Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna

Het mooie beeldje, druk 1, 47 blz.
Dit is een der beste werkjes uit de rijke serie kinderboekjes, die de Heer Callenbach dit najaar aanbiedt. Een verhaal uit de kinderwereld. Hoofdpersoon is Beppy; met Otto en Annie koopt zij bij gelegenheid van de koperen bruiloft hunner ouders een mooi beeldje. Beppy, die ziek geweest en aanvankelijk weer hersteld is, werpt met een bal, per ongeluk tegen het beeldje aan, tengevolge waarvan zij er het kopje afwerpt. Zij dwingt echter haar broertje en zusje er niets van tegen moeder te zeggen. Een verhaal van Tante Marie heeft indruk op de beide jongste kinderen gemaakt. Zij willen nu aan Moeder alles vertellen, doch Beppy belet hun dit. Haar geweten beschuldigt haar wel, daar zij de schuld op het dienstmeisje heeft trachten te werpen, maar een tijdlang verzet ze zich. Totdat ook haar hart verbroken wordt en zij volledig bekent. De kindertoon is uitnemend getroffen, degelijk is de inhoud; de plaatjes zijn mooi. Heel de uitvoering is voortreffelijk. De uitnemende strekking geeft dit boekje bijzondere opvoedkundige waarde. Het waarschuwt tegen de zonde der onoprechtheid, ook in de kinderwereld niet vreemd; schildert den toestand van onvrede en onrust als gevolg van de zonde; maar wijst ook den weg, hoe het beangste hart vrede kan verkrijgen. De zonde is, zooals de Schrijfster terecht opmerkt, een striknet, dat ons hoe langer hoe stijver omknelt en het gedrag van Beppy toont, dat het terugkeeren van den verkeerden weg steeds moeilijker wordt. Uit het verder verhaal blijkt echter ook, dat in den weg van berouw en schuldbelijdenis, vergeving van de zonde en rust voor het hart wordt verkregen. De zegen van een godvruchtige opvoeding wordt duidelijk, in de teederheid van geweten, bij de jongere kinderen, die het vreeselijk vinden, de waarheid voor moeder te verzwijgen. Met volle vrijmoedigheid bevelen we dit boekje als bijzonder geschikt aan. Onder den zegen des Heeren kan het bij vele jeugdige lezers groot nut doen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1914

Open Jachin-boekbeoordelingen.