Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC. van Ophemert

Geef ons heden ons dagelijksch brood , druk 1, 64 blz.
Margo, een 12-jarig dochtertje uit een zeer armoedig gezin, dat in eene der achterbuurten van Londen in eenen kelder woont, veegt voor de voorbijgangers de straat schoon en vraagt daarvoor eene kleine belooning. Haar vader is dood en moeder is ernstig ziek. Eens ontvangt de kleine straatveegster van een en heer een kwartje, en nu is zij den koning te rijk. Die heer droomt daarna, in een middagslaapje, dat hij zijne eigene dochter ziet in de plaats der arme Margo. Deze droom is aanleiding, dat het ongelukkige huisgezin, uit zijne bittere armoede verlost wordt. Het Kerstfeest, dat eerst scheen somber te zullen voorbijgaan, wordt nu voor de weduwe en hare kinderen de eerste dag van eene blijde toekomst. De vorm van dit verhaal is uitnemend, de opzet heel natuurlijk 't verloop geregeld, de uitkomst verrassend. De kinderen zullen het ongetwijfeld met smaak lezen. Alleen de lange volzinnen hier en daar eischen van hen wat te veel inspanning. Het geloof van het 12-jarige meisje wordt in zijnen eenvoud en zijne kracht treffend geteekend. Dat de Engelsche afkomst zoo duidelijk waar te nemen is, strekt het boekje niet tot aanbeveling. De schrijver had het verhaal gemakkelijk meer aan onze Hollandsche toestanden kunnen en o.i. ook moeten aanpassen. Ons hoofdbezwaar geldt echter de strekking en den geest van dit verhaal. De Christelijke geest, dien het ademt, is zeer oppervlakkigen komt hierop neer Het Onze Vader maar vaak opzeggen en dan zal "Jezus Christus" (deze uitdrukking komt herhaaldelijk voor, waar Jezus of Christus alleen voldoende was,) wel voor ons zorgen. Ook staat het boekje vol van Kerstfeest, Kerstboom en Kerstgeschenken, terwijl van de groote Kerstgebeurtenis met geen enkel woord melding wordt gemaakt. Precies een Kerstverhaal in den geest van den Protestantenbond. Voorts wordt het nog ontsierd door uitdrukkingen als : "afschuwelijk weer", "God dank!" "Lieve hemel!" Dit zijn gebreken, die voor ons het genot der kennismaking geheel verstoren. Dit boekje is voortreffelijk geschreven, 't is aanschouwelijk in de schildering der karakters, in den gang der handeling, in heel de inkleeding en voorstelling; ook is de uitvoering uitnemend, maar ernstige bedenkingen tegen den inhoud verbieden ons, het in den Catalogus der door "Jachin" aanbevolen boekjes te plaatsen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.