Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Schouten

Hennie's kerstfeest, druk 1, 16 blz.
Prijs f 0,35; ingenaaid.
Inhoud: Op school gaan ze Kerstfeest vieren. Bij Hennie's vader, het hoofd van de school, zijn allerlei versnaperingen al gebracht. Hennie neemt een reep weg. Maar nu denkt zij aan een gesprek met moeder, dat je met een boos, zondig hartje geen Kerstfeest kunt vieren. Uit school gaat ze direct naar bed. Daarna spreekt ze er met moeder over en bekent.
Beoordeling: De bedoeling van dit hoekje is heel goed. Het wil op de betekenis van Kerstfeest wijzen, hoe wij Kerstfeest moeten vieren. En daar zit nu de moeilijkheid in. Strikt genomen kunnen we alleen met een zondig hart Kerstfeest vieren, want andere mensen dan zondaren zijn er niet op de aarde. Dit zal de schrijver van harte toestemmen. Maar we kunnen geen echt Kerstfeest vieren zonder de belijdenis en het gebed van de tollenaar. De moeilijkheid is om beide kanten naar voren te brengen. En nu mis ik in dit boekje wel het genoeg nadruk leggen op de rijkdom van Gods genade, die in Christus' komen naar deze wereld openbaar wordt. Het komt mij voor, dat iets te veel nadruk gelegd wordt op het berouw, dus op hetgeen in de mens is, op hetgeen de Heere in ons hart werkt om ons de gave te doen ontvangen, die in Christus is, en te weinig nadruk, dat het in elk geval niet genoeg uitkomt, dat alles in Christus is, dat we niet Kerstfeest kunnen vieren, omdat ons berouw diep en echt genoeg is, maar alleen om de liefde van de Heere Jezus, dat Hij alles gedaan heeft tot verzoening en zaligmaking van zondaren. Het lijkt mij van belang om hier aandacht aan te schenken, want het is een belangrijk punt. Dit neemt niet weg, dat we dit boekje zeer zeker kunnen aanbevelen, omdat de bedoeling goed is en de strekking leerzaam.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.