Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCatharina Bronsveld

Wat Mies schreef, druk 1, 158 blz.
door CATHAR1NABRONSVELD. Een verhaal in briefvorm. Uitsluitend epistels, die Mies, een meisje van de H. B. S. aan haar vriendinnetje schrijft. Er komt een nieuw meisje op school, een bocheltje, een heel lief en vroom kind. Sommige kinderen willen niet met haar wandelen. Mies eerst ook niet, later wel. Ze worden zelfs dikke vriendinnen en als het arme meisje voor haar gezondheid naar Zwitserland gaat, wordt ook Mies geinviteerd. Verschillende brieven zijn gewijd aan een beschrijving van de reis en allerlei avonturen. Maar de reis mocht de zwakke Annie niet baten, zij wordt ziek en sterft. Alle meisjes, ook baar vroegere plaaggeesten, zijn diep geroerd. Verder zijn de brieven gewijd aan allerlei huiselijk lief en leed, aan de geschiedenis van Henk's reciteerclub, van nicht Amanda en van de tweelingen. Heel vaak bijzonder geestig. Het geheel is in den echten jongemeisjessfijl gehouden. Echter lijkt het boek minder geschikt voor gewone Zondagsschoolleerlingen, die zich niet in de geteekende omgeving kunnen verplaatsen; ook loopt er nog al eens een woordje Fransch of Duitsch door den tekst. Twee en twintig goede „zwartjes” in den tekst, druk zeer goed. Aanbevolen, maar voor meisjes die een H. B. S. bezoeken. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921
Catharina Bronsveld

Wat Mies schreef, druk 1, 158 blz.
Bijzonderheden: oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens en (vooral) meisjes van 14 tot 18 jaar. Omvang 158 blz. Prijs f 1.60 geb.
Korte inhoud: Nan is naar elders verhuisd en nu schrijft Mies haar uit Duinstad geregeld. In Nan's huis, waar Mies elken dag voorbij moet, als ze naar school gaat, woont nu de familie Van Ort, waarvan de 14-jarige Annie, een gebocheld meisje, Mies' klassegenoote wordt op de H. B. S. Aanvankelijk door de overige meisjes gekleineerd en bespot, wint Annie langzaam maar zeker aller hart door haar lieftalligheid en onbaatzuchtigheid. Ook Mies wordt haar vriendin. — Het huiselijk leven der beide families en het schoolverkeer der meisjes wordt met groots aantrekkelijkheid geteekend. Nicht Amanda's „hemelsche kant" wordt ontdekt. De karakters zijn goed uitgebeeld. — Als Annie voor haar gezondheid naar Zwitserland moet, wordt Mies meegevraagd. Het hoekje eindigt met Annie's sterven.
Beoordeeling: Dit boekje in brieven is uitnemend geschreven. Vlot, levendig, gevoelvol. De karakters zijn psychologisch doorvoeld, naar het leven geteekend. Mies is een echt H.B.S.-meisje van onzen tijd, een parelend sentiment, — toch niet sentimenteel: frisch en oorspronkelijk. Nicht Amanda is, schoon bij-figuur, uitstekend uitgebeeld. De stille invloed der gebochelde is overal tastbaar: ze schept zich een „sfeer". — 'n Klein vlekje is misschien het veelvuldig gebruik van 't woord „vreeselijk", — overigens lang niet zeldzaam in den mond van 'n meisje als Mies! Het boek ademt een gezond-Christelijken geest. Aanbevolen: zeer hartelijk. J.J. Meijer.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930