Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Wat Grietje van de kiekentjes leerde , druk 4, 24 blz.
Een klein meisje, dat ziet, welke zorg de klokhen voor hare kuikens heeft, wordt er door hare moeder op gewezen, dat de Heere alzoo waakt over de zijnen. Dit doet haar op God vertrouwen, als een booze jongen haar wil plagen. Een afgeluisterd gesprek is oorzaak, dat diezelfde jongen op de Zondagsschool komt, in 't huis harer ouders onderricht uit den Bijbel ontvangt en een andere jongen wordt. Veel is de inhoud niet, maar de titel zegt ook, dat het boekje is "voor jonge kinderen." De verwarring, ontstaan door de uitdrukking "de lieve Heer", waarbij de jongen aan den burgemeester denkt, is niet heel natuurlijk. "De Zondagsschool" schijnt bepaaldelijk "de inrichting" te wezen, waar de kinderen met het Woord Gods bekend gemaakt worden. Van de kerk en de Christelijke school wordt, gelijk dikwijls in de kinderboekjes, ook hier niet gerept. De stijl past bij de vertelling. Druk en illustratie zijn goed. De Schrijfster werkte wel wat veel met suikerwater. Telkens hooren wij van den "goeden" en "lieven Heer", onder wiens hoede wij ons te stellen hebben en bij wien wij veilig zijn, en ook van de noodzakelijkheid, om den "Heer" lief te hebben en dicht bij Hem te blijven, ten einde in den hemel te komen, maar wij vernemen uit geen enkel woord, hoe Jezus de Heere van zijn volk is, omdat Hij hen door zijn dierbaar bloed zich tot zijn eigendom gekocht heeft. Jezus als de Borg en Middelaar wordt hier gemist. Van het verzoenend lijden des Heeren wordt dan ook niet gesproken. Iets, wat wij bij een gesprek, als op bladz. 21 wordt medegedeeld en waar de gelegenheid zich als van zelf er toe aanbood, niet begrijpen. Op bladz. 7 en 8 wordt, wat alleen voor de geloovigen geldt, toegepast op alle menschen. Al is, gelijk daar terecht gesproken wordt, de Bijbel voor alle menschen geschreven, daarom zijn de beloftenissen Gods toch niet voor alle menschen, maar immers alleen voor die in Christus gelooven. 0.i. had in dit verhaal beter moeten uitkomen, dat ook een kind bekeerd moet worden. Doch wij willen om enkele dorre bladeren dit lieve bloempje, want dat is dit boekje inderdaad, niet verwerpen. Wat wij zeiden, dunkt ons eene groote leemte, maar het verhindert ons niet, het werkje vanwege het vele goede, dat er voor de jonge kinderen in gevonden wordt, toch aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.