Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH.W.S.

Heimwee , druk 1, 75 blz.
Geïll. omslag. Bij getallen 25 cent. "Heimwee" beeldt ons den strijd uit tusschen twijfelzucht en geloof, en plaatst ons midden in het werkelijke leven Een jonge vrouw, uit eenvoudige, vrome ouders geboren, verliest in het huis en in de omgeving van haar man, die den Heere niet dient, haar blijdschap, haar vrede, haar troost, maar ook haar vrijmoedigheid. Niet weinig dragen tot die verachtering in de genade bij, de spot van haar man en de omgang met een vriendin, die den twijfel zaait in haar hart. Er heeft echter in het huisgezin eene groote verandering plaats. Achteruitgang in zaken doet vroegere welvaart en voorspoed te niet. Hanna klaagt zichzelve aan als de schuldige. Zij vergat God en nu laat de Heere ook haar en haar huisgezin los. De donkerheid wordt zóó groot, dat zij voor een tijd haar verstand verliest en in een krankzinnigengesticht moet worden verpleegd. Maar de Heere gebruikt die beproeving, om haar man te verootmoedigen en te brengen tot de belijdenis van Zijn Naam. De zielestrijd van Hanna is treffend geteekend. Het gaat o.i bij haar dieper dan bij haar man. Aangrijpend wordt het gevaar geschetst, dat hen bedreigt, die Gods Woord loslaten en God zelf verloochenen, om welke oorzaak dan ook. Het is een boek voor onzen tijd, dat, naar wij hopen, veel zal worden gelezen door onze jeugd niet alleen, maar ook door ouderen; bovenal door hen, die ook in eigen leven dien zwaren strijd met twijfel en ongeloof kennen. Onder 's Heeren zegen kan de lezing van "Heimwee" ook weer het heimwee wekken naar de gemeenschap des Heeren en naar den vrede, wellicht in vroeger dagen gesmaakt. Of dit boek dan volmaakt is? Dat juist niet. Er zijn ook enkele vlekjes aan te wijzen. Een Gereformeerde zou zeker over den kleinen Henk niet hetzelfde oordeel uitspreken als Hanna doet. Over 't algemeen is het Duitsche karakter van het verhaal in de vertaling, ook. wat den inhoud betreft, niet verloren gegaan. De vrije genade Gods in Christus, de noodzakelijkheid der wedergeboorte hadden krachtiger kunnen worden geaccentueerd. Dat de engelen zouden huppelen voor Gods troon gelijk de lammeren bij de kudde dartelen, is een voorstelling, die te zinnelijk is. Beschrijvingen van ongeloofstheorieën, van spotters en twijfelaars zijn in kinderboeken zeer gevaarlijk. Maar dit boek is geen kinderlectuur 't Wil waarschuwen tegen het aangaan van een huwelijk met een ongeloovige, en wijst op de jammerlijke gevolgen daarvan. De hoofdgedachte van het boek is zeer goed: zaligheid alleen door Jezus Christus. Het is boeiend geschreven. De correctie was nauwkeurig. Het ontbreken van de e achter Heer ontsnapte echter ook hier aan des correctors oog. Een boekje, dat op zoo treffende wijze de armoede van het ongeloof en den nadeeligen invloed van den omgang met ongeloovigen teekent, is waard vooral te onzen tijd veel te worden verspreid. Het kan onder den zegen des Heeren menig jongeling tot ernstige waarschuwing strekken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911