Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJo Kalmijn-Spierenburg

Het kerstlichtje in ons hart, druk 1, 77 blz.
G. K. C. 0. 10 t. d. t. 40 cent. Formeel valt van dit boekje niets dan goeds te zeggen: De omslag is origineel; taal en stijl zijn uitstekend; de kindertoon is natuurlijk, er komen meesterlijke huiselijke tooneeltjes in voor. De illustraties zijn geslaagd. Maar materieel (en dat is toch de hoofdzaak!) hebben we zulke ernstige bezwaren, dat we de uitdeeling van dit Kerstboekje beslist ontraden. Twee dagen vóór Kerstmis: de kinderen krijgen des namiddags ijsvacantie. Martijntje en Jopie willen ook graag naar 't ijs. Er heerscht thuis een gedrukte stemming, wijl Vader werkloos is. Ze zullen Kerstfeest moeten vieren zonder kerstboom, doch Moeder zegt, dat ze dan de lichtjes maar in hun oogen.... en in hun hart moeten aansteken. Moeder had Martijntje dien middag voor hulp gaarne bij zich gehouden, doch het meisje zette door om toch naar 't ijs te gaan en beloofde goed op haar broertje te zullen passen. Maar in de drukte verloor ze hem uit het oog: het ventje dwaalde af en kwam in een wak terecht. Bijtijds werd hij gered, doch het gevolg was, dat hij gevaarlijk ziek werd. Martijntje kwam nu tot besef van haar schuld en kon bidden om beterschap voor haar broertje, wat dan het kerstlichtje in haar hart was. Bij een vrijzinnige Zondagsschoolvereeniging zou dit boekje misschien een bekroning waardig gekeurd worden. Er is niet de minste evangeliseerende strekking in. De naam Jezus wordt er nauwelijks in genoemd, dan alleen als Vader vertelde van "de herdertjes.... van "het Kindeke Jesu", dat geboren werd in een stal". Doch van de beteekenis van het Kerstfeest, dat de Heere Jezus geboren werd om Zijn volk zalig te maken van hun zonden, wordt niet gerept. Het schijnt bij de schrijfster voldoende, dat bij gebreke van den onmisbaren Kerstboom een "Kerstlichtje in het hart" wordt aangestoken. Onze conclusie luidt: Ten eenenmale ongeschikt voor onze Geref. Zondagsscholen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

Jo Kalmijn-Spierenburg

Het kerstlichtje in ons hart, druk 1, 77 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: In dit boekje wordt ons verhaald, dat Martijntje in de ure van vroolijk ijsvermaak haar opdracht vergeet om op haar kleiner broertje te passen. Deze was, toen zijn zusje niet op hem lette, over het ijs gegaan. totdat hij ver weg, op een broos stuk gekomen, er door zakte. Dit koude bad werd oorzaak, dat Jopie ernstig ziek werd. Om rust en stilte te verkrijgen voor het zieke ventje, gaat Martijntje met haar broertje Bammetje bij een oom in huis. Martijntje vond het vreeselijk, dat door haar onoplettendheid Jopie in doodsgevaar was gekomen. Deze onrust doet haar op Kerstavond het huis van oom ontvluchten naar eigen huis, om te weten hoe het met Jopie is. Gelukkig is er verbetering ingetreden en mag ze weer thuis blijven. Welk een blijdschap voor haar, toen ze weer met Jopie kon spreken en haar schuld jegens hem belijden. Zoo was het donker Kerstfeest toch een blij feest geworden. Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooie titel heeft dit boek, jammer, dat het niet tot recht komt. De uitdrukking op blz. 31: "Dan steken we de lichtjes maar aan in onze oogen en in ons hart", is zeer vaag gesteld, zoo menschelijk, alsof we Gods Geest niet van noode hebben. Zie Ps. 119 : 9. In dit boekje wordt geen goddelijk onderwijs gevonden; wat er staat, hangt er bij. Met de Kerstboombeschouwing zijn we het niet eens. In geheel een boekje, wat niet veel te leeren geeft.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.