Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan van Groningen

Het konijntje, druk 1, 39 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Bos heeft op de fabriek weer loonsverlaging gekregen. Moeder gaat nu 2 maal per week buurvrouw helpen. Jan schilt dan voor moeder de aardappelen. Zoo helpt hij ook mee. Dan krijgt Jan een konijntje, waar hij goed voor zorgt. Vader wordt echter werkeloos en kan zijn schuld bijna niet betalen. Maar den laatsten morgen verkoopt moeder veel in haar winkeltje en Jan verkoopt aan Levie zijn konijn voor een gulden. Nu kan men de schuld afbetalen. Jan krijgt echter twee konijntjes terug en vader vindt weer werk. Algemeene op- of aanmerkingen: Goed wordt in dit boekje beschreven de liefde van Jan tot zijn konijntje. Ook de ontevredenheid van vader, die in opstand is tegen God, wordt duidelijk aan getoond. Een boekje voor onzen tijd van Jodenhaat. Ook wat het religieuse betreft, is dit boekje vrij goed.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
Jan van Groningen

Het konijntje, druk 1, 39 blz.
G. K. 0. 10 t. d. t. 20 cent. Dit knap geïllustreerd verhaal vertelt van Jan Bos, een jongen van 10 jaar. Hij moet aardappelen schillen en op de kleinere kinderen passen, omdat moeder, wegens loonsverlaging van vader, een paar maal per week uit werken gaat. Zijn wensch, een konijntje te mogen koopen, wordt na eenig aarzelen door moeder ingewilligd en vader timmert een hokje van een oude kist. Vader raakt zonder werk, wordt ontevreden en komt in opstand tegen God. Moeder blijft vast gelooven, dat de Heere op Zijn tijd helpen zal; ook nu de bijverdiensten door het kleine winkeltje, dat zij drijft, verminderen. Levie, een rondtrekkend koopman, wil een gulden geven voor Jans vetgeworden konijn; Jan wil eerst zijn schat niet missen, maar als hij bemerkt, dat moeder voor een verwachten wissel geen geld heeft, komt hij, na lang aarzelen tot het besluit zijn diertje te verkoopen; vooral nadat hij in stilte moeders vurig gebed om uitredding heeft beluisterd. En die uitredding komt langs eenvoudigen weg. De winkel loopt dien dag buitengewoon druk en 't noodige geld is spoedig bijeen. Moeder verwondert zich zeer, dat haar ontvangst f 1 hooger is dan zij berekenen kan. Dan vertelt Jan, dat hij zijn konijn heeft verkocht en 't geld in de winkellade heeft gelegd. Vader koopt dit later terug, vertelt de geheele toedracht aan Levie, die een goede klant wordt en Jan bij 't groote nog een klein konijn cadeau geeft. Jan is zeer blij en vergeet 't danken niet. Om de verkeerde voorstelling te vermijden, waartegen wij reeds vele malen waarschuwden, alsof gebedsverhooring in tijdelijke dingen steeds zou moeten komen in den vorm, dien de bidder verwacht, laat de schrijver zelf Moeder zeggen: "Het gebeurt ook wel dikwijls, dat God ons gebed anders verhoort dan wij wenschen. Eén ding staat vast: Hii zorgt voor ons". De sfeer van dit boekje is christelijk. Jammer, dat het verlossingswerk van Christus er op den achtergrond treedt. Een fout, die den schrijver ontgaan is, is, dat de vrouw van den Jood in het winkeltje op Zondag koopen komt (blz. 38). We bevelen dit boekje om den Christelijken toon en om de goede strekking aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Jan van Groningen

Het konijntje, druk 1, 39 blz.
Jan Bos heeft een konijntje, waarvan hij erg veel houdt. Vader wordt werkeloos en eindelijk is er bijna geen geld meer in huis en moeder, die een winkeltje houdt, moet een kwitantie betalen. Meester heeft op school juist over "bidden" verteld. "Bidden is goed, maar je moet ook zelf je best doen". Jan verkoopt zijn konijn en laat stilletjes den gulden in moeders geldla glijden. Dien dag wordt er heel veel verkocht en 't geld voor de kwitantie komt bij elkaar. Aardig verhaaltje. Leeftijd 8-10 jaar. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1938
Jan van Groningen

Het konijntje, druk 2, 39 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het huisgezin van arbeider Bos leidt maar een zeer sober bestaan. Jan, de oudste jongen van 8 jaar, heeft nog twee broertjes en een zusje. Hij moet dikwijls oppassen en aardappels schillen, als moeder uit werken gaat. Hoewel het er bijna niet af kan, krijgt hij toch een klein konijntje, waar hij goed voor zorgt. Dan komt vader zonder werk en moeder zal een wissel, die staat aangeboden te worden, niet kunnen betalen. Moeder bidt veel en ook Jan doet dit. Jan verkoopt zijn konijn voor f 1.- en God hoort het gebed; want moeder heeft in haar winkeltje zooveel verkocht, dat de wissel ruim kan voldaan worden. Vader, die wat opstandig was, leert met moeder en Jan, dat God een hoorder der gebeden is. Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel goed boekje van J. van Groningen. Een verhaal voor onzen crisistijd, fijn en teer beschreven. 't Is een klein, goed boekje, waarvan de paedagogische en godsdienstige waarde groot is. Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Jan van Groningen

Het konijntje, druk 2, 39 blz.
G.K.O. 10 t.d.t. Dit knap geïllustreerd verhaal vertelt van Jan Bos, een jongen van 10 jaar. Hij moet aardappelen schillen en op de kleinere kinderen passen, omdat moeder, wegens loonsverlaging van vader, een paar maal per week uit werken gaat. Zijn wensch, een konijntje te mogen koopen, wordt na eenig aarzelen door moeder ingewilligd en vader timmert een hokje van een oude kist. Vader raakt zonder werk, wordt ontevreden en komt in opstand tegen God. Moeder blijft vast gelooven, dat de Heere op Zijn tijd helpen zal; ook nu de bijverdiensten door het kleine winkeltje, dat zij drijft, verminderen. Levie, een rondtrekkend koopman, wil een gulden geven voor Jans vetgeworden konijn; Jan wil eerst zijn schat niet missen, maar als hij bemerkt, dat moeder voor een verwachten wissel geen geld heeft, komt hij, na lang aarzelen tot het besluit zijn diertje te verkoopen; vooral nadat hij in stilte moeders vurig gebed om uitredding heeft beluisterd. En die uitredding komt langs eenvoudigen weg. De winkel loopt dien dag buitengewoon druk en 't noodige geld is spoedig bijeen. Moeder verwondert zich zeer, dat haar ontvangst f 1 hooger is dan zij berekenen kan. Dan vertelt Jan, dat hij zijn konijn heeft verkocht en 't geld in de winkellade heeft gelegd. Vader koopt dit later terug, vertelt de geheele toedracht aan Levie, die een goede klant wordt en Jan bij 't groote nog een klein konijn cadeau geeft. Jan is zeer blij en vergeet 't danken niet. Om de verkeerde voorstelling te vermijden, waartegen wij reeds vele malen waarschuwden, alsof gebedsverhooring in tijdelijke dingen steeds zou moeten komen in den vorm, dien de bidder verwacht, laat de schrijver zelf Moeder zeggen: „Het gebeurt ook wel dikwijls, dat God ons gebed anders verhoort dan wij wenschen. Eén ding staat vast: Hij zorgt voor ons." De sfeer van dit boekje is Christelijk. De verteltoon doet in dit opzicht heel aangenaam aan. We keuren dit eenvoudige verhaaltje onze aanbeveling alleszins waard.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Jan van Groningen

Het konijntje, druk 3, 39 blz.
G.K.O. 10 t.d.t. Dit knap geïllustreerd verhaal vertelt van Jan Bos, een jongen van 10 jaar. Hij moet aardappelen schillen en op de kleinere kinderen passen omdat moeder, wegens loonsverlaging van vader, een paar maal per week uit werken gaat. Zijn wensch, een konijntje te mogen koopen, wordt na eenig aarzelen door moeder ingewilligd en vader timmert een hokje van een oude kist. Vader raakt zonder werk, wordt ontevreden en komt in opstand tegen God. Moeder blijft vast gelooven, dat de Heere op Zijn tijd helpen zal; ook nu de bijverdiensten door het kleine winkeltje, dat zij drijft, verminderen. Levie, een rondtrekkend koopman, wil een gulden geven voor Jans vetgeworden konijn; Jan wil eerst zijn schat niet missen, maar als hij bemerkt, dat moeder voor een verwachten wissel geen geld heeft, komt hij, na lang aarzelen tot het besluit zijn diertje te verkoopen; vooral nadat hij in stilte moeders vurig gebed om uitredding heeft beluisterd. En die uitredding komt langs eenvoudigen weg. De winkel loopt dien dag buitengewoon druk en 't noodige geld is spoedig bijeen. Moeder verwondert zich zeer, dat haar ontvangst f 1 hooger is dan zij berekenen kan. Dan vertelt Jan, dat hij zijn konijn heeft verkocht en 't geld in de winkellade heeft gelegd. Vader koopt dit later terug, vertelt de geheele toedracht aan Levie, die een goede klant wordt en Jan bij 't groote nog een klein konijn cadeau geeft. Jan is zeer blij en vergeet 't danken niet. Om de verkeerde voorstelling te vermijden, waartegen wij reeds vele malen waarschuwden, alsof gebedsverhooring in tijdelijke dingen steeds zou moeten komen in den vorm, dien de bidder verwacht, laat de schrijver zelf Moeder zeggen: „Het gebeurt ook wel dikwijls, dat God ons gebed anders verhoort dan wij wenschen. Eén ding staat vast: Hij zorgt voor ons". De sfeer van dit boekje is Christelijk. Jammer, dat het verlossingswerk van Christus er op den achtergrond treedt. We bevelen dit boekje om den Christelijken toon en om de goede strekking aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940