Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP.C. Mondriaan Sr.

Het kerstgeschenk des keizers , druk 1, 37 blz.
Een arme Tyroler bezit een erfstuk, tevens een kunststuk van hooge waarde, n.l. een haard, door den kunstenaar Hirschvögel vervaardigd. De haard moet voor schuld worden verkocht, doch Frans, de jongste zoon, in wien reeds vroeg een kunstenaar schuilt, kan van het familiestuk niet scheiden. Hij verbergt zich in de kachel en maakt eene reis van 36 uren meê naar Weenen. De opkooper, die het stuk van hooge waarde voor geringe som heeft gekocht, en voor duren prijs aan den keizer te Weenen denkt over te doen, ziet zijn plan verijdelen, daar Frans alles aan den keizer openbaart en hem smeekt, toch geen kooper te worden, maar den haard terug te zenden. Als Kerstgeschenk komt het geliefkoosde voorwerp in de woning van den armen Tyroler terug, en eene goede som gelds daarbij. Frans wordt geplaatst op de keizerlijke school voor schoone kunsten en - is daarna een kunstenaar. Voor den vorm hebben wij allen lof. Taal en stijl zijn, enkele vlekjes daargelaten, goed verzorgd. 't Helpt niet veel, al heeft BEETS het misbruik van het woordje "erg" ergerlijk gevonden. Ook in dit boekje leest men blz. 29: "erg in hun schik." Het verhaal is op levendige wijze en in echt kinderlijken trant geschreven. Twee keurige plaatjes versieren het. Maar de kleine letter eischt wat veel inspanning van de jeugdige oogen. Tegen den geest, die het verhaal beheerscht, hebben wij geene bedenking. Wel is het eenigszins bevreemdend, in Tyrol een huisgezin te vinden, zóó Schriftuurlijk opgevoed, dat wij haast wanen, in een Gereformeerd gezin in Nederland te zijn. Eveneens viel het ons mee, dat de keizer van Oostenrijk zoo spoedig heel gemoedelijk herinnert aan "het Kindeke in de kribbe van Bethlehem, dat den hemel der heerlijkheid verliet en arm werd, om velen rijk te maken." En den zin van dat alles begreep de knaap "maar al te goed" (is dat juist?) omdat hij "ernstig" opgevoed was. Deze onwaarschijnlijkheden door de vingers ziende, achten wij het een interessant boekje, dat wij gaarne aanbevelen. De strekking schijnt te zijn, aan te toonen, wat wilskracht en volharding vermogen. Uitnemend. Doch zij had wat dieper kunnen worden opgevat.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.


P.C. Mondriaan Sr.

Het kerstgeschenk des keizers , druk 2, 62 blz.
Geïll. gecart. omslag. 2 gekl. Plaatjes. Prijs 35 cent. Een arme Tyroler bezit een erfstuk, tevens een kunststuk van hooge waarde, nl. een haard, door den kunstenaar Hirschvögel vervaardigd. De haard moet voor schuld worden verkocht, doch Frans, de jongste zoon, in wien reeds vroeg een kunstenaar schuilt, kan van het familiestuk niet scheiden. Hij verbergt zich in de kachel en maakt een reis van 36 uren meê naar Weenen. De opkooper, die het stuk van hooge waarde voor een geringe som heeft gekocht, en voor duren prijs aan den keizer te Weenen denkt over te doen, ziet zijn plan verijdelen, daar Frans alles aan den keizer openbaart en hem smeekt, toch geen kooper te worden, maar den haard terug te zenden. Als Kerstgeschenk komt het geliefkoosde voorwerp in de woning van den armen Tyroler terug, en een goede som gelds daarbij. Frans wordt geplaatst, op de keizerlijke school voor schoone kunsten en - is daarna een kunstenaar. Voor den vorm hebben wij allen lof. Taal en stijl zijn, enkele vlekjes daargelaten, goed verzorgd. 't Helpt niet veel, al heeft BEETS het misbruik van het woordje "erg" ergerlijk gevonden. Ook in dit boekje leest men: "erg in hun schik." Het verhaal is op levendige wijze en in echt kinderlijken trant geschreven. Twee keurige plaatjes versieren het. Tegen den geest, die het verhaal beheerscht, hebben wij geen bedenking. Wel is het eenigszins bevreemdend, in Tyrol een huisgezin te vinden, zóó Schriftuurlijk opgevoed, dat wij haast wanen, in een Gereformeerd gezin in Nederland te zijn. Eveneens viel het ons mee, dat de keizer van Oostenrijk zoo spoedig heel gemoedelijk herinnert aan "het Kindeke in de kribbe van Bethlehem, dat den hemel der heerlijkheid verliet en arm werd, om velen rijk te maken." En den zin van dat alles begreep de knaap "maar al te goed", (is dat juist?) omdat hij "ernstig" opgevoed was. Deze onwaarschijnlijkheden door de vingers ziende, achten wij het een interessant boekje, dat wij gaarne aanbevelen. De strekking schijnt te zijn. aan te toonen, wat wilskracht en volharding vermogen. Uitnemend. Doch zij had wat dieper kunnen worden opgevat.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1912

P.C. Mondriaan Sr.

Het kerstgeschenk des keizers , druk 2, 62 blz.
Dit is een heel aardig verhaal van een jongen, die van zijn geboorteplaats in Tyrol naar Weenen reist in .... een kachel en in het paleis van den keizer van Oostenrijk komt. Hij ontmoet daar dezen vorst, die den knaap en de zijnen in alle moeiten redt. Vooral in de alleenspraken en gesprekken is het boekje langdradig en vol onnatuur. Onze kinderen zullen echter het overigens boeiend geschreven boekje met graagte lezen. Wij bevelen het aan voor kinderen van ongeveer 12 jaar. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912