Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Eva's zending, druk 1, 31 blz.
5 t.d.t. Eva, wier moeder is gestorven op Java, wordt nu door haar vader naar Holland gezonden, naar haar grootouders, in Den Haag. Dat vindt ze heel erg. Vooral, waar grootmoeder nogal scherp en weinig liefhebbend schijnt te zijn. Grootvader is een „schat" voor haar! Toch leert Eva inzien, dat ze „zich geven" moet, in gehoorzaamheid aan Gods bevel. Ze leert dat biddend en geleid door 't Woord Gods. Ze offert zelfs een prettige in 't vooruitzicht gestelde Kerstvacantie in Amsterdam op, om voor grootmoeder, die een arm brak, in liefde zich te geven. Ten slotte komt ook vader naar Den Haag! De religieuse sfeer van dit boekje is een andere dan de onze. In de kerk zingt een koor, van het Kindeke klein, dat neerdaalde en arm werd, „om ons allen gelukkig en rijk te maken", (blz. 27). Overigens wordt van Christus niet gesproken. We achten het daarentegen een verdienste, dat er sprake is van twee maal ter kerke gaan op den Kerstdag. Dat er in de kracht van het gebed gestreden wordt tegen karakterzonden is uitnemend. Maar Christus had een veel meer centrale plaats moeten hebben. Onder veel voorbehoud aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938Eva's zending, druk 1, 31 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Eva van Runen woont met haar vader op Java. Haar moeder is in Indië overleden. Papa van Runen heeft aan z'n vrouw beloofd hun dochtertje een goede Hollandsche opvoeding te zullen geven. Hij wordt overgeplaatst, verder het binnenland in en nu is de tijd gekomen, dat Eefje naar Holland zal gaan. 't Scheiden valt haar moeilijk, temeer daar ze geen prettige herinneringen heeft overgehouden van hun laatste bezoek aan haar grootouders, bij wie ze haar thuis zal hebben. De overtocht maakt ze met mevrouw Dupré, van wie ze veel gaat houden. In Holland wordt ze hartelijk begroet door opa, maar opoe "begrijpt" haar kleinkind niet. 't Doet haar vooral pijn, dat ze niets van haar Mary er weer in terugvindt. Botsingen blijven niet uit - opa bemiddelt steeds. In de Kerstvacantie "vinden" opoe en Eefje elkaar. Vader komt naar Holland, maar Eva blijft bij haar grootouders om de plaats in te nemen, die moeder had leeggelaten. Algemeene op- of aanmerkingen: Aardige karakterbeschrijving van een stug pleegkind: "Het goede" overwint in Eva. Jammer, dat het godsdienstig element zoo oppervlakkig is. De typeering van de Kerstgeschiedenis en de beschrijving van de Kerstfeestviering kunnen ons niet bevredigen. Waarom "grote mensenpreek"? Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt. De kerstboom wordt verheerlijkt. Nieuwe spelling.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.


Eva's zending, druk 2, 31 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 j.; algemeene strekking.
Korte inhoud: Eva, een kind van een Indisch weduwnaar, moet als ze 14 jaar is, naar Holland. Daar komt zij bij grootouders. Opa valt mee, grootmoeder ziet scherp. Langzaam wordt de verhouding iets beter, tot een brief komt: Vader keert naar Holland terug. Algemeene op- of aanmerkingen: Godsdienstig betrekkelijk neutral. Overigens goed verteld. Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt gebruikt. De kerstboom doet dienst.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.