Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna

Het oliekoekenvrouwtje, druk 1, 48 blz.
Het oliekoekenvrouwtje was een zeer gebrekkig oud mensch, dat veel te verduren had van de plagerijen van straatjongens. Inplaats van dit geduldig te verdragen, schold en tierde ze op hen, ja sloeg er vaak op los met een stok. Bij zekere gelegenheid trof zij, zonder het te bedoelen, een klein meisje, dat voor haar moeder met een zusje boodschappen moest doen. Later brachten de beide meisjes het vrouwtje, dat was komen te valleng thuis; en den volgenden dag vierde haar moeder met hen en het oliekoekenvrouwtje Kerstfeest. Men staat er versteld van, hoe iemand er in slaagt, 48 bladz. druks vol te schrijven over zoo goed als niets. De vorm van dit verhaal is niet slecht. Straattaal echter behoorde vermeden te worden. "Zoo'n serpent!" "Zoo'n tooverheks" en dergelijke woorden had de Schrijfster liever niet moeten gebruiken. Datzelfde geldt van de uitdrukking "Zoo waar als ik hier sta." Het oliekoekenvrouwtje wordt zachtaardig en verliest haar bitsheid en nijdigheid als haar de geschiedenis van Jezus' geboorte wordt verhaald. In haar jeugd had zij deze geschiedenis ook wel gehoord, maar in latere jaren leefde zij zonder zich met Gods Woord te bemoeien. Of zij tot oprecht geloof in Christus gekomen is en of zij als een schuldige zondares hare zaligheid aan den troon der genade heeft gezocht, - de Schrijfster deelt er niets van mede. Ook niet, of haar verbetering van blijvenden aard is geweest. Wij hadden gaarne in dit verhaal iets willen hooren van zonde en genade, van verzoening der schuld door Jezus' bloed. Het cardinale punt van 's Heeren komst in het vleesch wordt gemist. Johanna is voor ons een oude bekende, wier geschriften wij vaak met blijde ingenomenheid hebben begroet. Ditmaal is haar pen blijkbaar wat afgesleten geweest. Wij geven aan hartiger kost de voorkeur, waarin duidelijk op het ééne noodige wordt gewezen. Vergevensgezindheid te prediken is goed, maar het behoort op betere wijze te geschieden dan hier het geval is. Wij kunnen dit boekje niet aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.