Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Geen plaats in de herberg , druk 1, 16 blz.
Geill. gekl. omsl. En 2 zw. pl. Prijs 10 cent. Een aardig boekje, dat zes verhaaltjes en een versje bevat: 1. Geen plaats in de herberg; 2. Blijde boodschap ; 3. De gehoorzaamheid der Engelen ; 4. Och, had ik maar vleugels; 5. Gelukkig tehuis ; 6. Een zonderlinge timmerman; 7. Een versje voor den wedstrijd. De bedoeling van den auteur zal wel zijn, de kinderen iets van den Heiland te doen hooren. Bet boekje is in kinderlijken toon geschreven. Het eerste stukje is misschien wat plat. "Jozef biedt geld tevergeefs". De ingelaschte versjes zijn soms wat onbeholpen. 't Is veelal kreupelrijm. De kleintjes van 8 tot 10 jaar zullen dit boekje met genoegen lezen. De uitvoering is zeer netjes, de plaatjes zijn fijn. Alles zeer aantrekkelijk voor het kinderoog. Aanbevolen. Deze serie No. 1-7, geeft ons aanleiding tot enkele opmerkingen. In 't algemeen kan worden gezegd, dat een schrijver, die een Bijbelsch verhaal voor kinderen wenscht weer te geven, zich op glad ijs begeeft. Het eigen geschiedverhaal in Gods Woord is gewoonlijk meer boeiend en treffend, dan de reproductie er van. De uitgever biedt in deze serie een soort van bloemlezing in miniatuur voor de jeugdige leerlingen der Zondagsschool. 't Is dicht en ondicht. Doch zoowel van het proza als van de poëzie geldt, dat hier wordt bijeengevoegd, wat niet bij elkaar behoort. Wij durven den heer BREDÉE, die aan het uiterlijke voortreffelijke zorg besteed heeft, niet veel succes met deze uitgave voorspellen. De inhoud der vertellinkjes is vrij onbeduidend, en de Christelijke geest oppervlakkig. Er kleeft aan deze reeks van boekjes een tweeslachtigheid, die er niet gunstig voor is. Gewijde en ongewijde geschiedenis wordt er in dooreengemengd. De leerstof is voor de kleintjes en de muziekstukjes zijn voor de grooteren bestemd. Voor de oudere leerlingen zijn ze te klein en voor de jongere kan men voor dien prijs een boekje bekomen, dat heel wat meer lijkt en inderdaad ook beter is.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911