Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. Brouwer

Het gezin van den oud-soldaat , druk 1, 240 blz.
Dit historisch verhaal geeft eenen goeden kijk op de verhouding van Prins Willem II en de Staten van Holland. Het schetst in boeienden verhaaltrant het streven van de Hollandsche Regenten, om Oranje te dwarsboomen en teekent flink den ijzeren wil van Oranje, om de rechten der Unie en der Algemeene Staten hoog te houden. De hoofdpersoon, aan wien het boek zijnen titel dankt, is een oude, vrome man, die al onder den Vader des Vaderlands gediend heeft. Twee zijner kleinzoons spelen eene gewichtige rol in deze geschiedenis, de een als spion van den Prins, de ander als bediende van 's Prinsen besten vriend. Dit verhaal getuigt van veel bronnenstudie. De schrijver heeft zorgvuldig werk van zijn onderwerp gemaakt, eer hij zich tot schrijven zette. Het verhaal is in 14 hoofdstukken afgedeeld. Moge de stijl hier en daar wat gedwongens hebben en sommige overgangen een weinig houterig zijn, over 't geheel biedt de schrijver hier een belangrijk stuk historie in schoonen vorm. Handige zetten en grepen brengen dikwijls eenen glimlach op de lippen. Zoo'n sprankje humor hier en daar verhoogt het genot der lezing zeer. Er komen gedeelten in voor, waar een flinke jongen bepaald bij "op" blijft zitten. 't Is ook een Christelijk verhaal, al verhelen wij niet, dat de draad des geloofs er wat duidelijker door heengeweven had kunnen worden. Wij twijfelen niet, of dit deugdelijk geschiedverhaal zal vooral door hen, die de schooljaren reeds achter den rug hebben, met genot gelezen worden. Het verblijdt ons zeer, dat de schrijver zijn domicilie voor goed schijnt gekozen te hebben op het terrein der historie. Moge het hem gegeven zijn, ons nog met menige bijdrage te verrijken. De uitgave is onberispelijk. Flinke letter. Fijne plaatjes. Sierlijk uiterlijk. Dit slotstuk der lijst van den heer CALLENBACH mag tegelijk een kroonstuk heeten. Ouders, die hunnen kinderen eens met een goed en schoon boek willen en kunnen verrassen, bevelen wij dit werk vrijmoedig aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.