Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronTine Cortenbach

Het kermiskind, druk 1, 68 blz.
G.K.C.O. 35 cent. Elsje Hoek woonde met haar ouders op een woonschip, waarmee ze de kermissen rondreisden om oliebollen en wafels te verkoopen. De ouders hadden een Christelijke opvoeding gehad, doch waren zóóver afgedwaald, dat ze zonder God en zonder gebed leefden. Op elke plaats, waar ze vertoefden, ging Elsje voor korten tijd naar school. Zoo kwam ze te Mastdorp op de Christelijke school, omdat die het dichtst bij was. Wat Elsje daar leerde, maakte indruk op haar ouders en bracht ze tot nadenken. Toen Elsje eens voor "kermiskind" gescholden werd, schaamden ze zich, terwijl de predikant, die hen bezocht, een goed oor bij hen vond en ze weer een kerkdienst bijwoonden. Als ze later in Diezeland kwamen, werden ze aangetrokken door den fabrikant Konings, met wiens dochtertje Elsje vriendschap sloot. Ze bezochten de kerk, woonden de Kerstfeesten bij, in één woord, hun leven ging weer in de goede richting. De heer Konings bezorgde vader Hoek ander werk. Er valt wel iets goeds van dit boekje te zeggen. Het komt meermalen voor, dat het onderwijs op de Chr. school een heilzamen invloed uitoefent op ongeloovige ouders. Het is de roeping van den Christen om zich het lot aan te trekken van hen, die de paden der zonde bewandelen. Dat deed de predikant van Mastdorp, die de familie Hoek in hun woonschip bezocht en hun het Evangelie bracht. En niet minder handelde de heer Konings, die medehielp om Hoek en zijn vrouw op den rechten weg te brengen en ook hun maatschappelijk welzijn op het oog had. In deze dingen heeft het boekje een goede strekking. Maar we hebben ook bezwaren. De ommekeer in het leven van Hoek gaat wel heel snel, zonder dat van eenigen strijd gerept wordt. Dit lijkt ons niet waarschijnlijk: ook niet, dat de deftige fabrikant het maar als van zelf toelaat, dat zijn dochtertje vriendschap sloot met een meisje uit een woonschip. En wat de bekeering van het echtpaar Hoek betreft, missen wij te veel de tegenstelling van zonde en genade. De naam van den Heere Jezus wordt wel genoemd, maar er wordt niet op gewezen, dat Hij het is, die van de zonde verlost en door Zijn offerande, aan het kruis volbracht, verzoening met God teweegbrengt. Matig aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Tine Cortenbach

Het kermiskind, druk 1, 68 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Elsje woont met haar ouders op een klein scheepje. Vader vaart van dorp tot dorp, waar hij dan op kermissen oliekoeken en wafels verkoopt. Elsje komt te Mastdorp op een Christelijke school, daar deze het dichtst bij is. Hier hoort ze verhalen, die haar tot dusver onbekend waren. Dit vertelt zij vader en moeder. Door een aanvaring en door Elsjes verhalen uit Gods Woord komt er verandering in het leven dezer menschen. Zij verlaten hun oude beroep en keeren daarmee tot de kerk terug. Algemeene op- of aanmerkingen: Heel eenvoudig boekje. Erg oppervlakkig. Zonde-besef wordt gemist; van wedergeboorte wordt niet gerept. Algemeene verzoening wordt er m.i. in gebracht, daarom geen vrijmoedigheid om de uitreiking voor onze Zondagsscholen aan te bevelen.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.