Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Guusje , druk 1, 40 blz.
Geïll. omslag in kleuren. 1 gekleurd en 1 zwart plaatje en 3 teekeningen tusschen den tekst. Prijs 20 cent. Guusje is een kleine wildebras, die echter vóór een Kerstfeest tot ernstig nadenken komt. Ze wil een zegen zijn voor haar blinde Grootmoeder, die eenzaam en ontevreden leven leidt. Helaas, ze vergeet haar voornemen en belofte. Nu wordt Grootmoeder ernstig ziek en Guusje krijgt oprecht berouw over haar onnadenkendheid en vergeetachtigheid. De Heere herstelt Grootmoeder, en Guusje, door ernstige gedachten geleid, met een heilig voornemen bezield, van God sterkte smeekend, mag nog een paar jaren lang Grootmoeder dagelijks iets uit de Heilige Schrift voorlezen waardoor deze niet alleen van haar ontevredenheid wordt genezen, maar tot inkeer, berouw en bekeerirtg komt. Guusje is nu grootmoe's lief zonnetje. Het uiterlijk van 't boekje is schoon. De indeeling in 8 hoofdstukken met een sprekende titel maakt het lezen gemakkelijk. Twee gekleurde en vier zwarte prentjes verfraaien het werkje. (Op het titelblad prijkt een Kerstfeestviering rondom een Kerstboom). De taal is bevattelijk voor kinderen van 9 jaar, voor wie ook de inhoud der geschiedenis wel geschikt is. tot 11 geel natuurlijk en uit het leven gegrepen is het gedeelte, waarin beschreven wordt, dat Guusje voor haar eigen genoegens Grootmoe vergeet, alsmede haar goede voornemens en beloften. Doch het breien op Zondag maakt op ons een vreemden indruk. Guusje wil Grootmoeder het leven veraangenamen; zij wil de somberheid wegvagen, waarin Grootmoeder bevangen zit. Ze kiest het juiste middel: allereerst het verhaal van 's Heilands geboorte, niet kunstmatig gezocht, maar door het feit van het Kerstfeest van zelf geboden. Het verhaal leent er zich uitstekend toe, kinderen te doen verstaan, dat, er ook voor hen een roeping bestaat om meer den blijden troost van het heerlijk Evangelie anderen te doen genieten. Wij kunnen dit werkje wel aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1912Guusje , druk 1, 40 blz.
Guusje is zoo'n vergeetachtig klein ding. Toch is ze een lief kind. Op de Zondagsschool is de Kerstgeschiedenis verteld en blijkbaar heeft deze indruk gemaakt op de kleine meid. »Wat doet gij nu voor Hèm; voor voor Hèm, die Zijn hemel voor u verliet?« dat had de juffrouw gevraagd (blz. 4). Daarover denkt Guusje na. Op een bovenkamer in het huis, waar Guusjes ouders wonen, houdt grootmoeder, een knorrige, blinde dame, haar verblijf. De kinderen zijn niet gaarne bij haar en zij houdt niet van de kleinen. Maar Guusje wil wat voor grootmoeder doen. Vertellen en voorlezen. Grootmoeder vindt het best. Guusje zal iederen dag een poosje bij grootmoeder komen. Kerstdag komt. Guusje gaat met vader naar de kerk, wordt dan uitgenoodigd, om met oom Piet mee te gaan arren, en .... , vergeet heelenaal haar belofte aan grootmoeder. Juist dien avond wordt grootmoeder bedenkelijk ziek. Guusje heeft erge spijt. Zij vertelt alles aan moeder. Den volgenden dag is de oude dame iets beter en haar kleindochtertje mag even hij haar. Grootmoeder en kleinkind worden van lieverlede de beste vrienden en Ouusje vergeet nooit meer, naar grootmoeder te gaan, om voor te lezen uit den Bijbel. Grootmoeder verliest haar knorrigheid, wordt een lieve, tevreden oude vrouw en ontslaapt als een gelukkige Christin in het geloof in haar Heer en Heiland. Voor kinderen van 10 jaar is 't een allerliefst boekje, dat wij gaarne aanbevelen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1950