Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronIda Keller

Het rijkste loon, druk 1, 142 blz.
Het Rijkste Loon is niet aardsch goed of genot of eer, maar "het loon in de hemelen". Niets kan opwegen tegen het voorrecht, den Heiland te mogen liefhebben. De uitwerking van deze gedachte is de verdienste van het verhaal, waarin zooveel verwikkelingen voorkomen, dat het soms onwaarschijnlijk klinkt. Tilly van Reenen ontmoeten we als dienstmeisje bij mevr. V. d. Heuvel. Ze is tenger, maar vol zorg en ijver. Moeder is gestorven, vader werkloos; haar verdienste (voor haar broertje Jan en zusje Lies) is hard noodig. Van God of Zijn dienst weet ze niet. Haar mevrouw is wel "godsdienstig", maar 't zit erg ondiep. Een buurman, 'n beste man, weet ook al niet van kerk of godsdienst. Is wel sterk verkleefd aan zijn spaarduitjes. Hij leeft alleen, maar betoont veel medeleven met de Van Reenens. Door kleine-Jan's zingen en praten (hij is op de Zondagsschool gekomen), wordt buurman Bergsma een ander mensch; hij overwint zijn gierigheid. Ds. Numan weet Tilly ook op catechisatie te krijgen. Tilly's vader wordt doodelijk ziek en vraagt dan naar Ds. Numan. Als hij sterft, is er voor hem goede hoop. Tijdens een bezoek van Tilly krijgt Jan een ongeluk: hij valt van de trap. In 't ziekenhuis komt het terecht. Hij spreekt tegenover Ds. Numan van "het rijke loon" van Gods knechten. Tenslotte wordt voor de weezen goed gezorgd en trouwt Bergsma met dominee's dienstbode. Ofschoon de hoofdgedachte uitnemend is, en de uitwerking van het thema doorgaans onderhoudend, hinderen verschillende momenten, die misschien kinderlijk zijn bedoeld, doch die een onnatuurlijken indruk maken. Zoo zegt kleine Jan op blz. 126: "Heeft uw Meester u uw loon al gegeven, dominé?" en op blz. 128: "Ik zal het Hem wel helpen onthouden, als ik 's avonds bid". Er vloeien in de wereld veel tranen, maar hier gebeurt dit zeker al te rijkelijk. (Op 9 bladzijden!) Teksten behooren letterlijk te worden geciteerd (blz. 65). De plaatjes kunnen we met den besten wil niet mooi vinden; ze zijn te grof. Hoewel dit boekje aantrekkelijke qualiteiten heeft, maken de door ons geopperde bezwaren, dat onze aanbeveling den exponent mist. Toch kunnen we het voor onze Kerstuitdeeling wel gebruiken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

Ida Keller

Het rijkste loon, druk 1, 142 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Tilde van Reenen is een meisje uit een arbeidersgezin. Haar moeder is gestorven. Haar vader werd werkeloos en loopt nu met negotie langs den weg. Daar de inkomsten zeer schraal zijn en behalve vader van Reenen en Tilde nog een broertje en een zusje deel uitmaken van het huisgezin, moet "moedertje" Tilde mee verdienen. Zij is in betrekking bij een dame, die zich wel vroom voordoet, maar geen Christin is van den daad. Neen, dan zijn dominé Numan en z'n vrouw, tante Ursuul en Bergsma heel andere menschen. Die weten, wat waarachtige naastenliefde zeggen wil. Dominé Numan ontfermt zich over de behoeftige van Reenens. Stoffelijk helpt hij hen zooveel als in zijn vermogen is, maar ook hun geestelijk welzijn vergeet hij niet. Als Tilde's vader in Drente werk gekregen heeft bij de heide-ontginning, blijkt al spoedig, hoe zeer de zorgen des levens zijn krachten hebben gesloopt. Hij sterft in het vreemde ziekenhuis. Zijn kinderen blijven echter niet onverzorgd achter. Hun hartelijke verzorgers laten hen ook verder niet in den steek. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit prachtige meisjesboek hebben we met groote instemming en waardeering gelezen. Het ademt een echt Christelijken geest. Uit de hier ons voorgehouden karakters is veel te leeren. Het rijkste loon schenkt de Heere aan Zijn getrouwe dienstknechten. En daarbij vraagt Hij niet of we arm zijn of rijk, klein of groot. Dit aan te toonen, stelde de schrijfster zich ten doel en we gelooven, dat het haar uitstekend gelukt is.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
Ida Keller

Het rijkste loon, druk 1, 142 blz.
Tilly heeft het moeilijk. Moeder is gestorven. Vader werkt buiten, de kleintjes zijn overdag bij de buren, en als Tilly uit haar dienst komt, neemt zij de zorg voor de twee op zich. Zij ontmoet in haar betrekking de predikantsfamilie, die zich haar lot aantrekt. Ze komt op de catechisatie en kleine Jan op de Zondagsschool. Deze leest zijn tekst bij buurman, die hij door z'n vragen tot nadenken brengt. Ook Tilly's vader komt in aanrakïng met den predikant en deze is hem op zijn sterfbed, in den vreemde tot zegen. Tilly gaat dienen voor dag en nacht, 't zusje wordt door vriendelijke menschen aangenomen en kleine Jan vindt zijn thuis bij den buurman. Een aardig, vlot geschreven meisjesboek. Nog wat meer eenvoud en natuur en.... verbetering van de plaatjes! Dat van blz. 127 - dominee bij het ziekbed van Jan - is buitengewoon onnoozel. Voor 12 jaar. Hoewel matig, toch aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933
Ida Keller

Het rijkste loon, druk 2, 142 blz.
G. K. C. 0. 13 z. p. en t. d. t. 50 cent. Het Rijkste Loon is niet aardsch goed of genot of eer, maar "het loon in de hemelen". Niets kan opwegen tegen het voorrecht, den Heiland te mogen liefhebben. De uitwerking van deze gedachte is de verdienste van het verhaal, waarin zooveel verwikkelingen voorkomen, dat het soms onwaarschijnlijk klinkt. Tilly van Reenen ontmoeten we als dienstmeisje bij mevr. V. d. Heuvel. Ze is tenger, maar vol zorg en ijver. Moeder is gestorven, vader werkloos; haar verdienste (voor haar broertje Jan en zusje Lies) is hard noodig. Van God of Zijn dienst weet ze niet. Haar mevrouw is wel "godsdienstig", maar 't zit erg ondiep. Een buurman, 'n beste man, weet ook al niet van kerk of godsdienst. Is wel sterk verkleefd aan zijn spaarduitjes. Hij leeft alleen, maar betoont veel medeleven met de Van Reenens. Door kleine-Jan's zingen en praten (hij is op de Zondagsschool gekomen), wordt buurman Bergsma een ander mensch; hij overwint zijn gierigheid. Ds. Numan weet Tilly ook op catechisatie te krijgen. Tilly's vader wordt doodelijk ziek en vraagt dan naar Ds. Numan. Als hij sterft, is er voor hem goede hoop. Tijdens een bezoek van Tilly krijgt Jan een ongeluk: hij valt van de trap. In 't ziekenhuis komt hij terecht. Hij spreekt tegenover Ds. Numan van "het rijke loon" van Gods knechten. Tenslotte wordt voor de weezen goed gezorgd en trouwt Bergsma met dominee's dienstbode. Ofschoon de hoofdgedachte uitnemend is, en de uitwerking van het thema doorgaans onderhoudend, hinderen verschillende momenten, die misschien kinderlijk zijn bedoeld, doch die een onnatuurlijken indruk maken. Er vloeien in de wereld veel tranen, maar hier gebeurt dit zeker al te rijkelijk. (Op 9 bladzijden!) De plaatjes kunnen we met den besten wil niet mooi vinden; ze zijn te grof. Hoewel dit boekje aantrekkelijke hoedanigheden heeft, maken de door ons geopperde bezwaren, dat onze aanbeveling den exponent mist. Toch kunnen we het voor onze Kerstuitdeeling wel gebruiken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Ida Keller

Het rijkste loon, druk 2, 142 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Tilde van Reenen is een meisje uit een arbeidersgezin. Haar moeder is gestorven. Haar vader werd werkeloos en loopt nu met negotie langs den weg. Daar de inkomsten zeer schraal zijn en behalve vader van Reenen en Tilde nog een broertje en een zusje deel uitmaken van het huisgezin, moet "moedertje" Tilde mee verdienen. Zij is in betrekking bij een dame, die zich wel vroom voordoet, maar geen Christin is van den daad. Neen, dan zijn dominé Numan en z'n vrouw, tante Ursuul en Bergsma heel andere menschen. Die weten, wat waarachtige naastenliefde zeggen wil. Dominé Numan ontfermt zich over de behoeftige van Reenens. Stoffelijk helpt hij hen zooveel als in zijn vermogen is, maar ook hun geestelijk welzijn vergeet hij niet. Als Tilde's vader in Drente werk gekregen heeft bij de heideontginning, blijkt al spoedig, hoe zeer de zorgen des levens zijn krachten hebben gesloopt. Hij sterft in het vreemde ziekenhuis. Zijn kinderen blijven echter niet onverzorgd achter. Hun hartelijke verzorgers laten hen ook verder niet in den steek. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit prachtige meisjesboek hebben we met groote instemming en waardeering gelezen. Het ademt een echt Christelijken geest. Uit de hier ons voorgehouden karakters is veel te leeren. Het rijkste loon schenkt de Heere aan Zijn getrouwe dienstknechten. En daarbij vraagt Hij niet of we arm zijn of rijk, klein of groot. Dit aan te toonen, stelde de schrijfster zich ten doel en we gelooven, dat het haar uitstekend gelukt is.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
Ida Keller

Het rijkste loon, druk 2, 142 blz.
Als boven. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1935