Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna

Waarom niet tevreden?, druk 3, 20 blz.
Ook van dit boekje, geschikt voor meisjes vanaf 9 jaar, verscheen een nieuwe druk. 't Is goed dat het in onzen tijd vol ontevredenheid, gelezen wordt ook door ouderen. Het schetst ons een werkmansgezin, waarin de vreeze des Heeren en dus tevredenheid wordt gekend en doet zien, dat het zaad der ontevredenheid, in menig arbeiderswoning uitgestrooid, slechts doornen en distelen doet opschieten en het huiselijk geluk verwoest. In een gezin als het laatste sterft een kind in vrede en is het middel, dat het ontevreden meisje uit het eerste tot betere gedachten komt en God leert dienen. Een plaatje op en een achter den titel, 20 bladz., prijs f 0.071/2 Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906
Johanna

Waarom niet tevreden?, druk 4, 32 blz.
"Waarom niet tevreden?" Deze vraag past in heel het verhaal. Allereerst op Rika, het dochtertje van den eenvoudigen fabrieksarbeider. Zij is afgunstig op de mooie jurken, die de dochtertjes van den fabrikant dragen. Die vraag past op een van de jonge dames van den fabrikant, welke "die afgezaagde jurken" zoo naar vindt. Die vraag past op Rika's buurman, die zijn eigen ziek en tevreden dochtertje niet verstaat. Rika is zoowat de hoofdpersoon en wordt genezen van haar kwaal door middel van de vermaningen van vader en moeder. Door de gesprekken met een ziek buurmeisje, Geertje Plaat, die in haar krankheid tevreden is, komt zij tot het inzicht, dat het ware geluk niet in de aardsche, maar in de hemelsche schatten gelegen is. Het verhaal loopt vlot. Hier en daar kon de stijl wat beter verzorgd zijn. Bijvoorbeeld, de zin "de bewoners bestonden uit fabrieksarbeiders" is te slordig. "Maakt gij terwijl de mand eens ledig", (pag. 11) is geen goed Nederlandsch. Maar over 't geheel zal de jeugd dit werkje prettig lezen. De Schrijfster gebruikt steeds "Heer" voor Heere. De prentjes zijn lief. De papegaai op den omslag maakt een goed figuur en is ook zinrijk. Hier wordt kostelijke lectuur geboden voor zeer geringen prijs. De strekking is, te doen zien, dat de begeerte naar stoffelijk genot het hart niet tevreden stelt, maar zeer ongelukkig maakt. Naar de betere en blijvende goederen strekke de ziel zich uit. Het kranke, buurmeisje is een gelukkig voorbeeld door haar onderworpenheid in haar lijden. Sterker had mogen zijn geteekend het schuldige van dat jagen naar geld en goed. Het heeft vooral in onzen tijd zijn goede zijde, kinderen reeds voor het socialisme, het "evangelie der ontevredenheid" te waarschuwen, hoewel wij dit woord in een boekje voor de jeugd liever zouden missen. Dit geldt ook van de uitdrukking "onze zoogenaamde Christelijke Maatschappij." De verwarring van sociaal en socialistisch (blz. 7) had de Schrijfster moeten vermijden. Doch deze vlekjes willen we gaarne door de vingers zien. Zulk een boekje kan onder den zegen des Heeren artsenij bieden tegen de schier algemeen heerschende krankheid der ontevredenheid. Het verdient voor kinderen hartelijk aanbevolen, maar ook door vele volwassenen gelezen en behartigd te worden. Mild worde het verspreid.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Johanna

Waarom niet tevreden?, druk 5, 32 blz.
Rika, het dochtertje van een fabrieksarbeider, wiens vrouw met wasschen en strijken ook iets verdient, is niet tevreden met de omgeving waarin ze geplaatst is. Zij is jaloersch op de dochtertjes van den rijken fabrikant. Maar als zij ervaart, dat die meisjes toch ook ondankbaar zijn, terwijl haar arm buurmeisje dat ziek ligt, wel tevreden is, wordt het haar duidelijk, dat vrede en geluk niet aan geld gebonden zijn. Het verhaaltje fulmineert een beetje tegen het socialisme, den „noodlottigen geest, die tegenwoordig als in de lucht zit". Om dit laatste maar matig aanbevolen; boekjes als dit moesten niet ongewijzigd worden herdrukt; niet geschikt voor kleinen. Eén zwart plaatje. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921