Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan Knape Mzn.

Het kruis in de kerstnacht, druk 1, 23 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Joostje is het eenige kind uit het gezin. Hij moet altijd liggen. 's Zomers buiten, maar 's winters binnen. Joost gaat aldoor achteruit. Begin December is het einde nabij. Moeder brengt Joost daarvan op de hoogte en deze berust er in. Hij uit den wensch nog Kerstfeest te mogen vieren. Dit geschiedt, maar op 3 December. Dan sterft Joostje, nadat moeder heeft gezongen: "Er ruischt langs de wolken". Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje beschrijft wel een zeer moeilijke stof. Wie zal zeggen, wat er in de kinderziel omgaat als het sterven wordt? Van ware zonde- en zelfkennis lezen we niets en die moet ook het kind noodzakelijk kennen, 't Is alles slappe, algemeene verzoening in dit boekje. Nieuwe spelling.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Jan Knape Mzn.

Het kruis in de kerstnacht, druk 1, 23 blz.
G.K.O. 6 t.d.t. Indien er niet reeds een boek was verschenen „Aan Moeder's hand tot Jezus", dan had deze titel voor het boekje „Het Kruis in de Kerstnacht" uitnemend gebruikt kunnen worden. Het verhaalt van 'n jongetje, Joostje, dat ziek is, lang ziek en ten doode opgeschreven en dat door 'n Godvreezende moeder langzaam en teeder op den dood wordt voorbereid en op den grooten Kindervriend, Jezus, gewezen en aan haar hand tot Hem wordt geleid. Joostje zou zoo graag evenals op de Kerstfeestviering van het vorige jaar een kalender hebben. Vader brengt dien voor hem mee. Maar 't is niet alleen een afbeelding van 't Kerstfeest. Er staat ook een kruis op. Vader maakt het hem duidelijk. Kerstfeest en Golgotha hooren bijeen en dan volgt Paschen: Opstanding. Zoo wordt hij tevreden gesteld. Hij sterft tusschen Kerstfeest en Nieuwjaar. De Kerstgeschiedenis wordt hier op aantrekkelijke, ernstige wijze aan kinderen verhaald. Als we het verhaaltje gelezen hebben en dan nog eens den titel, dan zijn we geneigd uit te roepen: Het Kruis komt hier wel wat laat. Een andere titel zou beter bij den inhoud hebben gepast. De strekking is goed en schriftuurlijk. Het verhaal laat den kinderen zien, dat het over Bethlehem naar Golgotha moet en dat ook onze linderen niet alleen behoefte hebben aan het Kind in de Kribbe, maar evenzeer aan den Man van Smarten. We bevelen dit verhaal van harte aan. Om vorm en inhoud verdient het dit.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938