Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHermina van Hattum

Het klaverblad, druk 1, 62 blz.
In dit boekje worden beschreven de lotgevallen van eene Hamburgsche familie, De Groot, die te midden van velerlei beproevingen in haar vertrouwen op God niet wankelt en door den Heere op velerlei wijze wordt gered. Het verhaal ontleent zijnen vorm aan eene uitredding door middel van een klaverblad. Hendrik de Groot zou naar Amerika vertrekken, doch werd aangehouden om een klaverblad dat hij, ter herinnering aan zijn vaderland, in het plantsoen te Hamburg plukte. Hierdoor kwam hij te laat voor de boot. Dit oponthoud evenwel was zijn behoud, daar het voor hem bestemde schip verging. Het klaverblad werd nu zorgvuldig bewaard en herinnerde hem telkens in zijn verder leven, rijk aan afwisseling en tegenspoed, aan de Voorzienigheid Gods. Het verhaal is verdeeld in zes hoofdstukken met opschrift. De correctie is vrij goed, al ontbreken de taalfouten niet geheel. Voor meelij en meelijden ware beter medelijden gebruikt geworden. De stijl is hier en daar onbehaaglijk, ongewoon. Ook doet hij ons nu en dan aan vreemde herkomst denken, al wordt niet vermeld, dat het vertaalwerk is. Voor eenen Nederlander is b.v. niet recht duidelijk, welk verschil er is tusschen "Christelijk-gezinde lieden" en "gemoedelijke" Christenen, blz. 34. Van diezelfde vreemde gemoedelijkheid lezen we blz. 48: "een ongewone overeenstemming van beginsel en gemoedelijkheid." De hoofdstukken II en V, waarin veel over Amerika en Voor-Indiƫ wordt medegedeeld, hoe interessant ook op zichzelf, liggen te veel buiten verband met de overige deelen van 't verhaal. Op den gecartonneerden omslag bevindt zich een plaatje in kleurendruk en voor het titelblad een in zwartdruk, beide goed uitgevoerd en elk op zijne wijze dezelfde gebeurtenis voorstellende. "De mensch overdenkt zijnen weg, maar de Heere stuurt zijnen gang." "Dengenen, die God liefhebben, werken alle dingen mede ten goede." Met deze beide Schriftwoorden achten wij de strekking van het verhaal te kunnen weergeven. Waar het verhaal ter wille van den vorm ons niet wil bevallen en de Christelijke geest soms oppervlakkig is, wordt dit door de uitnemende strekking eenigermate vergoed. Wel aan te bevelen, maar slechts voor de oudste leerlingen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.