Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronErnst Schrill

Het kerstfeest van den schaapherder , druk 1, 16 blz.
Op eene eenzame Russische steppe brengt een jeugdig schaapherder den Kerstnacht bij zijne kudde door. De gedachte aan de herders in Bethlehems velden doet hem bidden, dat ook hij in zijne eenzaamheid getroost moge worden. Deze bede vindt op bijzondere wijze verhooring. Een vreemdeling, die als de verloren zoon het huis zijns vaders ontvlucht is, en nu reeds wèl zijne ellende, maar nog niet zijne zonde gevoelt, wordt in dien nacht, verdwaald zijnde, door de wachthonden aangevallen en bijna verscheurd. De herder komt hem te hulp, verbindt zijne wonden en voorziet hem van het noodige. De ernstige vermaning van den schaapherder doet den afgedwaalde als een boetvaardige tot zijns vaders huis wederkeeren. Het uiterlijk van het boekje is zoo aantrekkelijk mogelijk. Twee keurige plaatjes versieren het. Ook is het met groote letter gedrukt. De taal kon beter wezen. Verscheidene woorden en uitdrukkingen dragen den stempel van vertaald te zijn. Op bladz. 4 citeert de bewerker zelfs Spr. 12 : 10 naar den Duitschen tekst, in plaats van de woorden onzer Statenvertaling aan te halen. Bovendien is deze tekst te onpas gebruikt. Op bladz. 1 spreekt hij van onmeetbare vlakten. Op bladz. 4, 8 en 11 treffen wij "goedsmoeds" aan in een verband, waar blijkt, dat de vertaler de eigenlijke beteekenis van dit woord niet vat. Bladz. 8 spreekt hij van een jong man, die in een blijkbaar vervallen kleedij scheen te zijn. Ook lezen wij daar van stoere(?) honden. De punctuatie is, wat het niet plaatsen van komma's betreft, gebrekkig. Zijnen Duitschen oorsprong verraadt dit boekje ook in den Kerstboom. Het verhaal heeft tweeërlei strekking. Vooreerst wil het de gebedsverhooring doen uitkomen, die den schaapherder ten deel valt, en voorts het oog vestigen op de vaak wonderlijke wegen, langs welke de goede Herder zijne verlorene schapen terechtbrengt. Zonder te durven zeggen, dat het onmogelijk is, komt het ons voor, dat de omzetting van een lichtzinnig spotter in een boetvaardig zondaar wel wat schielijk plaats grijpt. In een gefingeerd verhaal - want dat is het blijkbaar - zagen wij liever 's Heeren gewone wijze van doen voorgesteld. Zaaien en oogsten in één nacht is ook in het geestelijke niet gewoon. Het Christelijk element is in dit boekje wel wat oppervlakkig. Wat er zeer terloops in gesproken wordt van den Christus, is vrij algemeen. Overigens wel een boeiend verhaal. De inkleeding vinden wij zeer eigenaardig. De opwekking tot gehoorzaamheid aan de ouders is in een kinderboekje natuurlijk op zijne plaats. Om de uitnemende strekking durven wij dit werkje wel aanbevelen, evenwel met de betuiging, dat er gelukkig onder de rijke verzameling van den heer C. vele andere boekjes zijn, die voor ons de voorkeur verdienen boven dit.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Ernst Schrill

Het kerstfeest van den schaapherder , druk 2, 16 blz.
Een aardig, vlot verteld verhaaltje, geschikt voor kinderen van 9 à 10 jaar. Door zijn kinderlijken eenvoud zeer aantrekkelijk. De vertaling is goed. Op blz. 4 moet 't woordje het, voor schapenhoeder, verdwijnen. De stijl kon hier en daar beter verzorgd zijn. 't Boekje is zeer aan te bevelen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1908
Ernst Schrill

Het kerstfeest van den schaapherder , druk 5, 16 blz.
Leeftijd 9-12 jaar. Het verhaal speelt in Rusland. Op eenzame steppen zwerft Peter de Tschaban (herder) rond. Het is spoedig Kerstfeest en gaarne zou hij thuis zijn. De winter is echter nog zacht en er is weide voor de schapen. Daarom moet hij op zijn post blijven. Hij verlangt naar eenig menschelijk wezen, vooral in dezen nacht, vlak vóór Kerstfeest. Hij vraagt het den Heere en op wonderlijke wijze wordt zijn gebed verhoord. Een dwalende zwerveling, door Peters honden gegrepen, wordt tot hem gevoerd. Peter ontzet hem, verbindt zijn wonden en brengt hem in zijn slaapwagen. Hier krijgt Peter nu het verhaal van de lotgevallen van den vreemdeling te hooren. En dezen ontaarden zoon, die het huis zijner ouders is ontvlucht, mag Peter nu wijzen op zijn zonde en schuld, (bladz. 13). De zwerveling komt tot inkeer en begeert naar huis terug te gaan. Door bemiddeling van den predikant te Rundenthal geschiedt dit. Het verhaal is geschreven voor twaalfjarige kinderen. Kerstboom en feestmaal (bladz. 4), alsook Kerstkindje (bladz. 16) verraden het Duitsch karakter. Voor ons kon dit weg! Op bladz. 5 (onderaan) zagen wij gaarne het woordje "Heer" vervangen door "Heere". Verder aanbevolen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.