Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronRegina van der Hauw-Veltman

Het joodje, druk 1, 236 blz.
Sam, een arm jodenjongetje, halve wees, komt door 't redden van een poesje in aanraking met de vrome wed. Oudshoorn. Tinie, haar dochtertje, neemt hem op een Zondag, als hij zich erg verveelt, mee naar een Zondagsschool. Hij blijft er komen; moeder is onverschillig en laat hem begaan. Langzamerhand ontwaakt in 't jonge hart de begeerte om Christen te worden en den Heere Jezus te belijden. Als moeder ernstig ziek wordt en naar een sanatorium moet, komt Sam bij grootvader, streng-Jood, en bij grootmoeder, die wel eens in stilte Chr. bijeenkomsten bezoekt, en die ten slotte blijkt Christin te zijn. De harde strijd in het hart van Sam om zijn Heiland te belijden voor zijn grootvader en diens vrienden, wordt mooi geteekend. Als 't uitkomt, dat hij de Zondagsschool bezoekt (grootmoeder is dan al overleden), jaagt grootvader hem de deur uit. Hij komt bij juffrouw Oudshoorn, wordt bij 't verlaten van de school jongste bediende in een lingeriezaak, waarvoor hij veel aanleg toont te bezitten, en als hij hoort, dat moeder genezen is, en weer thuis komt, stijgt de vreugde en de dankbaarheid ten top. Nu en dan twijfelt men even, of het Joodsche leven juist is uitgebeeld, b.v. als op blz. 45 wordt meegedeeld, dat een orthodoxe Jodin een Zondagsche boterham eet met kaas en worst. Dit dikke boek ziet er goed uit. De plaatjes geven geen aanleiding tot opmerkingen; sommige zijn wat forsch. Het motief, ontleend aan den arbeid onder de Joden, is niet nieuw, maar het gegeven is frisch en vlot bewerkt. Het geloof in Christus is hier de drijvende kracht. Vergissen we ons niet, dan hebben we hier te doen met een eersteling. En we kunnen dan aanstonds beginnen, met de Schrijfster geluk te wenschen. Het had minder gekund! Hartelijk aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

Regina van der Hauw-Veltman

Het joodje, druk 1, 236 blz.
Het Joodje heeft zijn vader verloren en leeft alleen met Moeder, die uit werken gaat. De kleine Sam, die 't op school eerst moeilijk heeft, weet zich onder zijn klasgenooten bemind te maken en maakt goede vorderingen. Hij redt het poesje van zijn buurmeisje en komt daardoor ook met zijn buurvrouw, juffrouw Oudshoorn, in kennis. Die kennismaking wordt hem tot grooten zegen. Hij leert het Christelijke leven kennen daar aan huis en gaat met Tinie, zijn buurmeisje, mee naar de Zondagsschool. Hier wordt hij met den Heiland in aanraking gebracht. Moeder wordt ziek en moet langen tijd ter verpleging in een sanatorium. Onderwijl is de kleine Sam bij zijn grootouders in huis. Grootmoeder sterft als een Christin, tot groote ergernis van zijn grootvader, die Sam de deur wijst. Gelukkig is de jongen niet verlaten, God zorgt voor hem. Voorloopig vindt hij bij juffrouw Oudshoorn een onderdak. Er komt bericht van Moeders herstel en Sam krijgt een betrekking. De Schrijfster weet boeiend te vertellen en kent het leven van den kleinen man in Amsterdam; ook is zij vertrouwd met jongens lief en leed. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933
Regina van der Hauw-Veltman

Het joodje, druk 1, 236 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: "Het Joodje", geschreven door Regina van der Hauw-Veltman geeft ons de geschiedenis van Samuel Sanders, zoon eener weduwe, die met hard werken voor zich en haar zoon het brood moet verdienen. Samuel, gewoonlijk Sam genoemd, komt in aanraking met Tini Oudshoorn, dochtertje van de weduwe Oudshoorn, een geloovige vrouw. In dit huisgezin hoort hij nu voor het eerst iets uit Gods Woord, en dit brengt hem straks op de Zondagsschool. Als Sams moeder ziek wordt, komt hij bij zijn Grootvader in huis. Voor dezen, een echten Jood, moet hij verbergen, wat hem meer en meer lief was geworden. Zijn Grootmoeder, een Joden-Christin, komt te sterven. Nu staat Sam weer alleen en als eindelijk zijn Grootvader verneemt, waarnaar Sams hart uitgaat, wordt hij weggejaagd. Nu komt hij weer bij Juffrouw Oudshoorn, die hem met liefde ontvangt. Niet lang hierna komt ook zijn moeder weer terug en Sam mag den Heere danken voor Diens wondervoile leiding. Algemeene op- of aanmerkingen: Het boek is vlot geschreven, en zal zeker onze jongens bevallen. Een diepe leiding over zondeval en zondeschuld missen wij echter wel in 't boek.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
Regina van der Hauw-Veltman

Het joodje, druk 2, 236 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: "Het Joodje", geschreven door Regina van der Hauw-Veltman geeft ons de geschiedenis van Samuël Sanders, zoon eener weduwe, die met hard werken voor zich en haar zoon het brood moet verdienen. Samuël, gewoonlijk Sam genoemd, komt in aanraking met Tini Oudshoorn, dochtertje van de weduwe Oudshoorn, een geloovige vrouw. In dit huisgezin hoort hij nu voor het eerst iets uit Gods Woord en dit brengt hem straks op de Zondagsschool. Als Sams moeder ziek wordt, komt hij bij zijn Grootvader in huis. Voor dezen, een echten Jood, moet hij verbergen, wat hem meer en meer lief was geworden. Zijn Grootmoeder, een Joden-Christin, komt te sterven. Nu staat Sam weer alleen en als eindelijk zijn Grootvader verneemt, waarnaar Sams hart uitgaat, wordt hij weggejaagd. Nu komt hij weer bij Juffrouw Oudshoorn, die hem met liefde ontvangt. Niet lang hierna komt ook zijn moeder weer terug en Sam mag den Heere danken voor Diens wondervolle leiding. Algemeen eop- of aanmerkingen: Het boek is vlot geschreven, en zal zeker onze jongens bevallen. Een diepe leiding over zondeval en zondeschuld missen wij echter wel in het boek.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
Regina van der Hauw-Veltman

Het joodje, druk 2, 236 blz.
G. K. C. 0. 24 z. p. 75 cent. Sam, een arm jodenjongetje, halve wees, komt door 't redden van een poesje in aanraking met de vrome wed. Oudshoorn. Tinie, haar dochtertje, neemt hem op een Zondag, als hij zich erg verveelt, mee naar een Zondagsschool. Hij blijft er komen; moeder is onverschillig en laat hem begaan. Langzamerhand ontwaakt in 't jonge hart de begeerte om Christen te worden en den Heere Jezus te belijden. Als moeder ernstig ziek wordt en naar een sanatorium moet, komt Sam bij grootvader, streng-Jood, en bij grootmoeder, die wel eens in stilte Chr. bijeenkomsten bezoekt, en die ten slotte blijkt Christin te zijn. De harde strijd in het hart van Sam om zijn Heiland te belijden voor zijn grootvader en diens vrienden, wordt mooi geteekend. Als 't uitkomt, dat hij de Zondagsschool bezoekt( grootmoeder is dan al overleden) , jaagt grootvader hem de deur uit. Hij komt bij juffrouw Oudshoorn, wordt bij 't verlaten van de school jongste bediende in een lingeriezaak, waarvoor hij veel aanleg toont te bezitten, en als hij hoort, dat moeder genezen is, en weer thuis komt, stijgt de vreugde en de dankbaarheid ten top. Dit dikke boek ziet er goed uit. De plaatjes geven geen aanleiding tot opmerkingen; sommige zijn wat forsch. Het motief, ontleend aan den arbeid onder de Joden, is niet nieuw, maar het gegeven is frisch en vlot bewerkt. Het geloof in Christus is hier de drijvende kracht. Vergissen we ons niet, dan hebben we hier te doen met een eersteling. En we kunnen dan aanstonds beginnen, met de Schrijfster geluk te wenschen. Het had minder gekund! Hartelijk aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Regina van der Hauw-Veltman

Het joodje, druk 2, 236 blz.
Dit boek is bestemd voor kinderen van 12-14 jaar. Het werd uitvoerig besproken in "Kind en Zondag", jaargang 1933, in het Novembernummer(blz. 430). Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1935