. K. C. 0. 9 t. d. t. 70 cent. Coen was na het verlaten van de school geplaatst op een fabriek en kwam aldaar al heel spoedig in slecht gezelschap. Gelukkig was de eerste tocht, dien hij meemaakte om appels te gaan stelen, het middel in Gods hand om hem te redden en voor verdere afdwalingen te bewaren. Hij had zijn vertrouwen en zijn kracht bij God leeren zoeken en daardoor werd hij ook een trouw zoon van een godvruchtige moeder. Mej. De Liefde vertelt bijzonder goed. Zij is een echte kinderschrijfster. Van het begin tot het einde boeit zij haar lezers. Aantrekkelijk weet zij de verschillende toestanden weer te geven. Onmogelijkheden of onnatuurlijke bijzonderheden komen niet in het verhaal voor. Wel is hier en daar de phantasie aan 't woord, doch dit schaadt aan de waarschijnlijkheid en den gang van zaken niet. De illustraties zijn goed. Flinke letter. Heldere druk. De strekking van het verhaal is zeer belangrijk. De Schrijfster heeft voor oogen gehad het gevaar, dat den kinderen te wachten staat, wanneer zij, na het verlaten van de schoolbanken, in betrekking komen op fabrieken etc. Hoe gemakkelijk worden ze dan medegevoerd op verkeerde wegen. En vooral wordt er dan door slechte makkers gewerkt op het eergevoel van hun slachtoffers. Het komt er dan op aan, om terstond flink partij te kiezen en niet te aarzelen, de stem van het geweten meer gehoor te geven, dan de lokstem der verleiding. In die uren van beproeving is het meer dan ooit: Er o p of er onder. De wijze, waarop dit thema wordt uitgewerkt is voortreffelijk. Een boek, dat zulk een belangrijk motief behandelt, kan vooral tegenwoordig tot grooten zegen zijn. Ons hoofdbezwaar is echter, dat de kern van het Evangelie te weinig uitkomt. En juist deze Schrijfster zou dat zoo uitnemend kunnen doen, zonder preekerig te worden De kermis wordt in dit boekje nauwelijks afgekeurd. De Kerk, die niet in dit boekje voorkomt, wordt nauwelijks gemist.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929

J.L.F. de Liefde

Er op of er onder, druk 2, 60 blz.
Brink_1928 Bijzonderheden: oorspr. verhaal voor jongens en meisjes van 8-12 jaar; omvang 59 bladz.; gecart. f0.70. Bij getallen groote reductie. No. 33 van "de Nieuwe Zondagsschoolserie".
Korte inhoud: Goen gaat met de fabrieksjongens mee appels stelen. Hij moet goed op zijn kleine broertje passen, maar deze wordt bij den diefstal gepakt. Coen gaat dapper zijn broertje verlossen. Later heeft hij een zwaren strijd, omdat hij op 't slechte pad niet wil voortgaan en zijn kameraden op allerlei wijze den spot met hem drijven.
Beoordeeling: Wat overdreven van toon soms. Bijvoorbeeld (bladz. 8): "Dan was hij een uitgeworpene, een geschandvlekte". Zoo denkt geen jongen van dertien jaar. Overigens: goede lectuur; de moraal ligt er niet te dik bovenop, 't Verhaal is boeiend geschreven met werkelijk zeer goede momentjes. Voor onze schoolbibliotheken: Aanbevolen. G. K. Dreyer.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930