Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Bressen

Het ontzet , druk 2, 40 blz.
Met groot genot hebben wij dit schoone boekje gelezen. Het is voor de oudste leerlingen inderdaad een gulden prijsje. Het verhaalt, hoe eene godvreezende gravin eenen moeilijken en gevaarlijken tocht deed, langs hooge bergen en door onderaardsche holen, om haren man, die met zijne legerafdeeling in eene vesting ingesloten was, uit de handen der vijanden te verlossen. 't Is een verhaal. uit het Zuiden van Frankrijk. Zoowel om den vorm, als om den inhoud bevelen wij het van harte aan. Het boekje is in flinken stijl geschreven. Telkens verrast de Schrijfster u door schoone uitdrukkingen en schoone beschrijvingen. Maar boven alles grijpt de hoofdgedachte u aan, welke altijd weer in een helder licht staat : hoe eene vrouw, door geloof en gebed, eene heldin wordt, die alle gevaren trotseert. Zulk een verhaal, met ernst gelezen, laat eenen diepen indruk na. Dat vooral onze jongelieden het nadenkend lezen. Het wijst hun aan, hoe ze veilig door al de moeiten en gevaren des levens kunnen heen komen, n.l. als zij het Woord Gods hebben tot een licht op hun pad en het geloof tot eenen staf in de hand. Deze geschiedenis toont hun de kracht van het geloof, dat eenen weg vindt, ook waar alles is toegesloten ; dat tot oefening van liefde en zelfverloochening wekt en Gode tot eer en anderen tot rijken zegen is. Moge dit boekske door velen gelezen worden. Ga er een rijke zegen vanuit. Indien onze kinderen leeren wandelen in het heilige en veilige spoor, dat hier wordt geteekend, is er van hen voor huis en kerk en maatschappij veel goeds te verwachten.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.


J. Bressen

Het ontzet , druk 3, 48 blz.
Geill. gekl. omsl. 2 gekl. plaatjes. 3 gravures tusschen den tekst. 25 cent. Het verhaal verplaatst ons in het Zuiden van Frankrijk, in den tijd der Hugenoten. Constance, gravin van Blancheville, hofdame van koningin Johanna, van Navarre, verneemt, dat haar man in nood verkeert in een belegerde veste. Ze vat het plan op, terstond haar man kennis te gaan geven, dat er ontzet zal komen, opdat hij zich tot het uiterste verdedige. Bij nacht gaat ze op reis. Door een geheime, onderaardsche gang, tracht ze de vesting te bereiken, ontmoet in die gewelven een rooverhoofdman en vindt een grooten voorraad levensmiddelen. Ze bewerkt, dat de roover, naar wien men te vergeefs zocht, kwijtschelding van straf en zijn vrijheid verkrijgt, terwijl de gevonden voorraad de bezetting der vesting onderhouden kan, tot er ontzet komt. "Een eenvoudige, maar boeiende geschiedenis uit een tijd, die rijk in geloof, maar ook rijk in verdrukking om des Woords wille, ons veel heeft te zeggen", zoo leidt de heer Hoogenbirk dit verhaal in. En dit is werkelijk zoo; 't is een boeiende geschiedenis, met vele schoone passages. Treffend teekent ons de auteur de zelfopofferende liefde der gravin voor haar man; haar geloofsmoed, en haar onwankelbaar vertrouwen op God; schoon is ook de verschijning van Constance in het hachelijke oogenblik, en de bekeering van den roover, die als Hugenoot op het slagveld den heldendood sterft. De vorm is iets minder aantrekkelijk; het verhaal is wat langdradig. Ook is eenigszins hinderlijk, het telkens weer teruggaan op den weg der mededeelingen. Zoo vinden we b.v. pag. 19 bovenaan: "Maar laat ons naar Maria's huisje terugkeeren", pag. 29: "Maar laat ons naar de gravin terugkeeren". Wel wat vreemde woorden zijn gebruikt, die de kinderen niet zullen verstaan, als: kanteelen, ravijn, ponjaard, enz. Verder: zoogbroeder en zoogzuster. Ook is het ietwat vreemd, dat de gravin in die donkere gangen den roover ontmoet en al die levensmiddelen ontdekt. Doch daartegenover staat, behalve wat we reeds genoemd hebben, dat de Schrijver den strijd der Hugenoten, hun lijden en geloofsmoed treffend heeft geschetst. Vandaar dan ook, dat we het boekje gaarne ter lezing aanbevelen, inzonderheid aan de meisjes. Ook de uitvoering is zeer net; het plaatje op den omslag is zelfs fijn te noemen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1911