Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna Breevoort

Het huis op den heuvel , druk 1
Geïll. omslag. Prijs 25 cent bij getallen. Het huis op den heuvel is een oud familiegoed in Gelderland. In het eerste hoofdstuk wordt ons medegedeeld, dat de eigenaar het voor hypotheekschuld moet afstaan aan een Joodschen bankier. Kort daarop sterft hij. Zijn zoon en dochter gaan naar familie. De dochter sterft ook. De zoon gaat als goudzoeker naar Australië en wordt daar rijk. Hij komt, door heimwee gedreven, naar Heideheuvel terug. Dan woont daar een doktersweduwe met haar kinderen. Hij maakt kennis. Wil zich in de nabijheid vestigen, daar hij de papierfabriek op het landgoed heeft gekocht en die weer in werking zal brengen. Blijft eenigen tijd logeeren. Het einde is een huwelijk met de weduwe, nadat hij vooraf tot bekeering gekomen is. Het boekje is van een zeer bekende hand, doch staat, zoowel naar den vorm als naar den inhoud beneden de kracht van de bekwame en talentvolle Schrijfster. Wel zijn er mooie gedeelten in, doch we troffen ook verscheidene stukken aan, die noch door taal, noch door stijl uitmunten. Uitdrukkingen als "opklimmend klimop", op bladz. 3, en een volzin als: "De jonge man, bij wien 't zwanendons op de bovenlip verried, dat de kinderschoenen danig begonnen te knellen", zijn verre van mooi te noemen, temeer waar ze komen van een hand, die een uitmuntende pen voert. In de volgende beschrijving: "Hoyte, den prettig vriendelijken Hoyte, met z'n schrander, open gezicht, zijn edele trekken, zijn oog vol levenslust", is kwalijk de taal van een oude dienstbode te onderkennen. Het verhaal is wat te romantisch. Het Hollandsche krantje in een Australisch gouddelverskamp met toevallig een stichtelijk stukje over den verloren zoon en ook toevallig het doodsbericht van de zuster van Hoyte ter Heyden is een truc, waarvan een superieure Schrijfster zich toch niet moest bedienen. Dat kinderen eugenlijk het huwelijksaanzoek doen (pag. 65) is wel het hoogtepunt van de romantische voorstelling. Doch de strekking, die aangegeven wordt met de tekst 2 Cor. 5 : 1, is goed. Wijl in dit verhaal de kracht van het geloof helder in het licht wordt gesteld, en het doortrokken is van het zout des Evangelies, kunnen wij het wel aanbevelen. Het is echter meer geschikt voor jongelieden dan voor kinderen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911