Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE. van Beek

Het groote verschil, druk 2, 32 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Henk Hartse en Karel Veerstra zijn van jongsaf al vrienden. Ze bewonen "dezelfde trap". Ze bleven ook op school vrienden. Echter is er tusschen beiden een groot verschil. Henk neemt het leven op en wordt daar thuis ook in opgevoed. Karel heeft geen bezwaar om Zondags naar het voetballen te gaan en de bioscoop te bezoeken. Henk wijst hem wel op het verkeerde daarvan. Van school af, gaat Karel naar Den Haag en Henk komt bij een loodgieter. De laatste doet zijn plicht, omdat God het wil en wordt een goed, bekwaam vakman, die later compagnon in de zaak wordt. Karel komt op het verkeerde pad. Wordt rijk door bedrog, valsche handteekeningen, diefstal enz. Door een auto-ongeluk komt Karel in het ziekenhuis en heeft berouw over zijn slechte leven. Na genezing is hij kreupel en begint een groentenwinkel. Algemeene op- of aanmerkingen: Een tweeden druk beleeft dit boekje, dat reeds vorig jaar besproken is in de Boekbeoordeeling Jg. 1936, bladz. 50. Wij verwijzen daarheen en willen het nog eens aanbevelen. Weer vonden wij ook in dit boekje de uitdrukking: "Kies de weg achter Jezus en ken Hem in al je wegen". Christus is allereerst de Borg, door Wien wij tot den Vader komen en daarna de Leidsman des geloofs, Die ons voorgaat. De onderwijzer "veronderstelt" dus, dat zijn leerlingen met hun schulden al tot Christus gebracht zijn en Hij daarom hun Leidsman is. Deze veronderstelling leert de Schrift niet. Den leerlingen moet worden voorgehouden: "Kies de weg achter den H e e r e en ken God in al je wegen", want zoo zullen de leerlingen de onmisbaarheid van Christus als Borg voor hun zielen leeren verstaan en dit niet als een veronderstelling maar als een doorleefde zaak. We meenden hierop eens te moeten wijzen, omdat wij een dergelijke voorstelling als hier in dit boekje, meer aangetroffen hebben.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.