Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrancina

Het driespan slaagt, druk 1, 60 blz.
G.K.O. 10 t.d.t. Magda en Annet wonen naast elkaar. Haar ouders zijn tegelijk gehuwd en beide meisjes zijn even oud. Magda is kind alleen, Annet heeft veel broertjes en zusjes. Bij Magda's ouders leeft de begeerte naar geld en goed. Ze gaan vooruit, verhuizen, krijgen een groote zaak, raken hun buren kwijt, maar geraken ook vervreemd van den dienst van God. Ziekte van Magda brengt eerst de meisjes, dan de ouders weer tot elkaar. We hebben hier te doen met een echt natuurlijk boekje. De kalme godsvrucht van Tempelman doet weldadig aan. Groote verdienste is, dat zoo duidelijk wordt geteekend het verschil tusschen het leven, waarin God gediend en het leven, waarin geld en goed wordt nagejaagd. Het Christelijk leven in dit verhaal is een gezond leven uit het Gereformeerd beginsel. We kunnen het hartelijk aanbevelen. G.K.C.O, (Cartonnen band). 10 t.d.t. Na het M. U. L. 0.-diploma behaald te hebben, gelukte het Hein de Wit op het handelskantoor te komen, waar ook zijn vader werkzaam was. In andere afdeelingen werkten als jongste bediende Henk Bouters en Piet Roem. Hein maakte het goed en kreeg al spoedig opslag, wat de afgunst gaande maakte van Henk, die geen opslag kreeg, omdat hij niet zoo ijverig was. Eens moest Hein een quitantie van f. 105.- innen voor zijn patroon. Teruggekeerd had zijn chef de boodschap achtergelaten, dat hij het geld in zijn lessenaar moest leggen. Ongemerkt had Henk dit laatste gehoord, en zag kans f. 25.- weg te nemen. Hij wilde geen diefstal plegen; maar Hein moeilijkheden in den weg leggen. Die kwamen ook, want het schijnbaar verloren geld werd van zijn salaris ingehouden. Omdat zijn geweten sprak, kon Henk niet vrij met Hein omgaan, waarom hij ook weigerde van zijn hulp gebruik te maken, toen hij eenigen tijd verhinderd werd de lessen op de avondschool te volgen. Zijn geweten sprak steeds luider, totdat hij eindelijk aan zijn moeder zijn misdrijf bekende en spoedig daarop ook aan Hein, die eerst zeer boos was, maar door zijn ouders aangespoord werd tot vergevensgezindheid. Heins vader wist te bewerken, dat Henk nog op het kantoor blijven mocht, en met Heins hulp kon hij de gemiste lessen nog inhalen, zoodat het drietal slaagde voor het eindexamen van de avondschool. Alle drie de recensenten maken de opmerking, dat de titel verkeerd is. In de eerste plaats, omdat "driespan" het vermoeden wekt, dat er drie echte vrienden mee bedoeld worden. Dat is heelemaal mis. Voorts is Hein de hoofdpersoon om wien het heele verhaal draait. Van Piet Roem wordt maar heel weinig gezegd. Verder maken alle drie de opmerking, dat ze gaarne Hein openlijk gerehabiliteerd hadden gezien, en dat het vreemd is, dat een bediende gehandhaafd blijft, die zulk een misdrijf gepleegd heeft, als waarvan hier sprake is. Ten slotte is men het unaniem eens over de grofheid van de plaatjes. Dat op blz. 59 is afschuwelijk. Duidelijk wordt in dit verhaal de Christus als Zaligmaker genoemd en geroemd. We bevelen dit verhaal van examendoende en fietsende jongens aan!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Francina

Het driespan slaagt, druk 1, 60 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Rein de Wit komt na het behalen van het Mulo-diploma op het kantoor, waar zijn vader werkt. Door zijn ijver krijgt hij spoedig opslag. Een vriendje, Henk Bouter, die al wat langer op hetzelfde kantoor is, maar slecht werkt, is jaloersch. Van het geld, dat Hein onder zijn beheer heeft, neemt Henk f 25 weg, alleen opdat Hein een standje zal krijgen. Henk is tegen Hein erg onvriendelijk. Toch probeert Hein, op aandringen van zijn vader, Henk te winnen door liefde. Dat lukt eerst niet. Als Henk zijn voet verstuikt heeft en dus niet naar de avondschool kan, komt Hein bij hem leeren om hem te helpen. Dan krijgt Henk berouw en vertelt alles. Hij geeft ook het geld terug. Hein is woedend, maar vader wijst hem op onze plicht de zonden te vergeven. Daarna kan hij Henk vergeven en nu wordt alles weer goed. Tenslotte slagen de 3 vrienden voor hun examen. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boek bereikte ons vorig jaar te laat om opgenomen te worden in de Boekbeoordeeling. Het is een boekje met een goede strekking. De moeilijkheid van het vergeven van de zonde van den naaste komt duidelijk uit. Wat de illustratie betreft is het boekje slecht verzorgd.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Francina

Het driespan slaagt, druk 2, 61 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 10 t.d.t. Na het M. U. L. 0.-diploma behaald te hebben, gelukte het Hein de Wit op het handelskantoor te komen, waar ook zijn vader werkzaam was. In andere afdeelingen werkten als jongste bediende Henk Bouters en Piet Roem. Hein maakte het goed en kreeg al spoedig opslag, wat de afgunst gaande maakte van Henk, die geen opslag kreeg, omdat hij niet zoo ijverig was. Eens moest Hein een quitantie van f 105.— innen voor zijn patroon. Teruggekeerd had zijn chef de boodschap achtergelaten, dat hij het geld in zijn lessenaar moest leggen. Ongemerkt had Henk dit laatste gehoord, en zag kans f 25.— weg te nemen. Hij wilde geen diefstal plegen, maar Hein moeilijkheden in den weg leggen. Die kwamen ook, want het schijnbaar verloren geld werd van zijn salaris ingehouden. Omdat zijn geweten sprak, kon Henk niet vrij met Hein omgaan, waarom hij ook weigerde van zijn hulp gebruik te maken, toen hij eenigen tijd verhinderd werd de lessen op de avondschool te volgen. Zijn geweten sprak steeds luider, totdat hij eindelijk aan zijn moeder zijn misdrijf bekende en spoedig daarop ook aan Hein, die eerst zeer boos was, maar door zijn ouders aangespoord werd tot vergevensgezindheid. Heins vader wist te bewerken, dat Henk nog op het kantoor blijven mocht, en met Heins hulp kon hij de gemiste lessen nog inhalen, zoodat het drietal slaagde voor het eindexamen van de avondschool. Alle drie de recensenten maken de opmerking, dat de titel verkeerd is. In de eerste plaats, omdat „driespan" het vermoeden wekt, dat er drie echte vrienden mee bedoeld worden. Dat is heelemaal mis. Voorts is Hein de hoofdpersoon om wien het heele verhaal draait. Van Piet Roem wordt maar heel weinig gezegd. Verder maken alle drie de opmerking, dat ze gaarne Hein openlijk gerehabiliteerd hadden gezien, en dat het vreemd is, dat een bediende gehandhaafd blijft, die zulk een misdrijf gepleegd heeft, als waarvan hier sprake is. Ten slotte is men het unaniem eens over de grofheid van de plaatjes. Dat op blz. 59 is afschuwelijk. Duidelijk wordt in dit verhaal de Christus als Zaligmaker genoemd en geroemd. We bevelen dit verhaal van examendoende en fietsende jongens aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940